Dr Magdalena Łuka

Konsultacje:

 • Poniedziałek 16.45 - 17.25 i 19.10 - 20.00, Akademik żeński p.20


magda_luka.jpgŻyciorys naukowy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, psycholog. Główne zainteresowania naukowe: pedagogika pracy oraz bezrobocia, rozwiązywanie konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji (czynny mediator sądowy), zagadnienia dotyczące opieki nad osobami na różnym etapie życia. Redaktor tematyczny w kwartalniku „Społeczeństwo 
i Rodzina”.

e-mail:   magdalenaluka@kul.pl

 

 

 

 

 

 

Dorobek naukowy:

Publikacje: 

 1. (2012) Postawy współczesnego człowieka wobec pracy, w: J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Wokół problemów jakości życia współczesnego człowieka, Petrus, Kraków, s. 52-59.
 2. (2011) Osoba ludzka a bezrobocie. Analiza filozoficzno-pedagogiczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 302.
 3. (2011) Zabawowy styl bycia młodych – wyzwaniem dla nauczycieli, w: K. Stępień (red.), Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin, s. 177-190.
 4. (2011) Rola nauczycieli akademickich w kształtowaniu kultury uczelni w opinii wykładowców wybranego uniwersytetu i szkół wyższych, w: E. Augustyniak (red.), Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 105-111 (współautor: J. Truskolaska).
 5. (2011) Rozwój osoby a wspólnota, w: D. Hruška, R. Šoltés, P. Dancák (eds.), Filozoficko-antropologické predpoklady výchovy v personalistickej filozofii, Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra filozofie a religionistiky, Prešov, s. 132-141.
 6. (2011) recenzja książki: Nowak M., Wołosiuk B. (red.), Skuteczność profilaktyki i resocjalizacji – utopie a rzeczywistość, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 71, s. 153-156.
 7. (2011) Praca i jej rola we współczesnej pedagogice, w: E. Juśko, B. Wolny (red.), Instytut Pedagogiki 2004-2011 w służbie Kościołowi, ojczyźnie i rodzinie, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola, s. 149-154.  
 8. (2010) Działania promujące osobę jako sposób rozwiązywania kwestii bezrobocia, „Roczniki Pedagogiczne”, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, tom 2 (38), s. 117-127.
 9. (2010) Supporty Akademickie – dobry początek z szansą na kontynuację, Sprawozdania z konferencji, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 25 (4/2010), s. 176-178. 
 10. (2010) Wychowawcze znaczenie pracy jako istota pedagogiki pracy, „Pedagogika Katolicka”, nr 7 (2/2010), s. 148-157.
 11. (2010) Działania podejmowane wobec sprawców przemocy, w: J. Maciaszek (red.), Zjawisko przemocy we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola, s. 77-87.
 12. (2010) Zjawisko prania mózgu elementem manipulacyjnego działania sekt, w: D. Grzesiak-Witek, P. Witek (red.), Sekty jako zagrożenie i wyzwanie XXI wieku, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola-Sandomierz, s. 81-90.
 13. (2010) Sytuacja życiowa kobiety bezrobotnej, w: A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek (red.), Kobieta we współczesnym społeczeństwie, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola, s. 493-499. 
 14. (2010) Wychowawcze znaczenie pracy jako istota pedagogiki pracy, w: J. Zimny, N. Nyczkało (red.), Semper in altum. Zawsze wzwyż, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola, s. 697-710.
 15. (2010) Wykładowcy w kształtowaniu kultury organizacyjnej uczelni, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 23 (2/2010), s. 60-74 (współautor: J. Truskolaska).
 16. (2010) Role of upbringing through work and for work In the formation of the axiological sphere of a person, „Social dissertations”, volume IV, issue 1, p. 31-34.
 17. (2010) Rola wychowywania przez pracę i do pracy w formowaniu sfery aksjologicznej osoby, „Rozprawy społeczne”, tom IV, nr 1, s. 27-30.
 18.  (2009) Wychowawcze znaczenie aktywności zawodowej i pracy, w: I. Krupová, B. Akimjaková (red.), Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učitel’ov, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Inštitut Juraja Páleša v Levoči, Levoča, s. 288-294.
