Dr Michał Chajda,

pracownik Katedry w latach 1997-2013

 

Życiorys naukowy

W roku 1993 podjął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na Sekcji Prawa.
W latach 1994-1996 uczęszczał na zajęcia Studium Samorządowego, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju KUL przy współudziale Fundacji im. Konrada Adenauera. Program tego studium obejmował aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania samorządu terytorialnego.
3 czerwca 1997 r. złożył egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym na podstawie pracy magisterskiej pt. „Prawne problemy nadzoru bankowego”, napisanej na Katedrze Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Łączkowskiego, recenzowanej przez prof. dr hab. Mariana Zdyba uzyskując tytuł magistra prawa.
Od 1 października 1997 r. po wygranym konkursie został zatrudniony na okres roku akademickiego 1997/1998 na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Od roku akademickiego 1998/1999 jest zatrudniony na stanowisku asystenta w II Katedrze Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
24 czerwca 2002 r. obronił rozprawę doktorską pisaną w II Katedrze Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Jana Skoczylasa, pod tytułem: „Ustawowe ograniczenia swobody kształtowania umowy kredytu bankowego”. Recenzentami byli: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski i Narodowy Bank Polski) oraz prof. dr hab. Wojciech Jan Katner (Uniwersytet Łódzki).
Od 25 lutego 2003 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w II Katedrze Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 


Zajęcia dydaktyczne

 

Seminarium magisterskie z prawa zobowiązań dla IV-V roku prawa

Seminarium magisterskie z prawa zobowiązań dla IV-V roku SUM

Podstawy prawa zobowiązań - wykład dla II roku administracji stacjonarnej i niestacjonarnej

Prawo wekslowe i czekowe - wykład

Prawo o notariacie - konwersatorium

Podstawy prawa zobowiązań - ćwiczenia dla II roku administracji stacjonarnej

 

 

 

Wykaz publikacji 

 Artykuły
1. Ewolucja nadzoru bankowego w Polsce, Współczesne problemy prawa publicznego, „Studia z Prawa Publicznego”, t. I (1999).
2. Prowadzenie działalności bankowej z wykorzystaniem systemów informatycznych [w:] Internet 2000 prawo-ekonomia-kultura, Lublin 2000.
3. Wymagania i ograniczenia dotyczące kredytu konsumenckiego, „Prawo Administracja Kościół” 4/2001, (wyd. 2002).

4. Zwalczanie przestępczości w działalności bankowej, Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu - Etyka w działalności gospodarczej: fikcja czy sukces?, Radom 2003, s. 21 – 28, ss. 8,
5.  Kredytowanie przy pomocy kart kredytowych, [w:] Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, red.T. Zasępa, R. Chmura, Lublin 2003, s. 329 – 342, ss. 13.
6. Ograniczenia zasady swobody umów, Iustitia Civitatis Fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 245 – 280, ss. 35.
7. Przedawnienie roszczeń z umowy rachunku bankowego, „Przegląd Sądowy” 7-8 (2004).
8. Wpływ konstytucyjnego systemu źródeł prawa na funkcjonowanie banków w Polsce [w:] Aktualne problemy prawa w Republice Słowackiej i Rzeczpospolitej Polskiej, red. M. Bujnakowa, J. Łukasiewicz, Rzeszów 2005, s. 42-65, ss. 24,

9. Ewolucja form płatności od pieniądza gotówkowego do pieniądza elektronicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt 4 z 2006 roku,

10. Ewolucja nadzoru nad instytucjami kredytowymi, Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis, Ius et Administratio, z. 2 (14)/2007,

11. Ochrona praw klientów instytucji finansowych [w:] Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej (L'uomo tra diritto ed economia nel processo d'intergrazione europea), red. G.Dammacco, B.Sitek, O.Cabaj, Olsztyn - Bari, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Uniwersytet w Bari, 2008,

12. Wykonywanie zobowiązań, których przedmiotem są formy pieniądza bezgotówkowego [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa- Nałęczów Zdrój 3-5 października 2008 roku. TNOiK Rzeszów 2008,

