Dr Marcin Burzec 

Życiorys

Dr Marcin Burzec urodził się w Lublinie. Jest absolwentem XXI LO im. św. Stanisława Kostki w Lublinie. W 2003 r. ukończył studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.  W grudniu 2010r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. „Opodatkowanie działalności rolniczej prowadzonej przez osoby fizyczne”. Od lutego 2011 r. jest zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego.

 

Wykaz publikacji:

 • Reforma opodatkowania nieodpłatnego nabycia majątku we Włoszech (współautor) [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Tom II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 63-75, ISBN 83-227-2477-2,
 • Koncepcje związane z opodatkowaniem nieodpłatnego nabycia majątku w drodze spadku i darowizny w Słowacji "Studia Iuridica Lublinensia" Tom IX, Rok 2007, s. 139-152, ISSN 1731-6375,
 • Kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów rolniczych [w:] B. Kucia-Guściora, P. Smoleń (red.), Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 127-140, ISBN 978-83-7363-810-5,
 • Zwolnienia z opodatkowania gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego – wątpliwości interpretacyjne [w:] P. Smoleń, W. Taras (red.), Dwadzieścia lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, Lublin 2010, s. 14-22, ISBN 978-83-89468-80-2,
 • Ochrona podatnika w przepisach prawa podatkowego - wybrane instytucje na gruncie ordynacji podatkowej, "Studia Prawnicze i Administracyjne" 2012, Nr 1, s. 205-221, ISSN 2081-8025,

 • Autor haseł: Jednostki budżetowe (s. 32-33), Blokowanie wydatków samorządowych (s. 102-103), Przenoszenie wydatków w budżecie j.s.t. (s. 108-109), Uchwała budżetowa (s. 112-113), Wykonanie budżetu j.s.t. (s. 116-118), Dochody zewnętrzne gminy (s.127-132), Dochody zewnętrzne powiatu (s. 132-135), Dochody zewnętrzne województwa (s. 135-138), Subwencja ogólna (s. 140-143), Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (s. 149-151), Dochody budżetu ogólnego UE (s. 158-160), Euro (s. 160-161), Europejski Bank Inwestycyjny (s. 161-164), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (s. 164-166), Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (s. 167), Europejski System Banków Centralnych – Europejski Bank Centralny (s. 168-170), Fundusze europejskie (s. 180), Kryteria konwergencji (s. 180-182), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (s. 182-184), [w:] Prawo finasnów publicznych. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-3973-5,
 • Współautorstwo haseł: Regionalna Izba Obrachunkowa (s. 138-140), Subwencja ogólna (s. 140-143), [w:] M. Burzec, M. Duda, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, P. Smoleń,Prawo finasnów publicznych. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-3973-5 (współautor P. Smoleń),
 • Autorstwo haseł: Bank hipoteczny (s. 20-223); Bank spółdzielczy (s. 25-29); Bankowy Fundusz Gwarancyjny (s. 33-40); Emisja pieniądza (s. 42-43); Europejski System Banków Centralnych - Europejski Bank Centralny (s. 43-46); Europejski Bank Inwestycyjny (s. 46-48); Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (s. 49-51); Eurosystem (s. 51); Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (s. 52-56); Komisja Nadoztu Finansowego (s. 69-72); Komitet Bazylejski (s. 72-74); Licencjonowanie działalności bankowej (s. 74-76); Licencjonowanie działalności bankowej - rozwiązania unijne (s. 76-78); Likwidacja banku (s. 78-79); Parabank (s. 93); Postępowanie naprawcze (s. 95-97);Prezes NBP (s. 99-100); Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (s. 112-117); Tajemnica bankowa (s. 120-124); Upadłość banku (s. 124-126); Zarząd komisaryczny (s. 126-127), [w:] M. Burzec, M. Duda, M. Jędrzejczyk, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, P. Smoleń, Publiczne prawo bankowe, prawo celne, prawo dewizowe. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ISBN 978-83-264-4038-0.
 • M. Burzec, Dziecko jako kryterium przyznania preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, [w:] Preferencje podatkowe, red. B. Kucia-Guściora, M. Burzec, Lublin 2013, ISBN: 978-83-7702-806-3, ss. 79-97,
 • Tax Preferences Taking Account of the Situation of Taxpayers’ Families in Polish Income Tax, [w:] BRATISLAVA LEGAL FORUM 2013. Collection of Papers from the International Academic Conference, Bratislava 2013, ss. 31- 37, ISBN 978-80-7160-365-8.
 • Rozdział VII, § 29 Uproszczone formy podatku dochodowego od osób fizycznych [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss. 387-392, 

 • Rozdział VII, § 31 Podatek tonażowy [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss. 416-421,

 • Rozdział VIII, § 33 Opodatkowanie nieruchomości [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss. 428-449,

 • Rozdział X, § 44 Wprowadzenie do prawa podatkowego Unii Europejskiej [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss. 524-533,

 • Rozdział X, § 45 Harmonizacja podatków pośrednich [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss. 533-540,

 • Rozdział X, § 47 Wymiana informacji. Współpraca w sprawach podatkowych UE [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss. 562-569,

 • Rozdział XII, § 53 Opłaty lokalne [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss. 583-587

 • Rozdział XII, § 54 Opłata planistyczna [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss. 587-588,

 • Rozdział XII, § 55 Opłata adiacencka [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss. 588-591

 

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Ćwiczenia z prawa finansów publicznych (kierunek prawo)
 • Ćwiczenia z finansów Unii Europejskiej (kierunek europeistyka)
 • Ćwiczenia z prawa podatkowego (kierunek administracja, prawo)

 

Promocja pracy doktorskiej:

Grudzień 2010 rok.

Tytuł rozprawy: "Opodatkowanie działalności rolniczej prowadzonej przez osoby fizyczne"

Promotor pracy: dr hab. Paweł Smoleń, prof KUL

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Głuchowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)

i prof. dr hab. Wanda Wójtowicz ( UMCS)

 


 

Konsultacje w semestrze letnim 2015/2016:

 

 

 

 

Plan zajęć w roku akademickim

 

Kontakt e-mail:

mburzec@kul.pl

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2017, godz. 08:52 - Marcin Burzec