PROBLEMATYKA NAUKOWA:
 
ekologia, ekologia gleby, bioenergetyka gleby
     

DATA UZYSKANIA STOPNIA NAUKOWEGO:
 
doktor – 2007 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
 

Bioenergetyczna charakterystyka procesów rozkładu materii organicznej w leśnym krajobrazie Bieszczad wraz z analizą metodyczną badań procesu rozkładu

promotor: prof. dr hab. Zofia Fischer

   
magister – 2000 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
 

Liniowy zakres penetracji terenu u Cletrionomys glareolus

promotor: prof. dr hab. Roman Andrzejewski

     

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 
Katedra Ekologii Stosowanej – WBiNoŚ KUL (2013-do chwili obecnej) – adiunkt
Katedra Ekologii Stosowanej – WMP KUL (2008-2013) – adiunkt
Katedra Ekologii Stosowanej – WMP KUL (2006-2008) – asystent
Katedra Ekologii Krajobrazu – WMP KUL (2001-2006) – asystent
   

PUBLIKACJE NAUKOWE:
     

Niewinna M., Jarosz A., Tomas E. 2012. Wpływ użytkowania łąk Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny na aktywność gleb, ich właściwości i biomasę roślinną. W: J.R. Rak [red.] Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fasnachta w Brzozowie. Brzozów: 345-364.
Niewinna M., Zagórska M. 2011. An influence of intensive land use by Polish konik (Equus gmelini subspecies silvatica) on the metabolic activity of the soil. W: J.R. Rak [red.] Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fasnachta w Brzozowie. Brzozów: 147-158.
Niewinna M. 2010. The rate of organic matter decomposition in selected tree stand of Bieszczady Mountain. W: J.R. Rak [red.] Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 141-151.
Niewinna M. 2010. Wielkość opadu i tempo rozkładu ściółki w wybranych drzewostanach Bieszczadów. Roczniki Bieszczadzkie 18: 59-73.
Niewinna M. 2009. A Comparison od Selected Methods for the Estimation of Organic Matter Decomposition Rate. Polish Journal of Soil Science 17(2): 183-192.
Niewinna M., Kwiatoszewska M. 2009. The decomposition rate of organic matter in four various tree stands of Romanian Carpathians (Vanatori Neamt Nature Park). In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 23-27.
Niewinna M. 2007. Zróżnicowanie bioenergetyczne wybranych drzewostanów leśnego krajobrazu Bieszczad w oparciu o wskaźnik rozkład/opad. W: K. Perzanowski, D. Klich, R. Łopucki, I. Mróz, M. Niewinna [red.] Bioenergetyka ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne. Werset. Lublin: 161.
Perzanowski K., Klich D., Łopucki R., Mróz I., Niewinna M. [red.] 2007. Bioenergetyka ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne. Werset. Lublin. 168 pp.
Fischer Z., Niewinna M., Yasulbutaeva I. 2006. Intensity of organic matter decomposition in various landscapes of Caucasus (Dagestan). Polish Journal of Ecology 54(1): 105-116.
Niewinna M. 2005. Szybkość procesu rozkładu w wybranych płatach leśnych charakterystycznych dla krajobrazu Bieszczad. W: D. Klich [red.] Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad. Werset. Lublin: 23-31.
Niewinna M., Sądel E. 2005. Wpływ temperatury na intensywność metabolizmu ściółki lasu mieszanego i świerkowego. W: D. Klich [red.] Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad. Werset. Lublin: 83-88.
Zasada M. 2003. Specyfika bioenergetyczna systemu glebowego tundry arktycznej. W: Z. Fischer [red.] Zarys analizy struktury krajobrazu tundry arktycznej. WD Sandomierz. Lublin: 37-42.
Fischer Z., Magomedov M.R.D., Ismailova M., Zasada M. 2002. Zarys metodyczny praktycznych zajęć z ekologii krajobrazu. EkoKUL. Lublin. 63 pp.
   
Wszystkie publikacje pracowników Katedry Ekologii Stosowanej od 2002 roku
     

KONFERENCJE NAUKOWE:
 
Niewinna M., Żukowska K. 2012. Potencjalne konsekwencje zmian klimatycznych na funkcjonowanie górskich systemów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem systemu glebowego Bieszczad. XIII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2012 Ekologiczne, sozologiczne i turystyczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy. 25-26 września, Brzozów. Referat.
Niewinna M., Jarosz A., Tomas E. 2011. Typ użytkowania łąk w Magurskim Parku Narodowym a aktywność gleb. XII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2011 Człowiek a ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich. 28-29 września, Brzozów. Referat.
Niewinna M. 2010. Aktywność wybranych gleb leśnych Beskidu Niskiego. XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2010 Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. 28-30 września, Brzozów. Referat.
Niewinna M. 2009. Charakterystyka lasów Bieszczad z punktu widzenia procesów rozkładu i efektywności przepływu energii przez system ściółkowy. Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2009 Walory ekologiczne i turystyczne w Euroregionie Karpackim. 8-9 października, Brzozów. Referat.
     
Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2015, godz. 11:35 - Sylwia Gielarek