Dr hab. Marek Klimek

Kierownik Katedry Mikrostruktur Społecznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Instytut Pedagogiki

 

Wykształcenie:

- doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii – tytuł uzyskany w 2005 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

- studia podyplomowe: Organizacja pomocy społecznej – ukończone w 2008 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

- M. Klimek, Samorząd miast II Rzeczypospolitej. Publiczna debata i rozwiązania ustrojowe, Lublin 2006, ss. 183.

- Dokąd zmierza pomoc społeczna? Kierunki rozwoju po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, red. M. Klimek, Stalowa Wola 2009, ss. 484.

- 10-lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999-2009). Doświadczenia i perspektywy, red. M. Klimek, J. Czerw, Stalowa Wola 2010, ss. 303.

- Współczesne kierunki rozwoju pomocy społecznej, red. M. Klimek, J. Czerw, Stalowa Wola 2011, ss. 327.

 

Książki w przygotowaniu:

- Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych, red. B. Więckiewicz, M. Klimek, Lublin 2012.

- Problemy współczesnej rodziny polskiej, red. M. Klimek, B. Więckiewicz, Lublin 2012.

- Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej. 20 lat doświadczeń (1990-2010), red. M. Klimek, B. Więckiewicz, J. Czerw, Lublin 2013.

 

Ponadto autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych.

 

Zainteresowania naukowe:

- organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego,

- polityczne organizacje społeczeństwa

- politologia,

- planowanie strategiczne,

- fundusze strukturalne Unii Europejskiej,

- polityka społeczna,

- pomoc społeczna.

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013:

- samorząd w polskiej i europejskiej myśli politycznej i społecznej (wykład)

- seminarium licencjackie

- socjologia ogólna. mikrostruktury społeczne (wykład)

- socjologia ogólna. mikrostruktury społeczne (ćwiczenia)

- animacja społeczności lokalnej (wykład)

- organizacje pozarządowe (konwersatorium)

- programy pomocowe Unii Europejskiej (konwersatorium)

- socjologia zdrowia i choroby (wykład)

- społeczeństwo obywatelskie (wykład)

 

Kontakt:

marekklimek@kul.lublin.pl

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2014, godz. 15:53 - Rafał Podleśny