dr Lidia Fiejdasz-Buczek, adiunkt

 

 

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie.

W latach 1999-2004 odbyła studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w zakresie Prawa Kanonicznego, zakończone obroną pracy magisterskiej pt. Zjawiska paranaturalne w procesie kanonizacyjnym Ojca Pio (1887-1968), napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Misztala. W czerwcu 2004 r. uzyskała licencjat z Prawa Kanonicznego.

W latach 2001-2005 studiowała Prawo.  Pracę magisterską pt. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania przygotowała pod kierunkiem dra Jacka Chacińskiego.

W latach 2004-2007 była doktorantką-stypendystką w Katedrze Prawa Kanonizacyjnego oraz uczestniczką studiów doktoranckich. W tym czasie pełniła funkcję notariusza w Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów KUL (2004-2006).

Od 1 października 2007 r. asystent w Katedrze Prawa Kanonizacyjnego a od 1 października 2009 r.  - adiunkt. 

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół fenomenów paranaturalnych towarzyszących świętości, cudów oraz środków dowodowych w prawie kanonizacyjnym. W zakresie prawa wyznaniowego przedmiotem badań jest wolność religijna i stosowanie prawa przez Wydziały do Spraw Wyznań wobec Kościoła katolickiego w okresie PRL. Pogłębione studium nad tą tematyką zaowocowało rozprawą doktorską pt. Działania przeciw jedności duchowieństwa rzymskokatolickiego na podstawie akt Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, której publiczna obrona odbyła się 17 listopada 2008 r. Dnia 9 grudnia 2008 r., Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji nadała jej stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz podjęła uchwałę o wyróżnieniu tej rozprawy doktorskiej.

 

 Stypendia naukowe, staże zagraniczne, kwerendy, inne

Wrzesień 2007 r. stypendium naukowe na Università per Stranieri di Perugia

Wrzesień 2010 r. staż naukowy w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

Wrzesień - grudzień 2012 r. staż naukowy na Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura  -  Seraphicum (Rzym).  

18-23 listopad 2013 r. kwerenda naukowa w bibliotekach Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium (Belgia)

9-19 listopad 2014 r. kwerenda naukowa w bibliotece Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura  -  Seraphicum oraz bibliotece Uniwersytetu Gregoriańskiego (Rzym).

28-29 marca 2015 r. – promowanie angielskojęzycznej oferty edukacyjnej WPPKiA KUL podczas międzynarodowych targów edukacyjnych Korea Study Abroad Fair 2015, Seul (Korea Południowa).

31 marzec - 2 kwietnia 2015 r. – kwerenda naukowa w bibliotekach Yonsei University, Seul (Korea Południowa).

 

Przynależność do organizacji

 • Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Członek Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL
 • Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Nauk Prawnych

 

 Pełnione funkcje

 • Członek Komisji ds. opracowania efektów kształcenia w oparciu o Polską Ramę Kwalifikacji (od lutego 2017 r.)
 • „Studia Prawnicze KUL" - redaktor tematyczny (od 2016 r.)
 • Członek Rady Programowej Instytutu Prawa Kanonicznego (od 2013 r.)
 • Punkt konsultacyjny w sprawach kanonizacyjnych - pomoc prawna (od 2009 r.)
 • Wydziałowy koordynator Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
 • Opiekun studentów na kierunku Prawo Kanoniczne (2008-2013)
 • Protokolant na publicznych obronach rozpraw doktorskich w Instytucie Prawa Kanonicznego (od 2008 r.)
 • Sekretarz Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów KUL (2006-2012)
 • Sekretarz katedry od 2004 r.

