ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: Ekologia fitoplanktonu w płytkich, żyznych zbiornikach - jeziora, zbiorniki zaporowe, inne zbiorniki retencyjne.

Główne zagadnienia badań: różnorodność fitoplanktonu, dynamika populacji gatunków sinic i glonów planktonowych, reakcje zespołów fitoplanktonu na zmieniające się środowisko abiotyczne toni wodnej.

 

Praca magisterska pt: „Znaczenie strefy ekotonowej jako buforu dla jakości wód” – magister ochrony środowiska, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 1997

Rozprawa doktorska pt.: „Zmienność fitoplanktonu w zależności od czynników fizyczno-chemicznych w mezotroficznym jeziorze Zagłębocze” - doktor nauk biologicznych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2004

 

PUBLIKACJE

2013

 • Wojciechowska W., Solis M., Artemiuk A. 2013. The effect of increasing tourism pressure on the stability of physicochemical and biological parameters in Lake Rotcze.TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. X: 498-503.
 • Solis, M., Wojciechowska, W., Lenard, T. 2013. Vertical distribution of phytoplankton in two mesotrophic lakes. Annales UMCS, Sec. C, 68 (2): 73-82. DOI: 10.2478/v10067-012-0035-7.

2012

 • Solis, M. 2012. Wpływ Kanału Wieprz-Krzna na właściwości fizyczno-chemiczne i biologiczne wód w wybranych zbiornikach retencyjnych. Inżynieria Ekologiczna, 29, 182-191.
 • Wojciechowska W., Solis M., Mencfel R. 2012. Phytoplankton as an ecological criterion for differentiation of mid-forest lakes in Sobibór Landscape Park. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. IX, 260-266.

 

2011

 • Poniewozik M., Wojciechowska W., Solis M. 2011. Dystrophy or eutrophy: phytoplankton and physical-chemical parameters in the functioning of humic lakes. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 40:22-29.

 

2010

 • Solis M., Poniewozik M., Wojciechowska W. The assessment of water fertility based on biodiversity of planktonic algae community in six lakes located on the Biosphere Reserve “Polesie Zachodnie”.[W:] Chmielewski T. J. & Piasecki D. (eds) The future of hydrogenic landscapes in european biosphere reserves, 438: 321-340

 

2009

 • Solis M., Poniewozik M., Mencfel R. 2009. Bloom-forming cyanobacteria and other algae in selected anthropogenic reservoirs of Łęczna-Włodawa Lakeland. Oceanol. Hydrobiol. Stud., 38: 71-78.
 • Wojciechowska W., Solis. M. 2009. Evaluation of ecological states of the lakes in the Łęczna-Włodawa Lakeland in the basis of abundance and community structure of phytoplankton. [W:] Nature and landscape monitoring system in West Polesie region. (eds. T. Chmielewski, C. Sławiński). University of Lifie Science, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Wyd. PZN, pp. 200-206.
 • Wojciechowska W., Solis. M., Lenard T. 2009. Abundance and species composition of phytoplankton on lake Piaseczno submitting tourist pressure of over 30-year period. [W:] Nature and landscape monitoring system in West Polesie region. (eds. T. Chmielewski, C. Sławiński). University of Lifie Science, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences Wyd. PZN, pp. 207-213.
 • Lenard T., Solis M. 2009. Trophic diversity of three deep lakes – Piaseczno, Rogóżno and Krasne in the years 2006-2007. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, Vol. VI, 6-12. 
 • Wojciechowska W., Solis M. 2009. Glony pro- i eukariotyczne jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Monografia. Wyd. KUL, Lublin, 86 str.

 

2007

 • Wojciechowska W., Pasztaleniec A., Solis M. 2007. Diversity and dynamics of phytoplankton in floodplain lakes (Bug River, eastern Poland). Oceanol. Hydrobiol. Stud. 34 Suppl. 1: 199-208.
 • Solis M. 2007. Phytoplankton of the dam reservoir Zalew Zemborzycki. A phenomen of water bloom. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Vol. IV, 237-242.