 19. (2009) Sprawna komunikacja podstawą relacji partnerstwa, w: J. Truskolaska (red.), Partnerstwo w rodzinie. Istota i uwarunkowania relacji między rodzicami i dziećmi, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 107-113.
 20. (2009) Family mediation as aid in crisis situations, „Journal of Educational Review”, volume 2, number 2, (Nigeria), p. 211-214.
 21. (2009) Postawy stron konfliktu wobec procesu mediacji, w: A. Gretkowski, D. Karbarz (red.), Mediacja w teorii i praktyce, Polskie Centrum Mediacji Oddział w Stalowej Woli, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Stalowa Wola, 91-97.
 22. (2009) Rola nauczycieli akademickich w kształtowaniu kultury szkoły wyższej w opinii studentów KUL i PWSZ w Białej Podlaskiej, w: E. Augustyniak (red.), Kultura Organizacyjna Szkoły, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s. 81-88.
 23. (2009) Bezrobocie w kontekście wspólnotowego wymiaru życia człowieka, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 19 (2/2009), s. 56-70.
 24. (2009) Ministerialna konferencja w Baranowie Sandomierskim, sprawozdanie z konferencji, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 18 (1/2009), s. 135-137 (współautor: A. Witkowska-Paleń). 
 25. (2009) Wychowywanie ku aktywnemu spędzaniu czasu wolnego sposobem na przeciwdziałanie bezrobociu, w: J. Daszykowska, R. Pelczar (red.), Czas wolny: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola, s. 87-93. 
 26. (2008) Bezrobocie a wartość ludzkiego istnienia i rozwoju, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 15 (2/2008), s. 79-87.
 27. (2008) Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej, sprawozdanie z konferencji, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 15 (2/2008), s. 118-120.  
 28. (2008) Pedagogika zabawy – nowe wartości w edukacji uniwersyteckiej, w: J. Kostkiewicz (red.), Aksjologia w kształceniu pedagogów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 201-217 (współautor: J. Truskolaska).
 29. (2008) Psychologiczno-somatyczne konsekwencje bezrobocia, w: T. B. Kulik, B. Wolny, A. Pacian (red.), Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola – Lublin, s. 219-228.
 30. (2008) Wychowanie do innowacyjności jako zadanie pedagogiki katolickiej, w: J. Zimny (red.), W kierunku pedagogiki katolickiej, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola, s. 201-208.  
 31. (2008) Święty Paweł a droga ku prawdzie, w: J. Zimny (red.), Formatio catholica. W duchu świętego Pawła, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola – Sandomierz, s. 105-113. 
 32. (2007) Nadmierna praca rodziców w opinii uczniów i nauczycieli – na podstawie badań własnych, w: T. Jablonský, K. Tišt’anová (red.) Problematika sociálno-patologických javov v školskom prostredí – stav, prevencia, riešenie, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Ružomberok, s. 321-330 (współautor: J. Truskolaska). 
 33. (2007) Rola osoby mediatora w procesie rozwiązywania konfliktów, w: B. Kałdon (red.) Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja pomocą rodzinie, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz – Stalowa Wola, s. 192-197. 
 34. (2007) Praca czynnikiem rozwoju osoby ludzkiej, w: E. Konovaluk, M. Nowak (red.) Praca – Etos – Wychowanie, PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 39-45.
 35. (2006) Kierunki badań w pedagogice rodziny w Polsce (lata 1992-2006), w: Zimny J. (red.) Aktualne wyzwania dla nauk społecznych, Rużomberok – Kijów – Sandomierz, s. 237-258 (współautor: J. Truskolaska).   
 36. (2006) Postać bł. ks. Antoniego Rewery jako wzorzec we współczesnym wychowaniu chrześcijańskim, w: Брзсцкая Царкоўная Унія (1596-2006): Гісторыя i Сучаснасць, Брзсцкі дзяржаўны універсітзт імя А. C. Пушкіна, Brześć, s. 173-176. 
 37. (2006) Rola mediacji sądowych w niesieniu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej, w: Kałdon B. (red.) Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz – Stalowa Wola, s. 309-317.  
 38. (2003) Przegląd rynku usług szkoleniowych w Polsce w latach 1998 – 2001, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XVI, sectio J, Lublin, s. 199-212.
 39. (2002) Ocena efektywności szkoleń,w: Psychologia w perspektywie XXI wieku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 335. 