 

Zajęcia dydaktyczne

 • Pozasakramentalne akty kultu Bożego- wykład
 • Kościelne prawo małżeńskie - wykład (2016/17)
 • Partie polityczne i systemy partyjne - wykład (2014/15)
 • Interdyscyplinarne metody kształcenia dorosłych - wykład (od 2013/14)
 • Urząd do Spraw Wyznań wobec wspólnot religijnych - wykład fakultatywny (od 2013/14)
 • Prawo rodzinne - wykład (od 2012/13)
 • Prawo kanonizacyjne - wykład (od 2009/10)
 • Prawoznawstwo - wykład (2012/13)
 • Proseminarium (2010/11 i 2011/12)
 • Prawo kanonizacyjne - ćwiczenia (2004/5-2006/7; 2012/13)
 • Informatyka prawnicza - laboratorium
 • Informatyka w administracji - ćwiczenia
 • Informatyka w administracji - konwersatorium
 • Prawo wyznaniowe - ćwiczenia

 

 

Publikacje

 

 

Monografie

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu papieża Franciszka, red. Lidia Fiejdasz-Buczek, Lublin 2018, ss. 210.
 

Henryk Misztal, Lidia Fiejdasz-Buczek, Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin 2017, ss. 348.

Stosowanie prawa przez Wydział do Spraw Wyznań w Rzeszowie wobec duchownych Kościoła katolickiego w latach 1950-1973, Lublin 2012, ss. 395.

 

Redakcja

 jp_ii_okladka

 

The Heritage of John Paul II, ed. L. Fiejdasz-Buczek, R. Leżohupski, Lublin 2016, pp. 230.

 

 

 

 

 

 

Dziedzictwo Jana Pawła II, red. L. Fiejdasz-Buczek, Lublin 2016, ss. 164.

 

 

 

 

 

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. K. Burczak, L. Fiejdasz-Buczek, A. Haładyj, S. Hypś, R. Pal, Lublin 2016, ss. 189.

 

 

 

 

 

Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2010, ss. 222.

 

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Historia. Ludzie. Struktura, red. L. Fiejdasz, P. Stanisz, E. Szczot, Lublin 2010, ss. 222.

 

Ks. Henryk Misztal, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 2009, ss. 764.

 

O Sanctorum Mater, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2008, ss. 120.

 

John Paul II Catholic Uniwersiy of Lublin. A Prospectus of the Faculty of Law, Canon Law and Administration, red. A. Dębiński, E. Szczot, L. Fiejdasz, J. Jaśkowski, Lublin 2006, ss. 95.

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Informator, red. A. Dębiński, E. Szczot, L. Fiejdasz, Lublin 2005, ss. 228.

  

 

 

 

 Artykuły naukowe

27. Dowodzenie cudu według Regulaminu Konsulty Medycznej z 23 września 2016 r., w: Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu papieża Franciszka, red. L. Fiejdasz-Buczek, Lublin 2018, ss. 18 [oddany do druku].

26. Nowy Regulamin Konsulty Medycznej z 23 września 2016 r. „Kościół i Prawo" 6 (19) 2017, nr 2, s. 241-250.

25. Father Franiszek Penar’s case as an example of instrumentalization of law in the Polish People’s Republic, w: "Humanitarian Corpus", iusse 8, ed. V.I., Bondar, I.I., Drobot, L.V., Dolynska et al., Winnica 2016, s. 143-149.

24. John Paul II’s apostolic journeys to Poland and the gift of new Saints and Blessed, w: The Heritage of John Paul II, red. L. Fiejdasz-Buczek, R. Leżohupski, Lublin 2016, s. 79-100.

23. Jana Pawła II pielgrzymowanie do Polski i dar nowych świętych oraz błogosławionych, w: Dziedzictwo Jana Pawła II, red. L. Fiejdasz-Buczek, Lublin 2016, s. 83-109.

22. Bł. cesarz Karol Habsburg (1887-1922). Chrześcijański polityk w służbie rodziny i narodu, „Roczniki Nauk Prawnych” 26 (2016), nr 1, s. 71-89.

21. Wzory życia rodzinnego osób zaangażowanych w politykę, w: Rodzina i polityka, red. E. Szczot, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 147-170.

