Dr Lidia Katarzyna Jaskuła, adiunkt

(urlop w roku akademickim 2017/18)

 

Życiorys naukowy

W latach 1991-1996 studiowała socjologię na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra socjologii po przedstawieniu pracy magisterskiej nt. „Pojednanie polsko-niemieckie według listów biskupów polskich i niemieckich z lat 1965 i 1995". W latach 1995-1999 studiowała prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego a tytuł magistra prawa uzyskała po przedstawieniu pracy magisterskiej nt. „Ograniczenia reklamy telewizyjnej w prawie polskim w perspektywie katolickiej nauki społecznej" (wyróżnienie pracy i nagroda Rektora KUL). Od roku 2000 pracuje w Katedrze Prawa Administracyjnego KUL. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest prawo prasowe, ochrona dóbr osobistych, prawo reklamy oraz katolicka nauka społeczna. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawnymi aspektami wolności prasy, w szczególności relacjami, jakie zachodzą między wolnością prasy a ochroną dobrego imienia. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała po przygotowaniu i publicznej obronie rozprawy doktorskiej nt. „Prawo do dobrego imienia a wolność prasy" (2006). Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów II, III, IV i V roku prawa. 


Zajęcia dydaktyczne

Prawo prasowe - wykład
Prawo administracyjne z elementami zarządzania - wykład, ćwiczenia

 
Wykaz publikacji:

Monografia:
Prawo do dobrego imienia a wolność prasy, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Artykuły:

 1. Ograniczenia reklamy telewizyjnej w prawie polskim, "Rzecznik Patentowy", 2002, nr 4.

 2. Zasada wolności prasy w prawie polskim, "Prawo Administracja Kościół", 2002, nr 4.

 3. Geneza idei pojednania polsko-niemieckiego w listach biskupów polskich i niemieckich z lat 1965 i 1995, "Prawo-Administracja-Kościół", 2005, nr 4.

 4. Nauczanie społeczne Kościoła na temat reklamy telewizyjnej na tle jej ograniczeń w prawie polskim, w: Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych, KUL Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, red. T. Guz, Lublin 2006.

 5. Rola prasy w kształtowaniu świadomości społecznej w zakresie międzynarodowego obrotu towarowego, w: Otwarcie granic rynku a perspektywa być i mieć człowieka oraz narodu, red. A. Kuś, P. Witkowski, Lublin 2006.

 6. Projekt ustawy o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania, "Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu" 2007, nr 1-2.

 7. Prawna ochrona dziecka przed negatywnym wpływem przekazów medialnych, w: Ochrona dziecka w prawie publicznym, red. J. Parchomiuk i in., Lublin 2008.

 8. I Katedra Prawa Administracyjnego, w: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński i in., Lublin 2008.

 9. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Standardy w wykonywaniu władzy publicznej. Stalowa Wola, 26 listopada 2007r., "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2008, nr 2.
 10. Prawne standardy działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w: Standardy wykonywania władzy publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, Lublin-Stalowa Wola 2008.
 11. Prawo mediów, w: Leksykon obywatela RP, red. B. Szmulik, S. Serafin, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 12. Ratio legis prawnej ochrony informatorów dziennikarzy (w świetle wyroku ETPC z 27.11.2007 r. - Tillack v. Belgium), „Zeszyty Naukowe WSB im. bp. Jana Chrapka w Radomiu” 2009, nr 1-2.
 13. Metropolie w Polsce - uwagi ogólne, w: Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, red. J. Parchomiuk, B. Uljasz, E. Kruk, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 14. Linia programowa w Prawie prasowym - element zbędny czy konieczny?, w: Wolność w mediach. Między poprawnością a odpowiedzialnością, red. M. Drożdż, Tarnów 2010.
 15. Działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rzecz ochrony małoletnich odbiorców przed negatywnym wpływem przekazów medialnych, w: Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, red. S. Wrzosek, Lublin 2010.
 16. Odpowiedzialna administracja publiczna – administracja etyczna? (Kilka refleksji na temat etycznego aspektu odpowiedzialności w administracji publicznej), w: Ius est ars boni et aequi. Księga Jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, tom I, red. N. Szczęch, Legnica 2010.
 17. Ochrona uczuć religijnych odbiorcy- granice wolności wypowiedzi artystycznej. Wybrane aspekty prawne, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2010 (13).
 18. Uczucia religijne jako granica wolności wypowiedzi (Wybrane zagadnienia prawne), w: Praktyczne aspekty wolnosci wypowiedzi, red. W. Lis, Z. Husak, Toruń 2011.
 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a postulat apolityczności administracji publicznej - pułapka, wyzwanie czy szansa? (Uwagi wybrane), w: Media - czwarta władza? t. 3, cz. 2, red. J. Sobczak, W. Machura, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2011.
 20. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w III RP – kilka refleksji na temat, w: Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń , red. M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz, Warszawa-Lublin 2011.
 21. Służba publiczna realizowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, w: Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011.
 22. Protection of Minors against the Negative Influence of Audiovisual Communications as a Challenge to Law in the Light of the Audiovisual Media Services Directive of the European Parliament and of the Council, „Annales Universitatis Apulensis” 2011 (14).
 23. Wymóg ochrony małoletnich przed negatywnym wpływem przekazów audiowizualnych w świetle dyrektywy medialnej jako wyzwanie stawiane KRRiT przez prawo europejskie. Wybrane aspekty prawne, w: Współczesne uwarunkowania europeizacji i informatyzacji administracji, red. E. Jasiuk, G. Maj, Radom 2012.
 24. Samoregulacja w mediach-mechanizm wspomagający odpowiedzialne korzystanie z wolności czy „nowe szaty króla”? w: Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. Problemy współczesnych mediów (tom I), red. J. Sobczak, W. Machura, R. Kowalczyk, Opole 2012.

Referaty:

 

- Prawna ochrona dziecka przed negatywnym wpływem przekazów medialnych, Sympozjum nt. Ochrona dziecka w prawie publicznym, Tomaszów Lubelski, 25 maja 2007 r.

- Linia programowa w prawie prasowym - element zbędny czy potrzebny?, II Ogólnopolska Konferencja Etyki Mediów nt. Wolność słowa w przestrzeni publicznej - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Kraków 24-25 maja 2008.

- Uczucia religijne odbiorcy -  granica wolności wypowiedzi artystycznej? (Wybrane aspekty prawne), Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "Wokół granic swobody wypowiedzi" - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 28-29 października 2009 r.
- Protection of Minors against the Negative Influence of Audiovisual Communications as a Challenge to Law in the Third Milenium, International Scientific Conferenece „The Law and The Third Millenium Challanges”, ‘1 Decembrie1918’University Alba Iulia, Faculty of Law and Social Sciences, Alba Iulia 19-20 listopada 2010 r.

 - The Position of Mass Media in Europe – the Polish Example, The Annual Nanovic’s Faculty Members Meeting- panel "How Many More Crises Can Europe Take?", Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame, Notre Dame 14 września 2011 r.

 

 


Konsultacje:

Urlop na etacie naukowo-dydaktycznym do 30. 09. 2018 r.


PLAN ZAJĘĆ


Kontakt:
e-mail: lidia.jaskula@kul.pl

Autor: Bartosz Kuś
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2018, godz. 23:08 - Lidia Jaskuła