13. Prawo do zachowku - komentarz problemowy [w:] Lex dla Notariusza. Wydawnictwo Elektroniczne,

14. Umowa pożyczki - komentarz problemowy [w:] Lex dla Notariusza. Wydawnictwo Elektroniczne,

15. Rozrządzenia testamentowe - komentarz problemowy [w:] Lex dla Notariusza. Wydawnictwo Elektroniczne,

16. Zapis -komentarz problemowy [w:] Lex dla Notariusza. Wydawnictwo Elektroniczne,

17. Hasła: akt notarialny, część składowa rzeczy, czynność prawna, dobra osobiste, likwidacja osoby prawnej, majątek, miejsce zamieszkania, mienie, nadużycie prawa podmiotowego, negocjacje, nieruchomość, organy osoby prawnej, osoby prawne, oświadczenie woli, podpis elektroniczny, poświadczenie daty, poświadczenie podpisu, prawo podmiotowe, przynależność, rzecz, sanckję niezachowania formy, stosunek cywilnoprawny, ułomne osoby prawne, wykładnia oświadczeń woli, wykonywanie praw podmiotowych, zdolność do czynności prawnych osób fizycznych, zdolność do czynności prawnych osób prawnych, zdolność prawna osoby fizycznej, zdolność prawna osób prawnych, konsument, kontrola wzorców umownych, umowa przedwstępna, wyzysk, wzorce umowne, zasada swobody umów, zobowiązania niepodzielne, zobowiązania solidarne, dział spadku, dziedziczenie, dziedziczenie gospodarstw rolnych, dziedzieczenie ustawowe, niegodność, odpowiedzialność za długi spadkowe, podstawienie, polecenie, przyjęcie spadku, przyrost, spadek, stwierdzenie nabycia spadku, testament alograficzny, testament holograficzny, testament notarialny, testament podróżny, testament pojęcie i wykładnia, testament ustny, testament wojskowy, wykonawca testamentu, zachowek, zapis, zbycie spadku, zdolność do dziedziczenia, zrzeczenie się dziedziczenia [w:] Leksykon obywatela, red. S.Serafin, B.Szmulik, Warszawa 2008,

18. Cywilnoprawne przepisy ograniczające wysokość oprocentowania umów o funkcji kredytowej, Studia Prawnicze KUL 4 (36) z 2008,

19. Prawne konsekwencje śmierci autora utworu (współautor) [w:] Dziedziczenie własności intelektualnej, Zbiór referatów, red. M.Załucki, Warszawa 2009,

20. Perspektywy zmian polskiego prawa cywilnego - materiały pokonferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów, 45 lat kodeksów cywilnych, Lublin 2009,

21. Ewolucja zasad rządzących zobowiązaniem pieniężnym [w:] Wyzwania w systemie bankowym w XXI wieku red. A. Piotrowska-Piątek, P. Ruczkowski, Kielce 2009, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, s.183-199,
22. Konsekwencje niewykonania zobowiązania pieniężnego [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław 25-27 września 2008 r.) red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, Warszawa 2010, Wydawnictwo C. H. Beck, s. 39-49,
23. Przesłanki odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez leki jako produkty niebezpieczne [w:] Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, red. M. Załucki, Warszawa 2010,  Wydawnictwo C. H. Beck, s. 1-11,
24. Rola Komisji Nadzoru Finansowego dla zapewnienia bezpieczeństwa rynków finansowych [w:] Bezpieczeństwo Polski historia i współczesność, red. L. Antonowicz, T. Guz, M. R. Pałubska, Lublin 2010, Wydawnictwo KUL, s. 199-209,
25. Bezpieczeństwo rynku finansowego w 5 lat po wejściu do UE na przykładzie transakcji opcyjnych (współautor) [w:] Administracja publiczna i gospodarka w 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. M Szewczak, K. Grabczuk, Lublin 2010, Wydawnictwo KUL, s. 175-201,
26.  Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika [w:] Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej red. A. Tunia, Lublin 2011, Wydawnictwo KUL, s. 77-85.

Glosy
Glosa do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 1997 (U. 3/97), „Przegląd Sejmowy”11-12(1998).