Udział w konferencjach: 

 1. 24.04.2012 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Current themes of wellbeing In Finland”, Mikkeli University of Applied Sciences, Mikkeli, Finlandia – udział bierny 
 2. 28-30.03.2012 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uzņēmējdarbības un kultūras ilgtspējīgas attīstības vadība” („Innovative and creative solutions in business and culture”), Ekonomikas un Kultūras Augstskola, Ryga, Łotwa
 3. 05.12.2011 – Konferencja Naukowa „Przemoc w rodzinie – nowe wyzwania, nowe możliwości pomocy”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, Janów Lubelski
 4. 24.10.2011 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina polska na początku drugiej dekady XXI wieku. Przemiany – Problemy – Perspektywy”, WZNoS KUL Jana Pawła II 
 5. 09.2011 – Konferencja Naukowa „Pedagogika rodziny – subdyscyplina z dorobkiem czy in statu nascendi?”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 6. 09.2011 – Konferencja „Zamiast budować mur – przystąp do mediacji”, Sąd Rejonowy w Puławach, Puławy
 7. 09.2011 – International Conference „Доступ к информации в Казахстане: реалии и перспективы”,Общественный Фонд Medialife, Embassy of the United States of America, Karaganda, Kazachstan – udział bierny
 8. 07.2011 – International Conference „Psychological Manipulation, Cultic Groups,  Social Addictions and Harm”, Universitat de Barcelona, ICSA – International Cultic Studies Association, Barcelona, Hiszpania
 9. 06.2011 – International Seminar „Authorities and Values of the Youth: Polish and Latvian Contexts”, Ekonomikas un Kultūras Augstskola, Ryga, Łotwa – członek komitetu organizacyjnego
 10. 05.2011 – International Meeting „Polish – Romanian – Finnish Social Work in discussion”, Kymenlaakso University of Applied Sciences – Social and Health Care Campus in Kuusankoski, Finlandia
 11. 05.2011 – International Symposium „Selected Aspects of Social Work and Health  Care in Poland and Finland”, Kymenlaakso University of Applied Sciences – Social and Health Care Campus in Kuusankoski, Finlandia
 12. 03.2011 – Support Akademicki nr 3 „Wokół profesjonalizacji kwartalnika «Społeczeństwo i Rodzina»”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola – członek komitetu organizacyjnego
 13. 03.2011 – Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka”, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, KUL Jana Pawła II, Lublin 
 14. 12.2010 – Support Akademicki nr 2 „Konteksty powstawania prac dyplomowych”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola – członek komitetu naukowego
 15. 12.2010 – Support Akademicki nr 1 „Wyzwania promotorstwa”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola – przewodniczący komitetu organizacyjnego
 16. 12.2010 – Międzynarodowa Konferencja „Pozycja mediacji w systemach prawnych wybranych krajów europejskich”, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, Baranów Sandomierski
 17. 06.2010 – Konferencja Naukowa „Istota kultury szkoły jako miejsca nauczania i oddziaływań wychowawczych”, AGH, Kraków
 18. 05.2010 – International Conference on Social Work „The Problem of Family Violence in Poland: Preventive Aspects”, Başkent University, Ankara, Turcja
 19. 04.2010 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pomoc osobom z zaburzeniami mowy w ujęciu interdyscyplinarnym”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola – członek komitetu organizacyjnego
 20. 04.2010 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pedagogika chrześcijańska z pomocą współczesnej rodzinie”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów – udział bierny
 21. 04.2010 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo – Praca – Wychowanie. Inspiracje Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, UKSW, Warszawa
 22. 03.2010 – Seminarium „System akumulacji i transferu punktów w świetle nowego Przewodnika dla użytkowników ECTS i rozporządzeń ministerialnych”, prowadzą: Eksperci Bolońscy powołani przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa – udział bierny
