ZAINTERESOWANIA NAUKOWE - ekologia fitoplanktonu; biologia, ekologia i taksonomia euglenin; funkcjonowanie stawów i płytkich jezior; fitoplankton w ocenie stanu ekologicznego zbiorników wodnych

 

Praca magisterska pt. „Zmiany koncentracji chlorofilu  jako wskaźnika żyzności jezior” - magister ochrony środowiska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2000

Rozprawa doktorska pt. "Zmienność zbiorowisk euglenin (Euglenophyta) w trzech zbiornikach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego”­ – doktor nauk biologicznych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008

 

PUBLIKACJE

2014

 • Poniewozik M. 2014. The euglenoid genera Astasia and Menoidium (Euglenozoa) from eastern Poland. Nova Hedwigia, 99(1-2): 193-212. DOI: 10.1127/0029-5035/2014/0187
 • Wołowski K., Poniewozik M. 2014. Euglenophyta. [In:] Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. Burchardt L. (ed.), Kraków, pp. 93-111.
 • Pęczuła W., Szczurowska A., Poniewozik M. 2014. Phytoplankton community in early stages of reservoir development - a case study from tje newly formed, colored, and episodic lake of mining-subsidence genesis. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 23, No. 2, 585-591.

2013

 • Pęczuła W., Poniewozik M., Szczurowska A. 2013. Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing bloom formation in nine lakes of Polesie region (Central–Eastern Poland). Annales de Limnologie - International Journal of Limnology, 49: 301-308. doi:10.1051/limn/2013059.
 • Pasztaleniec A., Poniewozik M. 2013. The impact of free-floating plant cover on phytoplankton assemblages of oxbow lakes (The Bug River Valley, Poland). Biologia, 68/1: 18-29, DOI:10.2478/s11756-012-0129-3.
 • Wołowski K., Poniewozik M., Walne P.L. 2013. Pigmented euglenophytes of thegenera EuglenaEuglenariaLepocinclisPhacus and Monomorphina from the southeastern United States. Polish Bot. J. 58(2): 659–685. DOI: 10.2478/pbj-2013-0071
 • Poniewozik M., Płaska W. 2013. Composition of selected phyto- and zoocenozis in small, astatic water bodies. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. X: 360-369. 

2012

 • Poniewozik M. 2012. Colourless euglenophytes - new and rare species for Polish flora. Fragm. Flor. Geobot. Pol., 19(1): 161-176 
 • Poniewozik M. 2012. Trachelomonas diversity in a forest pond of Poleski National Park (E Poland) [In:] K. Wołowski et al. (eds) Current advances in algal taxonomy and its applications. Phylogenetic, ecological and applied perspective. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków, p. 165-174

2011

 • Poniewozik M., Wojciechowska W., Solis M. Dystrophy or eutrophy: phytoplankton and physical-chemical parameters in the functioning of humic lakes. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 40:22-29.

2010

 • Solis M., Poniewozik M., Wojciechowska W. 2010. The assessment of water fertility based on biodiversity of planktonic algae community in six lakes located on the Biosphere Reserve “Polesie Zachodnie”.[W:] Chmielewski T. J. & Piasecki D. (eds) The future of hydrogenic landscapes in european biosphere reserves, 438: 321-340
 • Wołowski K., Poniewozik M. 2010. Euglenophyta. [W:] Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu rzek i jezior. Burchardt L. (red.), s. 97-117.
 • Pasztaleniec A., Poniewozik M. 2010. Phytoplankton based assessment of the ecological status of four shallow lakes (Łęczna-WłodawaLakeland, Eastern Poland) – a comparison of approaches. Limnologica, 40: 251-259

2009

 • Poniewozik M. 2009. Taxonomical diversity within Trachelomonas genus in a former, small clay-pit. Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 16(2): 415-424.
 • Solis M., Poniewozik M., Mencfel R. 2009. Bloom-forming cyanobacteria and other algae in selected anthropogenic reservoirs of Łęczna-Włodawa Lakeland. Oceanol. Hydrobiol. Stud., 38(Suppl. 2): 71-78.

2006

 • Wojciechowska W., Pasztaleniec A., Solis M., Poniewozik M. 2006. Różnorodność biologiczna glonów pro- i eukariotycznych w jeziorach rzecznych. [W:] Wojciechowska W. (red.) Jeziora rzeczne doliny środkowego Bugu. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 36-41.

2005

 • Poniewozik M. 2005. Some Heteronema species (Euglenophyta) occurring in Łęczna-Włodawa Lakeland (Eastern Poland). Acta Soc. Bot. Pol., 4: 323-327.

2004

 • Wojciechowska W., Poniewozik M., Pasztaleniec A. 2004. Vertical distribution of dominant cyanobacteria species in three lakes – evidence of tolerance to different turbulence and oxygen conditions. Pol. J. Ecol., 52: 347-351.
 • Pasztaleniec A., Poniewozik M. 2004. Pediastrum species (HydrodictyaceaeSphaeropleales) in phytoplankton of  Sumin Lake (Łęczna-Włodawa Lakeland). Acta Soc. Bot. Pol., 1: 39-46.

2002

 • Wojciechowska W., Poniewozik M., Pasztaleniec A. 2002. Wieloletnie zmiany fitoplanktonu letniego jako wskaźnik trofii wybranych jezior. [W:] Acta Agrophysica. Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany. Część III. Lublin, s. 255-265.
 • Wojciechowska W., Solis M., Pasztaleniec A., Poniewozik M. 2002. Summer phytoplankton composition in 26 lakes of Łęczna-Włodawa Lakeland. Annls Universit. Mariae Curie-Skłodowska C, LVII: 127-138.

 

Granty

2006-2008 "Zmienność zbiorowisk euglenin (Euglenophyta) w trzech zbiornikach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego" - 2P04C 043 30, główny wykonawca.

 

Zajęcia dydaktyczne:

- Środowisko wodne - zagrożenia, ochrona i odnowa

- Organizmy wskaźnikowe

- Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody

Konsultacje: czwartek – 10.00-11.30, p. 602 C WMP

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ

 

e-mail: gonium@kul.lublin.pl

Autor: Agnieszka Artemiuk
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2015, godz. 13:18 - Agnieszka Artemiuk