Dr Magdalena Kisała, asystent

Życiorys naukowy i zawodowy

 

pict3228_400- 1996-2001, studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
- 2001-2006, studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Wrzoska; przygotowana rozprawa doktorska dotyczy prywatyzacji zadań administracji publicznej w sferze usług komunalnych.
- 2006-2007, asystent w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
- 06.12.2006, obrona pracy doktorskiej pt. Prywatyzacja zadań administracji publicznej w sferze usług komunalnych, pisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. S. Wrzoska. Recenzenci: Prof. dr hab. J. Szreniawski, Prof. dr. hab. E. Wojciechowski.
- Od października 2007 r. adiunkt w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

 

Zajęcia dydaktyczne:

Wykłady:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Konwersatoria:

Partnerstwo publiczno-prywatne

Ćwiczenia:

Biurotyka

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zamówienia publiczne

 

Wykaz publikacji:

 

Rozdziały w monografiach

 1. „Prawno – administracyjne aspekty prywatyzacji zadań publicznych”, [w:] Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska, R. Biskup, A. Haładyj, M. Rudnicki (red. nauk.), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Fundacja Edukacyjna, Gorzów Wielkopolski 2004, ISBN 83-9110551-2-4, s. 113–118;
 1. "Benchmarking w administracji publicznej", [w:] Dobra administracja - teoria a praktyka, J. Łukasiewicz, S. Wrzosek (red.) Radom 2007, ISBN 83-921255-4-1, s. 137-147;
 2. "Partnerstwo benchmarkigowe", [w:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej, B. Plawgo (red. nauk.), Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białystok 2007, ISBN 978-83-60772-03-4, s. 107-120;
 3. "Wykorzystanie nowego zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym", [w:] Polityka administracyjna, J. Łukasiewicz (red. nauk.), Rzeszów 2008, ISBN 978-83-61312-18-5, s. 319-326.
 4. "Możliwości zastosowania benchmarkingu w administracji publicznej jako przykład współdziałania na pograniczu nauk o zarządzaniu i nauki administracji", [w:] Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-103-3, s. 509-518.
 5. "Prywatyzacja zadań publicznych jako alternatywny sposób wykonywania zadań jednostek samorządu terytorialnego", [w:] Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, M. Wysocki (red.), Lublin 2011, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-302-0, s. 695-702.
 6. „Wpływ koncepcji zarządzania administracją publiczną na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce”, [w:] Administracja publiczna wobec procesu globalizacji, M. Rudnicki, M. Jabłoński (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2694-8, s. 193-211.
 7. Administracja jako służba publiczna”, [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, J. Niczyporuk (red.), Wydawnictwo PAN, Paryż 2011, ISBN 978-83-61236-21-4, s. 133-142.
 8. „Zarządzanie ryzykiem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”, [w:] Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych, M. Rudnicki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ISBN 978-83-7702-430-0, s. 151-169.
 9. „Stosowanie formy umowy cywilnoprawnej przez jednostki samorządu terytorialnego

w powierzaniu wykonywania zadań publicznych”, [w:] Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, A. Doliwa, S. Prutis (red. nauk.), LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-3860-8, s. 239-253.