20. Kanonizacja równoznaczna Hildegardy z Bingen i nadanie tytułu Doktora Kościoła, w: „Świętość kanonizowana”, t. XIII: Doktorzy Kościoła, praca zbiorowa pod redakcją Sz. T. Praśkiewicza, Kraków 2015, s. 89-106.

19. Święty Jan z Ávila - Doktor Kościoła, w: „Świętość kanonizowana”, t. XIII: Doktorzy Kościoła, praca zbiorowa pod redakcją Sz. T. Praśkiewicza, Kraków 2015, s. 73-87.

18. Bogactwo fenomenów mistycznych i paramistycznych w życiu św. o. Pio z Pietrelciny w: „Świętość kanonizowana”, t. XII: Zjawiska nadzwyczajne, praca zbiorowa pod redakcją Sz. T. Praśkiewicza, Kraków 2014, s. 133-164.

17. Przegląd zjawisk mistycznych i paramistycznych w życiu wybranych świętych i błogosławionych, w: „Świętość kanonizowana”, t. XII: Zjawiska nadzwyczajne, praca zbiorowa pod redakcją Sz. T. Praśkiewicza, Kraków 2014, s. 75-97.

16. Wzory odpowiedzialności społecznej w polityce, „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” 6(2013), s. 48-59.

15. Kształtowanie się pojęcia relikwii: aspekt prawny, w: „Świętość kanonizowana", t. XI: Kult relikwii, praca zbiorowa pod redakcją Sz.T. Praśkiewicza, Kraków 2013, s. 17-38.

14. Udział adwokatów w procesie kanonizacyjnym. Studium historycznoprawne, „Roczniki Nauk Prawnych 23(2013), nr 4, s. 91-118.

13. Prowadzenie sprawy beatyfikacyjnej drogą męczeństwa z rąk komunistycznych prześladowców na przykładzie bł. ks. Władysława Findysza, w: „Świętość kanonizowana”, t. VIII: Prowadzenie sprawy beatyfikacyjnej drogą męczeństwa, praca zbiorowa pod redakcją Sz.T. Praśkiewicza, Kraków 2012, s. 107-142.

12. Kilka uwag o polskich procesach prowadzonych drogą kultu, w: „Świętość kanonizowana”, t. VII: Sprawy dawne, praca zbiorowa pod redakcją Sz.T. Praśkiewicza, Kraków 2011, s. 107-131.

11. Cenzura pism własnych kandydata na ołtarze. w: Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2010, s. 99-127 (współautorstwo z Z. Kijasem).

10. Opór społeczeństwa wobec działań Wydziału do Spraw Wyznań w Rzeszowie, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 117-142.

9. Organizacja referatów do spraw wyznań przy prezydiach powiatowych rad narodowych w latach 1950-1957 na terenie województwa rzeszowskiego, „Prace Historyczno-Archiwalne 2010, t. 22, s.  s. 169-182.

8. Eksperci  i  biegli w dowodzeniu cudu na terenie diecezji, w: "Świętość kanonizowana”, t. V, Zagadnienie cudu w postępowaniu kanonizacyjnym na szczeblu diecezjalnym, praca zbiorowa pod redakcją Sz.T. Praśkiewicza, Kraków 2010, s. 49-68.

7. In negotio tantae gravitatis. Sylwetka naukowa Księdza Profesora Henryka Misztala,  w: Ks. Henryk Misztal, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 2009, s. 13-35.

6. Rola Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie w laicyzacji służby zdrowia  „Studia z Prawa Wyznaniowego 2009, t. 12, s. 199-218.

5. Ruchksięży patriotów" w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w: АКТУАЛЪНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (πρисвячено 150-річчю Oсвальда Бальцера). МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦЇЇ (24-25 квітнла 2009 р.), Львів 2009, s. 44-47.

