maciej_gapski_200

Życiorys naukowy

Urodzony 19 lutego 1979 roku w Lublinie. W latach 1998-2003 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2003 roku przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Łączkowskiego pracę magisterską, pt.: „Opracowywanie i uchwalanie budżetu państwa ze szczególnym uwzględnieniem części dotyczącej sądów powszechnych”. Następnie w latach 2003-2004 był doktorantem na macierzystym Wydziale Prawa KUL. Od 2004 roku zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego na Zamiejscowym Wydziale Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. W latach 2003-2006 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, zakończoną egzaminem sędziowskim we wrześniu 2006 roku. W 2008 roku obronił rozprawę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Łączkowskiego, pt.: „Prawo wyborcze a cele państwa demokratycznego”. Recenzentami wskazanej pracy byli prof. dr hab. Roman Hauser oraz prof. dr hab. Dariusz Dudek. Od 1 listopada 2008 roku pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.

Zajęcia dydaktyczne:

Prawo administracyjne - ćwiczenia

Wykaz publikacji:

Monografie

1. Prawo wyborcze państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wybrane przykłady. Lublin 2006.

 

2. Prawo wyborcze a cele państwa demokratycznego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, 2008 (rozprawa doktorska);

 

3. Amicus hominis et defensor iustitiae, Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M.P. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010;

 

Artykuły

1. Autonomia budżetowa sądów powszechnych, Prawo – Administracja – Kościół, nr 4/2004, Lubin 2005;

2. Karalność a obywatelskie prawa wyborcze [w:] Ius et fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, Lublin 2006;

3. Prawo wybieralności do Sejmu i Senatu w konstytucjach i ordynacjach wyborczych II Rzeczypospolitej, TEKA Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie, t. 3, Lublin 2006;

4. Wybory parlamentarne i prezydenckie na Węgrzech – aspekty prawne, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL;

5. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu terytorialnego w Polsce (wybrane zagadnienia), Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Łańcut 12-14 czerwca 2008, (w druku).

 

6. Wybory parlamentarne i prezydenckie na Węgrzech – aspekty prawne, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Prawo, t. III, z. 1, Lublin 2007;

 

7. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu terytorialnego w Polsce (wybrane zagadnienia), Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Łańcut 12-14 czerwca 2008, Warszawa 2009;

 

8. Regulacje prawne dotyczące kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych (zagadnienia ogólne) [w:] Środki przekazu – informacja czy manipulacja?, red. T. Guz, A. Balicki, W. Lis, Lublin 2009;

 

9. Nowe techniki głosowania w świetle zasady bezpośredniości wyborów, Przegląd Sejmowy nr 2/2009

 

10. Glosa do postanowienia WSA w Lublinie z 20 marca 2009 r. (dot. referendum lokalnego), Samorząd Terytorialny nr 10, 2009;

 

11. Tryb wnoszenia skarg do sądu administracyjnego na gruncie ustawy o referendum lokalnym, Casus nr 54, Zima 2009;

 

12.. Treść zasady wolnych wyborów, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae, Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M.P. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010;

 

13. Prawo wybieralności na urząd wójta (burmistrza, prezydenta miasta), [w:] Łaszczów, wczoraj-dziś-jutro, red. C. Girgiel, M. Bielecki, H. Szymańska, T. Guz, Łaszczów 2010;

 

 13.Wpływ wprowadzenia stanu wojennego na relacje między administracją rządową a samorządem terytorialnym, [w:] Bezpieczeństwo Polski, Historia i współczesność, red. L. Antonowicz, T. Guz, M. R. Pałubska, Lublin 2010;

 

 14..Świadczenie nienależnie pobrane na gruncie ustawy o pomocy społecznej (zagadnienia podstawowe), [w:] Dwadzieścia lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, red. P. Smoleń, W. Taras, Lublin 2010;

 

15.Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 10 marca 2011 roku, sygn. akt III SA/Lu 435/10, Casus nr 62, Zima 2011;

 

16. Electoral systems in european countries [w:] Bachelor of Arts in European Studies, Student Handbook, red. T. Sieniow, D. R. Swenson, Lublin 2011

 

 17. Prawo do pomocy społecznej w orzecznictwie sądów administracyjnych (wybrane zagadnienia), [w:] Problemy z sądową ochroną praw człowieka, red. R. Sztychmiler, J. Krzykowska, t. 1, Olsztyn 2012;

 

18. Udział sądów w procedurze przeprowadzania referendum lokalnego, Samorząd Terytorialny nr 7-8, 2012

 

 19. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2011 r., sygn. akt I OSK 1236/11, Casus nr 64, Lato 2012;

 

 20. Prawo wyborcze [w:] Synteza prawa polskiego 1918-1939, red. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, Warszawa 2013;

 

 21. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt I OSK 198/12, Casus nr 67, Wiosna 2013;

 

22. Uzupełnianie braków formalnych odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego, nr 10, 2013.

 

 

 

Autor: Agnieszka Ogorzałek
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2013, godz. 08:39 - Iwona Pisklak