Marzena Lipska PhD

 

Scientific curriculum vitae:

  

1988 - secondary school-leaving certificate (III LO "Heroes Westerplatte") in Danzig - Wrzeszcz (class about humanistic profile).

1994 - the master of right the canonical KUL

1996 - the master of right the KUL

1997 - the assistant in Cathedral of Law and State History

2003 - the doctor of legal sciences.

Doctor's trial written under direction dr hab. Grzegorz Górski (prof. KUL) nt.: The office of Minister of Home Office in structure of constitutional state organs (1918-1939), defended day 17 February 2003 year.

2004 - the adjunct in Cathedral of Law and State History

2003-2006 -  the school superintendent of Academical Legion.

  

Specialise in history of system and the right of Poland after year 1918 as well as the systems of constitutional states of present.

 

 Wykaz publikacji

Artykuły:

1. Walka o granice II Rzeczypospolitej, [w:] Księga pamiątkowa poświęcona Ks. Prof. Henrykowi Karbownikowi. Historia et Ius, Lublin 1998.

2. Administracja spraw wewnętrznych w okresie odbudowy państwa polskiego w latach 1916-1918, [w:] Prawo-Administracja-Kościół, Lublin 2002.

3. Problem kozacki w Rzeczypospolitej Polskiej do powstania Chmielnickiego, [w:] Polska-Ruś-Ukraina jedenaście wieków sąsiedztwa, Lublin-Lwów 2002, s. 65-81.

4. Funkcjonowanie ministrów na mocy przepisów Konstytucji marcowej z 1921 roku, [w:] Prawo-Administracja-Kościół, Lublin 2004, s. 197-209.

5. Działalność Rady Nieustającej w zakresie policji, [w:] Проблеми держаbоmbорения і зaхисmу праb людини в Україні. Materiały z praktyczno-naukowej konferencji, Lwów 5-6.II.2004.

6. The objectives of consigliores responsibility according to Rada Nieustająca statutes-1775 and 1776, [w:]  Review of Comparative Law,  Vol.9, Lublin 2004.

7. Aparat administracyjny PKWN, [w:] Czasy Nowożytne, t. XVIII-XIX/2005, s. 27-34.

8. Reformy administracji centralnej w I Rzeczypospolitej w XVIII wieku, [w:] Księga Pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, pod red. Ks. T. Guza, M.R. Pałubskiej i M. Kuć, Lublin 2006, s.105-124.

9. Henryk Karbownik (1927-1999), [w:] Profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębińskiego, W. Sz. Staszewskiego, M. Wójcik, Lublin 2006, ss. 139-146.

10. Władysław Rostocki (1912-2004), [w:] Profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębińskiego, W. Sz. Staszewskiego, M. Wójcik, Lublin 2006, ss. 273-280.

11. Monte Cassino, [w:] Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta, pod red. E. Szczot, Lublin 2007, s.229-234.

12. Wpływ prawa kanonicznego na osobowe prawo małżeńskie w Polsce przedrozbiorowej, [w:] Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, pod red. T. Płoskiego i J. Krzywkowskiej, Olsztyn 2008, ss. 432-443.

Recenzje:

Międzynarodowa Konferencja Historyków Prawa zorganizowana w dniach 17-18 czerwca 1999 roku przez Katedrę Historii Państwa i Prawa, [w:] Prawo-Administracja-Kościół, Lublin 2001.

Cuiusregio, eius religio? Zjazd historyków państwa i prawa w Lublinie, [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LIX, z. 1, Poznań 2007; wraz z L. Ćwikłą

Inne:

·        Współautorstwo zbioru tekstów źródłowych: Historia ustroju państw
w źródłach
, Lublin 2001; wraz z: L. Ćwikłą i M. Dyjakowską.

·        Bibliografia prac Prof. dr. hab. Władysława Rostockiego za lata 1947-2003, [w:] Numer specjalny poświęcony prof. dr. hab. Władysławowi Rostockiemu; Prawo-Administracja-Kościół, Lublin 2004.

·        Katedra Historii Państwa i Prawa, [w:] Przegląd Uniwersytecki Nr 3(89), maj- czerwiec 2004.

·        Informator Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, wraz z: A. Cenzartowicz, E. Szczot, Lublin 2004;

·        Cuius Regio eius religio?, pod red. G. Górskiego, L. Ćwikły i M. Lipskiej, Lublin 2006.

Udział w konferencjach:

·        Dzieje wymiaru sprawiedliwości, Zjazd Katedr Historyczno-Prawnych, Mielno-Unieście, 20-23.09.1998;

·        Czas reform, KUL , listopad 1999; referat: Reforma samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej;

·        Starożytne kodyfikacje prawa a współczesna kultura jurydyczna, KUL, 10-11.12.1999;

·       Państwo-Prawo-Kościół-jednostka na przełomie tysiącleci, Zjazd Katedr Historyczno-Prawnych, Ustroń 17-20.09.2000;

·        Internet 2000, Interdyscyplinarne warsztaty internetowe, KUL, 14-16.12.2000;

·        Ustrój Polski i jej parlamentaryzm na tle europejskim, UMK Toruń,14.12.2001;

·        Wielokulturowość polskiego pogranicza, Zjazd Katedr Historyczno-Prawnych Augustów, 15-18.09.2002;

·        Nauczanie prawa w Polsce i USA, Akademia Polonijna w Częstochowie, 28.02.2004; referat: Uniwersyteckie nauczanie prawa a możliwości wykonywania zawodów prawniczych;

·         Podstawy materialne państwa do XX w. - Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Szczecin 23-25.09.2004;

·        Polska bez korupcji... czy to możliwe??, KUL, 15.10.2004;

·        Przełomowy rok 1944, KUL, 26.11.2004; referat: Aparat administracyjny PKWN;

·        Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej, Lublin 16-17.05.2008; referat: Wpływ Trybunału Koronnego na rozwój Lublina.

Współorganizator konferencji:

·        Przemiany prawa sądowego w Europie i świecie w XIX wieku, Międzynarodowa Konferencja Historyków Prawa, KUL, 17-18.06.1999;

·        Polska-Ruś-Ukraina, jedenaście wieków sąsiedztwa, Międzynarodowa Konferencja Historyków Prawa, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 05-06.12.2000;

·        Cuius regio eius religio?, Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 21-24.09.2006.

·        Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej, Lublin 16-17.05.2008.