4. Katedra Prawa Kanonizacyjnego, w: Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński i in., Lublin 2008, s. 523-550.

3. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych. Historia, struktura, kompetencje, w: Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta, red. E. Szczot, Lublin 2006, s. 41-66, (współautor z H. Misztal).

2. Zjawiska paranaturalne w sprawach beatyfikacyjnych, „Roczniki Nauk Prawnych 16(2006), nr 2, s. 287-310.

1. Cuda udowodnione do kanonizacji Ojca Pio z Pietrelciny (1887-1968), w: Cuda w sprawach kanonizacyjnych, pod red. W. Bara, Lublin 2006, s. 233-261.

 

 Recenzje

3. Benedetto XVI, Donne nel Medioevo. Il genio femminile nella storia del popolo di Dio, prefazione di André Vauchez, postfazione di Maria Mara Monetti, Marietti 1820, [Genova Milano 2011], ss. 144; „Zeszyty Naukowe KUL 4(2012), s. 105-108.

2. Congregatio de Causis Sanctorum, Benedictus XIV (Prosper de Lambertinis), De servorum Dei beatificazione et beatorum canonizatione I/1 Libreria Editrice Vaticana; Congregazione delle Cause dei Santi, Benedetto XIV (Prospero Lambertini), La beatificazione dei Servi di Dio e la Canonizzazione dei Beati I/1, Libreria Editrice Vaticana 2010, ss. 842; „Studia Prawnicze KUL nr 4 (52) 2012, s. 167-175.

1. E. Szczot (red.), Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 286, „Studia Prawnicze KUL 2007, nr 4(32), s. 145-148.

 

 Sprawozdania, inne

36. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Sprawy kanonizacyjne po Sanctorum Mater - 10 lat doświadczeń, Lublin, 8 listopada 2017 r., "Studia Prawnicze KUL", ss. 4  [w druku].

35. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Sprawy kanonizacyjne po Sanctorum Mater - 10 lat doświadczeń, Lublin, 8 listopada 2017 r., "Roczniki Nauk Prawnych", ss. 5 [w druku]

34. Introduction/Wstęp, w: The Heritage of John Paul II, red. L. Fiejdasz-Buczek, R. Leżohupski, Wydawnicto KUL, Lublin 2016, s. 7-17 [z R. Leżohupskim].

33. Wstęp/Introduction, w: Dziedzictwo Jana Pawła II, red. L. Fiejdasz-Buczek, Lublin 2016, s. 7-14.

32. Owocnie i pięknie wpisał się w historię naszego Uniwersytetu. Uroczystość 80. Urodzin ks. prof. Henryka Misztala, „Przegląd Uniwersytecki”, 28 (2016), nr 3 (161), s. 20-21.

31. Redakcja biogramów Katedr Instytutu Prawa Kanonicznego, [w:] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. K. Burczak, L. Fiejdasz-Buczek, A. Haładyj, S. Hypś, R. Pal, Lublin 2016, s. 77-86.

30. Korea Study Abroad Fair – sprawozdanie z międzynarodowych targów edukacyjnych w Seulu (28-29 marca 2015 r.), "Roczniki Nauk Prawnych" 25(2015), nr 3, s. 228-229.

29. Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II. Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum z prawa kanonizacyjnego, Lublin, 2 kwietnia 2014 r. „Studia Prawnicze KUL” 4(60) 2014, s. 255-258.

28. Święty Papież z Polski (Międzynarodowe sympozjum „Święty pośród świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II”, Lublin, 2 IV 2014), „Ethos" 27(2014), nr 3(107), s. 376-379.

27. Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium naukowego Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych (w 65. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka), Lublin, 10 grudnia 2013 r., „Studia Prawnicze KUL” 2(58) 2014, s. 177-180.

