Katarzyna Uzar-Szcześniak

 

Zainteresowania naukowe: gerontologia społeczna i edukacyjna, antropologiczne podstawy gerontologii edukacyjnej, opieka i wsparcie dla seniorów (wsparcie środowiskowe, domy dziennego pobytu), animacja społeczno-kulturalna osób starszych, filozofia wychowania.

 

Rozprawa doktorska "Człowiek w wieku podeszłym w ujęciu personalistycznym. Analiza antropologiczno-pedagogiczna" napisana pod kierunkiem ks. prof. Andrzeja Szostka.

 

Publikacje o tematyce gerontologicznej:

 

 • Projekt międzypokoleniowy w kształceniu geragogów i animatorów kultury. Perspektywa dydaktyczna, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2013, nr 14, s. 121-132

 • Spiritual Dimension of Care: A Case Study of Caregivers’ Practices with Elderly Women Religious (Sisters), (współautorstwo z N. L. Davis, J. Diltz), „Roczniki Pedagogiczne” 2012, z. 4, s. 127-136

 • Wybrane problemy wspierania osób starszych, w: Osoba potrzebująca wsparcia – problemy i wyzwania, B. Sidor-Piekarska, Wyd. KUL, Lublin 2013, s. 255-274

 • Formy wsparcia seniorów w środowisku lokalnym (Na przykładzie działalności Northwest Indiana Community Action Corporation w Stanach Zjednoczonych), „Roczniki Pedagogiczne” 2012, z. 2, s. 111-130

 • Dynamika relacji wychowawczych w pedagogii starości. perspektywa personalistyczna, w: Wychowanie jako mądrość miłości, red. I Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 171-196
 • Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 270
 • Żródła i wymiary godności człowieka starszego. O starości w perspektywie personalistycznej, w: Starzenie się z godnością, red. S. Steuden, M. Stanowska, K. Janowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 33-46
 • Uwarunkowania filozoficzne i teologiczne edukacji „w imię” starości, w: Edukacja do i w starości. Wybrane konteksty – problemy – uwarunkowania, pod red. M. Kuchcińskiej, Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2008, s. 35-42
 • Wymiar duchowy człowieka wyzwaniem edukacyjnym starości, w:Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – radości – dylematy, red. R. Konieczna-Woźniak, UAM, Poznań 2008, s. 91-100
 • Człowiek w wieku podeszłym wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki, „Cywilizacja" 2007, nr 22, s. 156-163

 

Z zakresu filozofii wychowania:

 • Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, red. A. Szudra, K. Uzar, Wyd. KUL, Lublin 2009
 • Fenomen nadziei w filozofii wychowania Wojciecha Chudego, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 2009, Zeszyt Pedagogika, T. 1(37), s. 51-66
 • Łagodność jako wyraz miłości wychowawczej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, Zeszyt Pedagogika, T. XXXIV, s. 91-110

 

Zajęcia dydaktyczne

 • Teoretyczne podstawy edukacji dorosłych - wykład 
 • Opieka paliatywna - konwersatorium
 • Gerontologia społeczna - wykład
 • Psychologia człowieka starszego 
 • Projektowanie pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi - ćwiczenia
 • Animacja kulturalna osób dorosłych i seniorów - konwersatorium
 • Praca socjalna i gerontologia - ćwiczenia
 • Metody aktywizujące w pracy z grupą - ćwiczenia
 • Podstawy arteterapii - konwersatorium
 • Teoretyczne podstawy animacji kulturalnej - wykład

 

Projekty, staże, prakyka pracy edukacyjnej i opiekuńczej z osobami starszymi

 • Pracownik ds. kulturalno-oświatowych w domu pomocy społecznej (2013)
 • Animacja czasu wolnego, wykłady, warsztaty (Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami pamięci (2011-2012))
 • Erasmus Teaching Staff Mobility Programme (Niemcy, 2012)
 • Staż naukowy w Purdue Calumet University USA (School of Education, Department of Behavioral Sciences) w ramach projektu Nowoczesnetechnologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, temat:Interdyscyplinarna wymiana wiedzy i doświadczeń praktycznych z obszaru gerontologii społecznej (2010)
 • Opiekun osób starszych w domach opieki: Langley Court Rest Home, Sercha House, Londyn, Wielka Brytania (2005-2006)

 

 

 

 Kontakt: kuzar@kul.pl

Autor: K.Uzar
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2014, godz. 23:56 - Katarzyna Uzar-Szcześniak