 1. „Przystępowanie jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych”, [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, B. Dolnicki (red. nauk.), LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-3975-9, s. 273-282.
 2. „Wykorzystanie instrumentów zarządzania jakością w doskonaleniu świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego”, [w:] Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność. Uwarunkowania prawne, M. Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-559-8, s. 139-157.
 3. „The Legal Nature of Interrelations Between Central and Local Government Administration Bodies Regarding Security and Public Order of a Local Self-Government Unit”, [w:] Legal aspects of the efficiency of public administration, P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-786-8, s. 345-355.
 4. „Dekoncentracja kompetencji organów administracji rządowej w gminie”, [w:] Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji. Księga poświęcona pamięci Jacka Dziobka-Romańskiego, Stanisław Wrzosek, Magdalena Pyter, Małgorzata Ganczar (red. nauk.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-864-3, s. 195-204.
 5. „Realizacja interesu publicznego w wykonywaniu zadań publicznych przez podmioty niepubliczne”, [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, tom 1, E. Wójcicka (red.), Częstochowa 2013, ISBN 978-83-7455-362-9 (tom 1), ISBN 978-83-7455-364-3 (całość), s. 151-159.
 6. „Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Bogdan Dolnicki (red. nauk.), LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-4464-7, s. 445-453.
 7. „Wojewódzkie centra usług wspólnych”, [w:] Administracja niewładcza, Agata Barczewska-Dziobek, Katarzyna Kłosowska-Lasek (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ISBN 978-83-7996-012-5, s. 189-196.
 8. „Zasada pomocniczości w kształtowaniu kompetencji organów administracji publicznej”, [w:] DZIESIĘĆ LAT POLSKICH DOŚWIADCZEŃ W UNII EUROPEJSKIEJ. Problemy prawnoadministracyjne, Tom I, Janusz Sługocki (red. nauk.), Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2014, ISBN 978-83-64512-07-0 (tom I), ISBN 978-83-64512-06-3 (całość), s. 679-688.
 9. „Zlecanie funkcji administracji publicznej podmiotom administrującym”, [w:] Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Iwona Niżnik-Dobosz (red. nauk.), Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7930-282-6, s. 154-161.
 10. „Administracja samorządowa”, [w:] Prawo administracyjne, Stanisław Wrzosek, Małgorzata Kruszewska-Gagoś (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-237-2, s. 37-71.
 11. „Status prawny cudzoziemca”, [w:] Prawo administracyjne, Stanisław Wrzosek, Małgorzata Kruszewska-Gagoś (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-237-2, s. 87-97.
 12. „Formy ochrony cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, [w:] Prawo administracyjne, Stanisław Wrzosek, Małgorzata Kruszewska-Gagoś (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-237-2, s. 97-102.
 13. „Charakter prawny powiązań pomiędzy administracją rządową i administracją samorządową”, [w:] Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, tom 1, A. Mezglewski (red. nauk.), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-916998-9-8, s. 329-341.

 

 

Artykuły

 1. "Rola prywatyzacji zadań publicznych w kształtowaniu przez gminę konkurencyjności na rynku usług komunalnych", Prawo-Administracja-Kościół, nr 3(22)2005, ISSN 1644-9924, s. 51-64;
 2. "Planowanie strategiczne a prywatyzacja zadań publicznych", [w:] Planowanie strategiczne i przestrzenne, Prawo-Administracja-Kościół , nr specjalny (25)2006, ISSN 1644-9924, s. 80-89;
 3. "Marketyzacja usług komunalnych", Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu "Administracja i Zarządzanie", M. Domagała, M. Ganczar, K. Sikora (red. nauk.), Tom IV, Radom 2008, ISSN 1732-3150, s. 179-184.
 4. "Prywatyzacja zadań administracji publicznej w sferze usług komunalnych", Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu "Administracja i Zarządzanie", Tom IV, Radom 2008, ISSN 1732-3150, s. 185-193.
 5. Możliwości zastosowania zarządzania jakością w ochronie środowiska - wybrane zagadnienia”, Studia Prawnicze KUL, 3-4 (47-48) 2011, ISSN 1897-7146, s. 49-58.
 6. Zasada sprawności w wykonywaniu zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego”, Roczniki Nauk Prawnych 25 (2015), nr 1, Tom XXV, ISSN 1507-7896, s. 153-164.
 7. THE LAW-MAKING PRINCIPLES FOR DEVELOPING THE CIVIL LAW LEGAL SYSTEM”, Review of Comparative Law, Vol. 20, No 2/2015, ISSN 0860-8156, s. 69-82.