26. Urząd do kontroli Kościoła, „Tajna Historia Rzeszowa. Kwartalnik historyczny” 2014, nr 2, s. 78-80.

25. Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiego Kursu dla postulatorów i ich współpracowników w sprawach kanonizacyjnych, Kraków 6-7 listopada 2013 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 23(2013), nr 4, s. 181-183.

24. Liczy się przykład życia, „Rzeczpospolita” z 13 lipca 2013 r., s. 2.

23. Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Naukowego Ekumeniczny Sobór Watykański II w świetle archiwów Ojców Soborowych. W 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II (1962-2012). Watykan, 3-5 października 2012 r.,„Roczniki Nauk Prawnych” 23(2013), nr 1, s. 161-165.

22. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Technologie informatyczne w sądownictwie - doświadczenia i perspektywy, Lublin 19 listopada 2011 r., „Studia Prawnicze KUL" 2012, nr 1(49), s. 156-159.

21. Przedmowa (W. Bar, L. Fiejdasz), w: Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2010, s. 5-8; Riassunto (tł. na j. włoski M. Bider), w: tamże, s. 9-11.

20. Doktorzy honoris causa, w: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Historia. Ludzie. Struktura, red. L. Fiejdasz, P. Stanisz, E. Szczot, Lublin 2010, s. 29-32 (z P. Staniszem).

19. Instytut Prawa, w: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji..., s. 41-52 (z P. Staniszem).

18. Kadra naukowa, w: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji... , s. 69-126 (biogramy pracowników z Prawa oprac. z P. Staniszem).

 17. Doktoraty 1926-2010, w: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji..., s. 167-202 (oprac. z M. Pawelcem). 

16. Habilitacje 1956-2010, w: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji..., s. 205-207.

15. Księgi Jubileuszowe, w: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji..., s. 159.

14. Bibliografia naukowa, w: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji..., s. 211 (opac. z P. Staniszem).

13. Wypłyń na głębię! Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi, "Przegląd Uniwersytecki” 22(2010), nr 1(123), s. 4-6.

12. Publikacje Księdza Profesora Henryka Misztala, w: Ks. Henryk Misztal, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 2009, s. 713-738.

11. Prace dyplomowe napisane pod kierunkiem Księdza Profesora Henryka Misztala, w: Ks. Henryk Misztal, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 2009, s. 739-752.

10. Recenzje doktorskie, habilitacyjne oraz do tytułu profesora,  w: Ks. Henryk Misztal, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 2009, s. 753-759.

9. Sprawozdanie z konferencji naukowej Wprowadzenie euro w Polsce - problematyka prawna.Lublin, 23 maja 2009 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 19(2009), nr 2, s. 294-298.

8. Sanctorum Mater; i co dalej? VII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego, Lublin, 19 V 2008, „Studia Prawnicze KUL” 3 (35) 2008, s. 177-179.

7. Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych w roku 2007 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 1(33), s. 185-209.

6. Uroczystość wręczenia Medali za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uroczyste Posiedzenie Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Lublin, 18 V 2007) „Studia Prawnicze KUL" 2007, nr 2-3(30/31), s. 205-209.

5. V Międzynarodowa Konferencja Kultura i Prawo. Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2007, nr 10, ss. 443-448.

4. Kanoniści w Kurii Rzymskiej, „Przegląd Uniwersytecki” 18(2007), nr 6(104), s. 22-23.

3. Profesorowie Wydziału Prawa odznaczeni Medalem za Zasługi dla KUL, „Przegląd Uniwersytecki” 19(2007), nr 4(108), s. 13-15.

2. Sprawozdanie z wyjazdu naukowego Pracowników i Studentów Instytutu Prawa Kanonicznego do Rzymu w dniach 20-29 października 2006 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 17(2007), nr 2, s. 239-241.

1. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Funkcje publiczne związków wyznaniowych, połączone z III Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, (16-18 maj 2006 rok, Kazimierz Dolny nad Wisłą), „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, nr 9, s. 289-298.

