dr Justyna Truskolaskadr Justyna Truskolaska

Zainteresowania naukowe:

 • czas wolny, pedagogika zabawy, czytelnictwo
 • pedagogika rodziny
 • pedagogika przedszkolna i Marii Montessori
 • specyficzne trudności szkolne
 

Publikacje książkowe:

 • Opieka, wychowanie i partnerstwo w rodzinach wsi i miast województwa lubelskiego na początku XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 360.
 • Partnerstwo w rodzinie, (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 266.
 • Wychować miłośnika książek czyli czytelnictwo i okolice, Wyd. 1., Matmedia, Tychy 2007, s. 160.
 • Osoba i zabawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 290.


Artykuły w książkach i czasopismach: 


 1. Rola nauczycieli akademickich w kształtowaniu kultury uczelni, w opinii wykadowców uniwersytetu i szkół wyższych, w: Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, E. Augustyniak (red.), Wyd. AGH, Kraków 2011, s. 105-112.
 2. The philosophical idea of the person and his development in ethical personalism as the basis of upbringing, w: Filozoficko - antropologicke predpoklady vychovy v personalistickej filozofii, Presov 2011, Wyd. DVD.
 3. Przemiany rodziny w kręgu europejskim na przestrzeni XIX i XX wieku, "Rozprawy społeczne", T.IV, Nr 2, 2010, s. 31-41.
 4. Wartości i cele wychowania preferowane w rodzinach Lubelszczyzny, w:Rodzina, wartości, przemiany, M. E. Ruszel (red.), Rzeszów 2010, s. 303-313. 
 5. Przemiany społeczno-demograficzne rodziny europejskiej na przestrzeni XX i XXI wieku, "Pedagogia. Zeszyty naukowe", nr 9/2009, s. 65-73. 
 6. Wykładowcy w kształtowaniu kultury organizacyjnej uczelni, "Społeczeństwo i Rodzina" nr 23 (2/2010), s. 60-74. 
 7. Koncepcja rozwoju osoby w personalizmie etycznym jako podstawa wychowania, "Pedagogika Katolicka" nr 6 (1/2010), s. 180-186. 
 8. Sytuacja społeczno-ekonomiczna i demograficzna współczesnej rodziny polskiej, "Społeczeństwo i Rodzina" nr 21 (4/2009), s. 87-97.
 9. Więzi rodzinne dziecka wiejskiego w powiacie bialskim, w: Dziecko wiejskie wyzwaniem współczesnej edukacji, S. Nazaruk, M. Nowak (red.), Biała Podlaska 2009, s. 179-199.
 10. Biologiczne i społeczne przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów, w: Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka, K. Gryżenia SDB (red.), Wyd. UKSW. Warszawa 2009, s. 193-208.
 11. Atmosfera życia rodzinnego jako istotny element kultury wychowawczej rodziny, "Społeczeństwo i Rodzina", 19 (2/2009), s. 88 - 99.
 12. Miejsce zabawy w wychowaniu, "Cywilizacja" 29/2009, s. 39 - 47.
 13. Scouting as a system of education adequate to modern times, w: Tradicie a inovacie vo vychove a vzdelavani modernej generacie ucitel'ov, Levoca 2009. Wyd DVD.
 14. Styl życia rodzin wsi i miast Lubelszczyzny - udział w zyciu społeczno-kulturalnym, w: Styl i jakość życia współczesnego człowieka, J. Daszykowska (red.), Stalowa Wola 2009.
 15. Cechy dobrej zabawy, "Cywilizacja" 29/2009, s. 112 - 119.
 16. Spędzanie czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi przez dzieci województwa lubelskiego, "Cywilizacja" 29/2009, s. 186 - 195.
 17. Rola dziadków w rodzinie (na podstawie badań w rodzinach wsi i miast Lubelszczyzny), w: Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinie, J. Zamorski (red.), Stalowa Wola 2009, s. 127 - 140.
 18. Dojrzewanie do partnerstwa w rodzinie, [w:] Partnerstwo w rodzinie. Istota i uwarunkowania relacji między rodzicami i dziećmi, J. Truskolaska (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 252 - 265.
 19. Więzi miłości w rodzinie na podstawie badań w powiecie bialskim, [w:] Miłość w życiu człowieka. Przyczynek do rozważań o budowaniu „Cywilizacji miłości”, K. Przybycień (red.), WZNoS KUL, Stalowa Wola 2008, s. 33 – 61.
 20. Partnerstwo w rodzinie w świetle personalizmu etycznego, "Roczniki Nauk Społecznych" T.XXXVI,z.2, 2008, s.21 - 42.
 21. Pedagogika zabawy - nowe wartości w edukacji uniwersyteckiej, w: Aksjologia w kształceniu pedagogów, J. Kostkiewicz (red.), Wyd. Impuls, Kraków 2008, s. 201 - 219.
 22. Style i metody wychowania w rodzinie i ich znaczenie dla rozwoju dziecka w ujęciu polskich pedagogów, w:  Vychova v pedagogickom vyskume a praxi. Zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie, UCM, Trnava 2008, wyd. elektron (DVD), ISBN 978-80-8105-007-7,s. 586 - 594.
