Dr Magdalena Kisała, adiunkt

Życiorys naukowy i zawodowy

 

pict3228_400- 1996-2001, studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
- 2001-2006, studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Wrzoska; przygotowana rozprawa doktorska dotyczy prywatyzacji zadań administracji publicznej w sferze usług komunalnych.
- 2006-2007, asystent w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
- 06.12.2006, obrona pracy doktorskiej pt. Prywatyzacja zadań administracji publicznej w sferze usług komunalnych, pisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. S. Wrzoska. Recenzenci: Prof. dr hab. J. Szreniawski, Prof. dr. hab. E. Wojciechowski.
- Od października 2007 r. adiunkt w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

 

Zajęcia dydaktyczne:

Wykłady:

Zarządzanie jakością w administracji publicznej

Partnerstwo sektora publicznego i prywatnego w sferze usług komunalnych – wykład fakultatywny

Konwersatoria:

Partnerstwo publiczno-prywatne

Seminaria:

Seminarium licencjackie

Ćwiczenia:

Ustrojowe prawo administracyjne

 

Wykaz publikacji:

 1. „Prawno – administracyjne aspekty prywatyzacji zadań publicznych”, [w:] Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Fundacja Edukacyjna, styczeń 2004, s. 113–118;
 2. „Rola prywatyzacji zadań publicznych w kształtowaniu przez gminę konkurencyjności na rynku usług komunalnych”, [w:] Prawo-Administracja-Kościół, nr 3(22)2005, s. 51-64, ISSN 1644-9924;
 3.  „Planowanie strategiczne a prywatyzacja zadań publicznych”, [w:] Planowanie strategiczne i przestrzenne, Prawo-Administracja-Kościół , nr specjalny (25)2006, s. 80-89, ISSN 1644-9924;
 4. „Benchmarking w administracji publicznej”, [w:] Dobra administracja – teoria a praktyka, J. Łukasiewicz, S. Wrzosek (red.) Radom 2007, s. 137-147, ISBN 83-921255-4-1
 5. „Partnerstwo benchmarkigowe”, [w:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej, B. Plawgo (red. nauk.), Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białystok 2007, s. 107-120, ISBN 978-83-60772-03-4
 6. „Marketyzacja usług  komunalnych”, [w:] Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu „Administracja i Zarządzanie”, M. Domagała, M. Ganczar, K. Sikora (red. nauk.), Tom IV, Radom 2008, ISSN 1732-3150, s. 179-184.
 7. „Prywatyzacja zadań administracji publicznej w sferze usług komunalnych”,[w:] Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu „Administracja i Zarządzanie”, Tom IV, Radom 2008, ISSN 1732-3150, s. 185-193.
 8. „Wykorzystanie nowego zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym”, [w:] „Polityka administracyjna”, J. Łukasiewicz (red. nauk.), Rzeszów 2008, ISBN 978-83-61312-18-5, s. 319-326.
 9. „Możliwości zastosowania benchmarkingu w administracji publicznej jako przykład współdziałania na pograniczu nauk o zarządzaniu i nauki administracji”, [w:] Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010,  ISBN 978-83-7702-103-3, s. 509-518.
 10. „Administracja rządowa”, hasła: dział administracji rządowej, minister, ministerstwo, niezespolona administracja rządowa, Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, rządowa administracja zespolona w województwie, wojewoda, [w:] Encyklopedia Prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1513-3, s. 91-96.
 11. „Prywatyzacja zadań publicznych jako alternatywny sposób wykonywania zadań jednostek samorządu terytorialnego”, [w:] Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, red. M. Wysocki, Lublin 2011, Wyd. KUL, ISBN 978-83-7702-302-0, s. 695-702.
 12. Wpływ koncepcji zarządzania administracją publiczną na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Administracja publiczna wobec procesu globalizacji, red. M. Rudnicki, M. Jabłoński, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2694-8, s. 193-211.
 13. Administracja jako służba publiczna [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, PAN, Paryż 2011, ISBN 978-83-61236-21-4, s. 133-142.
 14. Możliwości zastosowania zarządzania jakością w ochronie środowiska – wybrane zagadnienia – Studia Prawnicze KUL, 3-4 (47-48) 2011, ISSN 1897-7146, s. 49-58.
 15. Zarządzanie ryzykiem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, (w:) M. Rudnicki (red.), Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych, wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-430-0, Lublin 2012, s. 151-169.
 16. Stosowanie formy umowy cywilnoprawnej przez jednostki samorządu terytorialnego w powierzaniu wykonywania zadań publicznych, (w:) Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, red. nauk. A. Doliwa, S. Prutis, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-3860-8, s. 239-253.

 17. Przystępowanie jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (w:) Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. nauk. B. Dolnicki, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-3975-9, s. 273-282.
 18. Wykorzystanie instrumentów zarządzania jakością w doskonaleniu świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] M. Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj (red.), Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność. Uwarunkowania prawne, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-559-8, s. 139-157.

 

Redakcja opublikowanego wydawnictwa książkowego:

Zastosowanie nauk o zarządzaniu w organizacjach gospodarczych i administracji publicznej, Radom 2008, ISBN 83-921255-6-8, ss. 232, (współredakcja).

 

Sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Planowanie strategiczne i przestrzenne”, Prawo-Administracja-Kościół nr 4(23)2005, ISSN 1644-9924, s. 257-260;
 2. Sprawozdanie z XII Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. „Teoria nauk administracyjnych – aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda”, Roczniki Nauk Prawnych: Prawo, Prawo kanoniczne, Administracja Annals of Juridical Sciences: Law, Canon Law, Administration ISSN 1507-7896, nr 2/2011;

Udział w konferencjach:

 1. Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska, 8 października 2002 r. Lublin – wygłoszenie referatu;
 2. Planowanie strategiczne i przestrzenne, Międzyrzec Podlaski 23 września 2005 r. – wygłoszenie referatu;
 3. Polityka administracyjna, Stryków 7-9 września 2008 r., TNOiK - wygłoszenie referatu;
 4. Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, Kazimierz Dolny 19-22 września 2010 r., KUL JP II;
 5. Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Warszawa 21 października 2010 r., Uniwersytet Warszawski;
 6. XII Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. „Teoria nauk administracyjnych – aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda”, Paryż 22-25 września 2011 r.;
 7. „Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego 8-9 marca 2012 r. Katowice, Uniwersytet Śląski;
 8. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego nt.: „Kryzys Prawa Administracyjnego w Administracji Publicznej?”, Białystok 23 – 26 września 2012, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej w Białymstoku - wygłoszenie referatu "Stosowanie formy umowy cywilnoprawnej przez jednostki samorządu terytorialnego w powierzaniu wykonywania zadań publicznych".

 9. Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich, 13 grudnia 2012 r., Polska Akademia Nauk, Warszawa.

 

Przynależność do organizacji:

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

 

 

Kontakt:

magdalena.kisala [at] kul.pl

 

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2015, godz. 08:37 - Magdalena Kisała