Inne
1.   Problemy aksjologiczne i socjologiczne prawa - sprawozdanie z sesji naukowej KUL, Państwo i Prawo 1998/4,

2.   Procedury publicznoprawne - (współautor) sprawozdanie z konferencji naukowej KUL, Prawo Administracja Kościół 2000/2-3,

3. Administracyjno-prawne uwarunkowania działalności instytucji finansowych - publiczny obrót papierami wartościowymi, bank centralny, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych- sprawozdanie z konferencji naukowej KUL, Prawo Administracja Kościół 2001/1,

 

Referaty i konferencje

1.  Ewolucja nadzoru bankowego w Polsce - referat na Konferencji Współczesne Problemy Prawa Publicznego, Konferencja Naukowa Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, KUL maj 1999,

2. Nabycie mienia przez powiat i województwo - referat na Konferencji Naukowej "Czas reform" zorganizowanej przez Katedę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, KUL 25 listopada 1999,

3.  Prowadzenie działalności bankowej z wykorzystaniem systemów informatycznych - referat na Konferencji Prawo Internetu, Interdyscyplinarne warsztaty internetowe KUL 16 grudnia 1999,

4. Licencjonowanie banków jako podmiotowe ograniczenie prowadzenia działalności bankowej - referat na Konferencji Naukowej "Procedury publicznoprawne", zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, KUL 26-28 kwietnia 2000,

5. Zwalczanie przestępczości w działalności bankowej - referat na Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu - Etyka w działalności gospodarczej: fikcja czy sukces? 2003,

6. Ograniczenia wysokości oprocentowania kredytów - referat na Konferencji Naukowej "Prawo bankowe" zorganizowanej w KUL, 2003,

7. Zmiany w Kodeksie cywilnym - referat na Konferencji naukowej KUL 2003,

8. Nadzór nad instytucjami kredytowymi - referat na Konferencji Naukowej "Nowy porządek prawny na rynku kapitałowym" zorganizowanej przez Elsa Wrocław, Uniwersytet Wrocławski 27-28 października 2006,

9. Ewolucja nadzoru nad instytucjami kredytowymi - komunikat na VII Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka "Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią", Olsztyn 1-2 czerwca 2007 roku,

10. Wykonywanie zobowiązań, których przedmiotem są formy pieniądza bezgotówkowego - referat na Ogólnopolskiej Konferencji: Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych - Nałęczów Zdrój 3-5 października 2008 roku

11. Zasady tworzenia sprawiedliwego prawa - referat na XVI Tygodniu Prawników, KUL 10-13 marca 2008 roku,

12. Wyrażanie i wykonywanie zobowiązań w walutach obcych w świetle zasady walutowości - wygłoszenie referatu jako współautor na III Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów, Uniwersytet Wrocławski 24-27 września 2008 roku,

13. Perspektywy zmian polskiego prawa cywilnego - referat wprowadzający na Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów Studentów, 45 lat kodeksów cywilnych, KUL 23-25 luty 2009 roku,

14. Ewolucja zasad rządzących zobowiązaniem pieniężnym - referat na konferencji: Wyzwania w systemie bankowym XXI wieku, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Wyższą Szkołę Humanistyczno-Przyrodniczą w Sandomierzu, Sandomierz 7-8 maj 2009 roku,

15. Prawne konsekwencje śmierci autora utworu - referat na Konferencji, Dziedziczenie własności intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 22 maja 2009 roku,

16. Transakcje opcyjne i swoboda ich kształtowania - referat na Konferencja Naukowa, Odpowiedzialność menedżerów w czasie kryzysu. Kto odpowie za opcje i straty firm?, Organizator: Gazeta Prawna i  T.DE VIRION, M.BOBROWICZ, J.TURCZYNOWICZ-KIERYŁŁO I WSPÓLNICY - ADWOKACI I RADCY PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa 23 czerwca 2009 roku,

17. Przesłanki odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez leki jako produkty niebezpieczne referat na konferencji Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, 25-26 marca 2010, Uniwersytet Rzeszowski,
18. Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika referat na  konferencji naukowej pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego 26-27 maja 2010 roku – Ulanów,
19. Przejawy działalności twórczej nie podlegające ochronie prawa autorskiego, referat na konferencji naukowej: Domena Publiczna troska o prawa podstawowe w społeczeństwie cyfrowym, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL, 19-20 maja 2011 roku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
20. Wyłączenie egzekucji przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych jako przejaw neutralności państwa, referat na konferencji naukowej: Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, 7-9 marca 2012 roku w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Członek współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL  oraz członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. 

Autor: Sebastian Frydrych
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2013, godz. 12:23 - Marta Ordon