 23. Rola nauczycieli akademickich w kształtowaniu kultury szkoły wyższej w opinii studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i PWSZ w Białej Podlaskiej, [w:] Kultura organizacyjna szkoły, E. Augustyniak (red.), Wyd. AGH, Kraków 2009, s. 81-88.
 24. Wolontariat w służbie rodziny na przykładzie działalności fundacji "Szczęśliwe Dzieciństwo" 2008 w: Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej - teoria, historia, praktyka, I.Kurlak, A.Gretkowski (red.), Stalowa Wola 2008, s. 331 - 341.
 25. Nadmierna praca rodziców w opinii uczniów i nauczycieli, {w:} Problematyka zjawisk społeczno - patologicznych w środowisku szkolnym - stan, prewencja, rozwiązania, Rużomberok 2007. wyd. elektron. (DVD), ISBN: 978-80-8084-246-8.
 26. Biologiczne i społeczne przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych, „Społeczeństwo i Rodzina" 13 (4/2007), s. 29 - 42.
 27. Postacie kobiece w bajkach dla dzieci, „Cywilizacja" nr 21/2007, s. 131 - 139.
 28. Pomoc rodzinie z dzieckiem dyslektycznym, (w:) Profilaktyka - resocjalizacja - rewalidacja pomocą rodzinie, B. Kałdon (red.) Sandomierz - Stalowa Wola 2007, s. 355 - 362.
 29. Rodzina w islamie, „Roczniki Nauk Społecznych TN KUL" T. XXXV 2007, s. 77 - 99.
 30. Czytelnictwo uczniów klas szóstych w roku 2005 - wyniki badań - „Roczniki Nauk Społecznych TN KUL", T XXXV 2007, s. 123 - 135.
 31. Najnowsze badania z zakresu pedagogiki rodziny w Polsce, [w:] Aktualne wyzwania nauk społecznych, ks. J. Zimny (red.), Rużomberok - Kijów - Sandomierz 2006, s. 237 - 258.
 32. Ksiądz Franciszek Blachnicki - twórca Ruchu Światło - Życie, [w:] 410 - lecie Unii Brzeskiej, Brześć 2006, s. 190 - 194.
 33. Praca pedagoga szkolnego jako pomoc rodzinie dysfunkcyjnej, [w:] Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej, pod red. B. Kałdon, Stalowa Wola 2006.
 34. Lektury dla Jana, Janka i Jasia, „Cywilizacja" nr 18/2006, s. 82 - 93.
 35. Przygotowanie do nauki czytania, „Społeczeństwo i Rodzina", nr 9 (4/2006), s. 181 - 196.
 36. Pedagogika zabawy [w:] Zabawy i gry jako sposób spędzania wolnego czasu,Brześć 2006, s. 194 - 197.
 37. Praca dziecka w rodzinie w opinii dzieci- doniesienie z badań (styczeń 2006 r.), [w:] Praca-ethos-wychowanie, M.Nowak. H.Konovaluk (red.), Biała Podlaska 2007, s. 242 - 250.
 38. Zabawa a agresja, [w:] Agresja i przemoc we współczesnym społeczeństwie, M. J. Dyrda, A. Sędek (red.), Siedlce 2006, s. 97 - 106;
 39. Kategorie 'osoby' i 'czynu' w personalizmie etycznym Karola Wojtyły i ich konsekwencje pedagogiczne, w: Pedagogiczne inspiracje w nauczaniu Jana Pawła II, M. Nowak, C. Kalita (red.), Biała Podlaska 2005, s. 224 - 238.
 40. Antropologiczno - etyczne podstawy pedagogiki zabawy, "Cywilizacja" 2004
 41. Recenzja książki W. Chudego "Filozofia kłamstwa", "Roczniki Nauk Społecznych" TN KUL 2004, T.XXXII, s. 167 - 172.
 42. Recenzja książki U. Baera "Spielpraxis. Einfuhrung in die Spielpadagogik", "Chowanna" 2004, T. 2 (21), cz. II, s. 200 - 203.
 43. "Dlaczego filozofia kłamstwa" recenzja książki W. Chudego "Filozofia Kłamstwa", "List do Pani" 2004, s. 19-20.
 44. Sposoby spędzania czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjanej ze środowisk wiejskich powiatu bialskiego [w:] Zapotrzebowanie a oferta edukacyjna w lokalnej polityce oświatowej, J.Marchel, M. Nowak, (red.), PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2004, s. 207 - 227.
 45. Czym jest zabawa?, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2003/4 (190), s. 53 - 62.
 46. "Ja jestem" - gra dla naszych dzieci, "Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich" nr 7/8 2004;
 47. Zabawa jako forma spędzania czasu wolnego, "Klanza w Czasie Wolnym" 1/2003
 48. Rozśpiewane wakacje, "Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich", 7/8 2003, s.39.
 49. kilkanaście artykułów popularyzatorskich dotyczących głównie wychowania w rodzinie w "Gościu Niedzielnym" (1999), "Losie", "Obserwatorze", "Lubelskich Wiadomościach", „Liście do Pani" (Rodzinne spływanie, s. 42, 7/8 2002, 2004);