 

 

Hasła encyklopedyczne

 1. „Dział administracji rządowej”, [w:] Encyklopedia Prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1513-3, s. 91.
 2. „Minister”, [w:] Encyklopedia Prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1513-3, s. 91-92.
 3. „Ministerstwo”, [w:] Encyklopedia Prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1513-3, s. 92.
 4. „Niezespolona administracja rządowa”, [w:] Encyklopedia Prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1513-3, s. 92.
 5. „Prezes Rady Ministrów”, [w:] Encyklopedia Prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1513-3, s. 92-93.
 6. „Rada Ministrów”, [w:] Encyklopedia Prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1513-3, s. 93-95.
 7. „Rządowa administracja zespolona w województwie”, [w:] Encyklopedia Prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1513-3, s. 95.
 8. „Wojewoda”, [w:] Encyklopedia Prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1513-3, s. 95-96.
 9. Stowarzyszenia”, [w:] Leksykon administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red. nauk.), Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 442-444.
 10. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju”, [w:] Leksykon administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red. nauk.), Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 146-148.
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”, [w:] Leksykon administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red. nauk.), Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 177-179.
 12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, [w:] Leksykon administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red. nauk.), Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 452-454.

 

Redakcja opublikowanego wydawnictwa książkowego

Zastosowanie nauk o zarządzaniu w organizacjach gospodarczych i administracji publicznej”, Radom 2008, ISBN 83-921255-6-8, ss. 232, (współredakcja).

 

Sprawozdania

 1. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Planowanie strategiczne i przestrzenne", Prawo-Administracja-Kościół nr 4(23)2005, ISSN 1644-9924, s. 257-260;
 2. Sprawozdanie z XII Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. "Teoria nauk administracyjnych - aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda", Roczniki Nauk Prawnych: Prawo, Prawo kanoniczne, Administracja Annals of Juridical Sciences: Law, Canon Law, Administration ISSN 1507-7896, nr 2/2011, s. 358-360.
 3. Sprawozdanie z Konferencji "Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 8-9 marca 2012 r., Roczniki Nauk Prawnych, 22 (2012), nr 3, ISSN 1507-7896, s. 311-315.

 Udział w spotkaniach naukowych

 

 1. Konferencja Naukowa pt. „Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska” zorganizowana przez Katedrę Prawa Zarządzania Środowiskiem KUL i Katedrę Nauki Administracji KUL, Lublin, 8 października 2002 r..
 2. Konferencja Naukowa pt. „Planowanie strategiczne i przestrzenne”, zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Międzyrzec Podlaski 23 września 2005.
 3. Konferencja Naukowa pt. „Polityka administracyjna”, zorganizowana przez TNOiK, Stryków 7-9 września 2008 r.
 4. Konferencja Naukowa pt. „Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej”, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego zorganizowany przez Katedrę Nauki Administracji i Katedrę Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kazimierz Dolny, 19-22 września 2010 r.
 5. Konferencja Naukowa pt. „Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie”, zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski, Warszawa 21 października 2010 r.
 6. XII Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. "Teoria nauk administracyjnych - aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda", Paryż 22-25 września 2011 r.
 7. Konferencja Naukowa pt. "Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego", zorganizowana przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 8-9 marca 2012 r.
 8. Konferencja Naukowa pt. "Kryzys Prawa Administracyjnego w Administracji Publicznej?", Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Białystok 23 - 26 września 2012 r.
 9. Konferencja Naukowa pt. „Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich”, zorganizowana przez Polską Akademię Nauk, Warszawa 13 grudnia 2012 r.
 10. Konferencja Naukowa pt. "Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym", zorganizowana przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 14 - 15 marca 2013 r
 11. Konferencja Naukowa pt. "Administracja niewładcza", zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 22 marca 2013 r.
 12. III Konferencja Sieci Zrównoważonego Rozwoju "Działalność gospodarcza na obszarach chronionych", zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawała II, Lublin 18-19 listopada 2013 r.
 13. Konferencja Naukowa pt. "Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji", zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 12 maja 2014 r.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej”, XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Szczecin, 21 – 24 września 2014 r.
 15. Konferencja Naukowa "25 lat samorządu terytorialnego w Polsce", zorganizowana przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 5-6 marca 2015 r.
 16. Konferencja Naukowa pt. „Aksjologia Prawa Administracyjnego”, Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Zakopane 18-21 września 2016 r.

Przynależność do organizacji:

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

Członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

 

Kontakt:

magdalena.kisala [at] kul.pl

 

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2018, godz. 19:43 - Magdalena Kisała