 

 Wystąpienia na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych

20. Nowy Regulamin Konsulty Medycznej z 23 września 2016 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Sprawy kanonizacyjne po Sanctorum Mater - 10 lat doświadczeń, Lublin, 8 listopada 2017 r.
19. Wprowadzenie w tematykę konferencji, wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. Sprawy kanonizacyjne po Sanctorum Mater - 10 lat doświadczeń, Lublin, 8 listopada 2017 r.
18. Świadkowie wiary na ziemi koreańskiej. Studium historyczno-prawne. VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem, Między Północą a Południem”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa 24 maja 2017 r. 
17. Father Franiszek Penar’s case as an example of instrumentalization of law in the Polish People’s Republic. Referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji Miejscowe problemy humanistyki w badaniach młodych naukowców". Organizator: Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa, Kijów, 6 grudnia 2016 r.
16. Doktorzy Kościoła ogłoszeni przez Benedykta XVI: św. Jan z Avila i św. Hildegarda z Bingen – studium „Positiones”. Referat wygłoszony podczas VIII Ogólnopolskiego Kursu dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych pt. Doktorzy Kościoła, Kraków, 4 listopada 2014 r.

15. Wzory życia rodzinnego osób zaangażowanych w politykę. Wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej Rodzina i polityka. W 20. rocznicę Międzynarodowego Roku Rodziny 1994-2014, Lublin, 22 października 2014 r.

14. Kanoniczne regulacje dotyczące działalności politycznej duchownych. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt. Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych (w 65. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka), Lublin 10 grudnia 2013 r.

13. Bogactwo fenomenów mistycznych i paramistycznych w życiu św. o. Pio z Pietrelciny. Referat zaprezentowany podczas VII Ogólnopolskiego Kursu dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych pt. Zjawiska nadzwyczajne, Kraków 7 listopad 2013 r.

12. Przegląd zjawisk mistycznych i paramistycznych w życiu wybranych świętych i błogosławionych. Referat wygłoszony podczas VII Ogólnopolskiego Kursu dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych pt. Zjawiska nadzwyczajne, Kraków 6 listopad 2013 r.

11. Wzory odpowiedzialności społecznej w polityce. Referat wygłoszony podczas IV Międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, Poznań, 24 października 2013 r.

10. Przykłady odpowiedzialności społecznej polskich świętych i błogosławionych wyniesionych na ołtarze w latach 2005-2013. Referat wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 1 czerwca 2013 r.

9. Kształtowanie się pojęcia relikwii: aspekt prawny. Referat zaprezentowany podczas VI Ogólnopolskiego Kursu dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych pt. Kult relikwii, Kraków, 7 listopada 2012 r.

8. Adwokat w procesie kanonizacyjnym. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Adwokat kościelny  - czyli kto? Lublin, 18 kwietnia 2012 r.

7. Prowadzenie sprawy beatyfikacyjnej drogą męczeństwa z rąk komunistycznych prześladowców na przykładzie bł. ks. Władysława Findysza. Referat wygłoszony podczas V Ogólnopolskiego Kursu dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych pt.  Postępowanie beatyfikacyjne drogą męczeństwa, Kraków, 8-9 listopada 2011 r.

6. Kanoniczne rozpoznanie i zabezpieczenie doczesnych szczątek sług Bożych. Wykład zaprezentowany podczas zebrania Wydziału Nauk Prawnych TN KUL, Lublin 22 marca 2011 r.

5. Prowadzenie spraw dawnych na przykładzie polskich świętych. Referat wygłoszony podczas IV Ogólnopolskiego Kursu dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych pt. „Causae historicae", Kraków, 9-10 listopada 2010 r.

4. Represyjność stosowania dekretu o ochronie wolności sumienia i wyznania z dnia 5 sierpnia 1949 r. wobec kapłanów woj. rzeszowskiego. Referat wygłoszony podczas posiedzenia TN KUL, Lublin 23 marca 2010 r.