 

2006

 • Solis M., Mencfel R. 2006. Spatial distribution of phytoplankton in macrophyte-dominated Lake Długie. Annls UMCS, s. C., 61: 119-129.
 • Pasztaleniec A., Solis M. 2006. Hydrobiologiczna charakterystyka jezior rzecznych. Metody badań. (W: Jeziora rzeczne doliny środkowego Bugu. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa, red. W. Wojciechowska). Wyd. KUL, str. 35-36.
 • Solis M., Pasztaleniec A. 2006. Hydrobiologiczna charakterystyka jezior rzecznych. Ocena żyzności wód jeziornych na podstawie czynników fizyczno-chemicznych i koncentracji chlorofilu-a. (W: Jeziora rzeczne doliny środkowego Bugu. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa, red. W. Wojciechowska). Wyd. KUL, str. 36-41.
 • Wojciechowska W., Pasztaleniec A., Solis M., Poniewozik M. 2006. Hydrobiologiczna charakterystyka jezior rzecznych. Różnorodnośc glonów pro- i eukariotycznych w jeziorach rzecznych. (W: Jeziora rzeczne doliny środkowego Bugu. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa, red. W. Wojciechowska). Wyd. KUL, str. 41-51.
 • Radwan S. (red.), Michalczyk Z., Sender J., Adamczuk M., Solis M., Girsztowtt Z., Stępień B., Demetraki-Paleolog A., Popiołek B., Mieczan T. 2006. Zalew Zemborzycki. Struktura ekologiczna, antropogeniczne zagrożenia i ochrona. Wyd. AR w Lublinie, Lublin, 2006, 98 str.

 

2005

 • Solis M. 2005. Relationships between selected abiotic variables and phytoplankton composition in deep mesotrophic Lake Zagłebocze. Oceanol. Hydrobiol. Sci. 34 (4): 81-96.
 • Wojciechowska W., Pasztaleniec A., Solis M., Turczyński M., Dawidek J. 2005. Phytoplankton of two river lakes in relation to flooding period (River Bug, Eastern Poland). Pol. J. Ecol. 53: 419-425.

 

2003

 • Falkowski M., Solis M. 2003. Roślinność wodna i szuwarowa oraz fitoplankton w wybranych zbiornikach projektowanego rezerwatu Stawy Siedleckie. Par. Nar. i Rez. Przyr. 22: 19-34.

 

2002

 • Wojciechowska W., Solis M., Pasztaleniec A., Poniewozik M. 2002. Summer phytoplankton composition in 26 lakes of  Łęczna-Włodawa Lakeland. Annls UMCS, s. C, 57: 127-138.

 

2000

 • Wojciechowska W., Solis M. 2001. Small scale distribution and composition of phytoplankton in a shallow lake. P. J. Ecol. 49 (1): 87-89.

 

1999

 • Wojciechowska W., Solis M. 1999. Rola ekotonów ląd-woda w utrzymywaniu stabilności troficznej płytkiego eutroficznego jeziora. Annls UMCS, s. C, 54: 275-282.

 

Projekty naukowe MNiSW

2 P04F 027 26Znaczenie starorzeczy w dolinie środkowego Bugu w zachowaniu różnorodności biologicznej, siedliskowej i krajobrazowej”, główny wykonawca, 2005-2007.

N N305 392138Wpływ wahań poziomu wody na populacje sinic Limnothrix redekei i potencjalnie toksycznej Planktothrix agardhii w płytkich hypertroficznych zbiornikach”, kierownik, 2010-2012.

 

Opracowania i dokumentacje

Współautorstwo w opracowaniu dokumentacji:

 • Falkowski M., Nowicka-Falkowska K., Nesteruk K., Goławski A., Solis M. 2002. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu częściowego „Stawy Siedleckie” Siedlce 2002.

Współautorstwo w opracowaniu dokumentacji na zlecenie Lubelskiej Fundacji Ochrony Środowiska:

 • Radwan S., Płaska W., Adamczuk M., Stępień B., Solis M., Sender J., Zwolski W., Demetraki-Paleolog A. 2005. Badania elementów biologicznych i fizyko-chemicznych wód Zalewu Zemborzyckiego. Lublin 2005.

Współautorstwo w realizacji tematu zleconego przez Poleski Park Narodowy:

 • Wojciechowska W., Solis M., Poniewozik M. 2008. „Opracowanie analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony – Ochrona efektów renaturalizacji ekosystemów wodnych i torfowiskowych. Część 1. Ocena stanu ekologicznego ekosystemów wodnych na podstawie parametrów fizyczno-chemicznych wód oraz ilości i struktury gatunkowej fitoplanktonu”.

Udział w realizacji tematu zleconego przez Urząd Miasta Lublin „Monitoring stanu ekologicznego Zalewu Zemborzyckiego” realizowanego przez Instytutu Agrofizyki PAN w koordynacji z Uniwersytetem Przyrodniczym. Monitoring prowadzono w latach: 2005, 2006, 2007, 2009 (pora zimowa), 2010 r.

 

Zajęcia dydaktyczne:

- Hydrologia

- Środowisko wodne – zagrożenia, ochrona i odnowa

- Organizmy wskaźnikowe

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ

 

e-mail: solek@kul.pl

Autor: Agnieszka Artemiuk
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2014, godz. 11:03 - Agnieszka Artemiuk