Udział czynny w konferencjach polskich i zagranicznych:

 

 • Stalowa Wola - KUL - listopad 2011
 • Wrocław - UW - wrzesień 2011
 • Finlandia - Kotki - maj 2011
 • Lublin - UMCS - listopad 2010
 • Stalowa Wola - KUL - listopad 2010
 • Kraków - Akademia Górniczo-Hutnicza - czerwiec 2010
 • Presov - Słowacja - marzec 2010
 • Levoca - Słowacja UK - październik 2009
 • Stalowa Wola - KUL -listopad 2009
 • Stalowa Wola - KUL - maj 2009
 • Stalowa Wola - KUL - listopad 2008
 • Kraków - Akademia Górniczo-Hutnicza - czerwiec 2008
 • Lublin - KUL - maj 2008
 • Stalowa Wola - KUL - kwiecień 2008
 • Trnava - Universytet Cyryla i Metodego - styczeń 2008
 • Rużomberok - Katolicki Uniwersytet - listopad 2007
 • Stalowa Wola - KUL - październik 2007
 • Biała Podlaska PWSZ im Papieża Jana Pawła II - październik 2007
 • Stalowa Wola - KUL - kwiecień 2007;
 • Kraków - UJ, wrzesień 2006;
 • Biała Podlaska - PWSZ im Papieża Jana Pawła II - maj 2006
 • Brześć n/Bugiem - Uniwersytet Brzeski im. A. Puszkina - październik 2006
 • Brześć n/Bugiem - Uniwersytet Brzeski im. A. Puszkina - maj 2006
 • Stalowa Wola - KUL - kwiecień 2006
 • Biała Podlaska - PWSZ im Papieża Jana Pawła II - kwiecień 2005
 • Siedlce - Akademia Podlaska - luty 2005
 • Biała Podlaska - PWSZ im Papieża Jana Pawła II - kwiecień 2004
 • Białystok - Uniwersytet w Białymstoku - maj 2004


Zaangażowanie organizacyjne i społeczne w życie Wydziału, pełnione funkcje i obowiązki:

 

 • koordynator instytutowy Programu Socrates - Erasmus
 • organizacja międzynarodowej konferencji „Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej" - Stalowa Wola - 20 kwietnia 2006 r.
 • organizacja międzynarodowej konferencji "O personalistyczny wymiar filozofii wychowania" - Lublin - 20 maja 2008r.
 • organizacja międzynarodowej Konferencji "Partnerstwo w rodzinie" - Stalowa Wola - 18 listopada 2008 r.

dr Justyna Truskolaska

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2012, godz. 17:36 - Mirosław Rewera