3. Prezentacja Księgi jubileuszowej Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 2009, ss. 764, przygotowanej dla uczczenia 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Księdza Profesora Henryka Misztala oraz 25-lecia istnienia Katedry Prawa Kanonizacyjnego, została wygłoszona podczas VIII Międzynarodowego Sympozjum z prawa kanonizacyjnego: Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej, Lublin 23 listopada 2009 r.

2. Eksperci i biegli w dowodzeniu cudu na terenie diecezji. Wykład podczas III Ogólnopolskiego Kursu dla Postulatorów, Kraków, 4-5 listopada 2009 r.

1. Ruch „księży patriotów" w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Referat wygłoszony 24 kwietnia 2009 r. na Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie podczas międzynarodowej konferencji Aktualne problemy historii państwa i prawa krajów Europy Centralno-Wschodniej.

 

 

Wykłady popularyzujące wiedzę

 

12. Miłość drogą do Nobla - sylwetka i dzieła Matki Teresy z Kalkuty, XII Lubelski Festiwal Nauki pt. Nauka drogą do Nobla, Lublin 24 września 2015 r.

11. Nauka drogą do świętości, XII Lubelski Festiwal Nauki pt. Nauka drogą do Nobla, Lublin 24 września 2015 r.

10. Droga do chwały ołtarzy. Postępowanie beatyfikacyjne w zarysie, XI Lubelski Festiwal Nauki pt. Nauka bez barier, Lublin 26 września 2014 r.

9. Cuda do kanonizacji Jana Pawła II. XI Lubelski Festiwal Nauki pt. Nauka bez barier, Lublin 25 września 2014 r.

8. Kryteria męczeństwa. Wykład zaprezentowany w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, Lublin, 30 maja 2014 r.

7. Cuda a nauka, X Lubelski Festiwal Nauki pt. Człowiek - Nauka - Pasja, 17 września 2013 r.

6. Z wizytą w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, X Lubelski Festiwal Nauki pt. Człowiek - Nauka - Pasja, Lublin 17 września 2013 r.

5. Stygmaty a nauka, X Lubelski Festiwal Nauki, pt. Człowiek - Nauka - Pasja, Lublin 18 września 2013 r.

4. Barwy świętości. Jurysprudencja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z lat 2005-2012, Rzym, 11 listopada 2012 r.

3. Zjawiska paranaturalne towarzyszące świętości i weryfikacja ich prawdziwości w procesie beatyfikacyjnym, Rzepedź, 6 lipca 2011 r.

2. Ekshumacja i kanoniczne rozpoznanie doczesnych szczątek sług Bożych. Wykład dla członków Komisji ekshumacyjnej powołanej do ekshumacji, kanonicznego rozpoznania i zabezpieczenia doczesnych szczątek S.B. ks. Wincentego Granata, Sadomierz 26 listopada 2010 r.

1. Fabryka świętych? Wprowadzenie do prawa kanonizacyjnego. Wykład otwarty zaprezentowany w ramach „DOD - Dzień Otwartych Drzwi", Lublin 28 października 2010 r.

 

Hasła

1. Relator do spraw świętych, Encyklopedia katolicka, t. 16, Lublin 2012, kol. 1388-1389.

2. Sługa Boży, Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 299-300.

3. Śmierć w prawie, Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 273-273.

4. Świadectwo - aspekt prawny, Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 311-312.

5. Uznanie za zmarłego - w prawie polskim, Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 1454-1455.

6. Biegli w sprawach kanonizacyjnych, Leksykon Prawa Kanonicznego [złożono do druku].

7. Ekshumacja, Leksykon Prawa Kanonicznego [złożono do druku].

8. Relikwie, Leksykon Prawa Kanonicznego [złożono do druku].

9. Sługa Boży, Leksykon Prawa Kanonicznego [złożono do druku].

 

 

Promotor prac magisterskich

Agnieszka Majewska, Kanoniczne uznanie świętości Jana z Dukli i jego skutki, Lublin 2013.