 23. 03.2010 – Szkolenie z zakresu sztuki prezentacji oferty naukowej i badawczej. Sztuka negocjacji: Jak zawrzeć korzystne umowy na przeprowadzenie badań? – w ramach projektu „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola – udział bierny 
 24. 03.2010 – Międzynarodowa Konferencja „Filozoficko-Antropologické predpoklady výchovy v personalistickej filozofii”, Prešovská Univerzita, Prešov, Słowacja
 25. 12.2009 – Konferencja: Tryptyk Naukowy „Niebezpieczne substancje: problem nadużywania leków”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola – przewodnicząca komitetu naukowego
 26. 11.2009 – Międzynarodowa Konferencja „Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov”, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Inštitut Juraja Páleša, Levoča, Słowacja
 27. 11.2009 – Konferencja: Tryptyk Naukowy „Niebezpieczne substancje: pigułka gwałtu”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola – zastępca przewodniczącego komitetu naukowego
 28. 10.2009 – Konferencja: Tryptyk Naukowy „Niebezpieczne substancje: dopalacze”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola – zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
 29. 05.2009 – Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Styl i jakość życia współczesnego człowieka”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola
 30. 04.2009 – Sympozjum Naukowo-Praktyczne „Mediacja w teorii i praktyce”, Polskie Centrum Mediacji, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola
 31.  04.2009 – Konferencja Naukowa „Kobieta we współczesnym społeczeństwie”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola
 32.  02.2009 – Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw pod hasłem: „Interdyscyplinarne działania w kształtowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”, Ministerstwo Sprawiedliwości, Baranów Sandomierski – udział bierny
 33. 11.2008 – Międzynarodowa Konferencja „Partnerstwo w rodzinie”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola
 34. 06.2008 – Konferencja Naukowa „Istota kultury szkoły jako miejsca nauczania i oddziaływań wychowawczych”, AGH, Kraków
 35. 04.2008 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej: osiągnięcia, problemy, perspektywy”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola – członek komitetu organizacyjnego
 36. 12.2007 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola
 37. 11.2007 – Konferencja Międzynarodowa „Problematika socialno-patologickych javov v skolskom prostedi – stav, prevencia, riesenie”, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja
 38. 04.2007 – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja pomocą rodzinie”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola
 39. 09.2006 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aksjologiczne obszary uniwersyteckiej edukacji pedagogów”, UJ, Kraków
 40. 05.2006 – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praca – Etos – Wychowanie”, PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska
 41. 04.2006 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pomoc Rodzinie Dysfunkcyjnej”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola
 42. 09.2002 – XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin

Pobyty zagraniczne:

 1. 01.02.2012-30.06.2012 – stypendium naukowe w Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Włochy 
 2. 16.05.2011-24.05.2011 – udział w programie Erasmus, Kymenlaakso University of Applied Sciences – Social and Health Care Campus in Kuusankoski, Finlandia

Członkostwo w naukowych organizacjach międzynarodowych:

 1. ICSA – International Cultic Studies Association, Bonita Springs, FL 34133, USA
 2. CESS – Central Eurasia Studies Society, Indiana University, Bloomington, In 47405, USA

Członkostwo w naukowych organizacjach polskich:

 1. Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 2. Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej działający pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN 
Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 15:17 - Rafał Podleśny