 

 

Recenzent prac magisterskich

19. Urszula Chorąży, Implikacje procesu beatyfikacyjnego Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy – męczenników z Pratulina, Lublin 2017, ss. 133; promotor o. prof. dr hab. Wiesław Bar.

18. Monika Sylwia Walczak, Rozwój Europejskiej Polityki Zatrudnienia w Polsce w latach 2004-2014, Lublin 2015, ss. 64; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL.

17. Barbara Osior, Udział osób niepełnosprawnych w życiu politycznym i publicznym według Konwencji o Prawach osób niepełnosprawnych, Lublin 2015, ss. 62; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL.

16. Magdalena Terentowicz, Obrady Okrągłego Stołu. Geneza i konsekwencje, Lublin 2015, ss. 66; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL.

15. Ewelina Oleszczuk, Terroryzm islamski jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu w Europie, Lublin 2015; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL.

14. Magdalena Padewska, Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jako narzędzie realizacji polityki regionalnej w województwie lubelskim, Lublin 2015, promotor: dr hab. E. Szczot, prof. KUL.

13. Marta Symanowicz, Dyktatura Nicolae Ceauşescu w Rumunii, Lublin 2015; promotor: dr hab. E. Szczot, prof. KUL.

12. Marek Toporowski, Znaczenie państw Beneluksu w rozwoju integracji europejskiej, Lublin 2015; promotor: dr hab. E. Szczot, prof. KUL.

11. Paulina Trzcińska, Standardy Unii Europejskiej dotyczące warunków socjalno-bytowych w więzieniach w Polsce, Lublin 2015; promotor: dr hab. E. Szczot, prof. KUL.

10. Andrzej Kasprzak, Pisma własne ks. Stanisława Zielińskiego - kandydata na ołtarze, Lublin 2015; promotor: o. prof. dr hab. W. Bar.

9. Katarzyna Kruszyna, Znaczenie dokumentów w procesie beatyfikacyjnym Anieli Salawy, Lublin 2015; promotor: o. prof. dr hab. W. Bar.

8. Ihnat Saniuta, Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych w Kościele łacińskim, Lublin 2014; promotor: dr hab. E. Szczot, prof. KUL.

7. Angelika Wojtuszkiewicz, Sprawa beatyfikacyjna męczenników II wojny światowej z diecezji przemyskiej, Lublin 2014; promotor: o. dr hab. W. Bar, prof. KUL.

6. Magdalena Tuszyńska, Męczeństwo i kult błogosławionego Władysława Gorala (1898-1945), Lublin 2014; promotor: o. dr hab. W. Bar, prof. KUL (2014).

5. Katarzyna Szeliga, Święci i Błogosławieni Roku Eucharystii 17 X 2004-29 X 2005, Lublin 2012; promotor: o. dr hab. W. Bar, prof. KUL (2012).

4. Paulina Kreczmańska, „Ustawy niedzielne” w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Lublin 2010; promotor: ks. prof. dr hab. H. Misztal.

3. Anna Południak, Przeszkody do wszczęcia spraw kanonizacyjnych na terenie diecezji, Lublin 2010; promotor: ks. prof. dr hab. H. Misztal (2010).

2. Olha Zariczyńska, Rozwój struktur administracji kościelnej w Archidiecezji Lwowskiej w latach 1991-2007, Lublin 2010; promotor: ks. dr hab. M. Sitarz, prof. KUL.

1. Ewa Granda, Walor eklezjalny sprawy kanonizacyjnej św. Urszuli Ledóchowskiej, Lublin 2009; promotor ks. prof. dr hab. H. Misztal.

 

 

 

Kontakt: lfiejda@kul.lublin.pl

 

Autor: Lidia Fiejdasz
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2018, godz. 04:28 - Lidia Fiejdasz-Buczek