Dr Michalina Duda-Hyz

 

Życiorys naukowy:

W 2000 roku z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Jako asystent w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego została zatrudniona z dniem 1 października 2000r. W styczniu 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. „Sankcje podatkowe w polskim podatku od towarów i usług". Obecnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego KUL oraz na stanowisku eksperta w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Wykaz publikacji:

 

 

 Publikacje książkowe:

 Book Chapters:

 

 • „Pojęcie sankcji prawnej na gruncie polskiego prawa finansowego” [The Notion of Legal Sanction in Polish Financial Law]. Wisnyk Lwiwśkoho Derżawnoho Uniwersytetu Ministerstwa Wnutrisznich Spraw Ukrajiny [Review of the Ministry of Internal Affairs Lviv State University] 2007:418-432.
 • „Z problematyki sankcji w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem sankcji represyjnych w podatku od towarów i usług” [A notion of a sanction in tax law; repressive sanctions in tax on goods and services] Gdańskie Studia Prawnicze. Studia prawno-finansowe, t. XVI, 2007, red. A. Drwiło, [Gdańsk Legal – Financial Studies] Gdańsk 2007: 242 – 268.
 • „Klaster przedsiębiorstw rodzinnych jako forma prowadzenia działalności gospodarczej. Aspekty prawno-podatkowe” [Cluster of Family Firms as a Form of Conducting Business Activity. Legal-Tax Aspects]. Szanse i bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Aspekty ekonomiczno-prawne, red. T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski, [Chances and Barriers of Small and Medium Enterprises Development in Poland. Economic and Legal Aspects] Sandomierz 2006:233-256.
 • „Faktury dokumentujące czynności pozorne lub mające na celu obejście ustawy a prawo do odliczenia VAT” [Invoices Documenting Apparent Activities or those Intended to Evade a Law and the Right to VAT Exemption]. Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, red. T. Guz, M. Pałubska, M. Kuć, [A Jubilee Book on the Occasion of the 10th Anniversary of the Off-Campus Faculty of Legal and Economic Sciences of the John Paul II Catholic University of Lublin in Tomaszów Lubelski] Lublin 2006: 255-272.
 • „Sankcje rzeczywiste a sankcje pozorne w polskim materialnym prawie podatkowym (zarys problemu)” [Real and Apparent Sanctions in Polish Tax Law]. Problemy derżawotworennia i zachystu praw ludyny w Ukrajini. Materiały X rehiolalnoji naukowo-praktycznoji konferencji (5-6 lutoho 2004), [National Building and Human Rights Problems in Ukraine. 10th Conference Materials (February 5th - 6th)] Lwiw 2004:218 – 220.
 • „Modele sankcji podatkowych – sankcje związane z odliczeniem podatku naliczonego w podatku od towarów i usług” [The Models of Tax Sanctions – Sanctions Connected with Deductible Tax in VAT]. Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, [The Directions in the Reform of Polish Tax System] Lublin 2003: 344-364.
 • „Pojęcie sankcji prawnej w polskim prawie administracyjnym” [The Notion of Legal Sanction in Polish Administrative Law]. Zbiór materiałów międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Aktualne zagadnienia reformy systemu prawnego Ukrainy” [A collection of materials of the International Conference entitled ‘Current Problems of Tax Law Reform in Ukraine’] Łuck 2007:127-129.
 • „Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku bezpodstawnego wykazania VAT w fakturze” [Absence of Right to Deduct the Amount of Input Tax in Case of Unlawful Determination of VAT in Tax Invoice]. Aktualne problemy wykładni i stosowania norm prawnych, [Present Problems of Interpretation and Application of Legal Norms] Lwów 2008:100 – 103.
 • „Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach” [Tax Law Cases and Problems], (co-author), Lublin 2008.
 • „Sankcje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych” [Tax Sanctions in Personal Income Tax]. Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, red. B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, [Problems and Controversies over Personal Income Taxation] Lublin 2008: 103-123.
 • „Prawnopodatkowe konsekwencje naruszenia obowiązków w zakresie VAT na tle rozwiązań Wielkiej Brytanii” [Legal-tax Consequences of VAT Duties Violation in Great Britain]. Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, [Main Challenges and Problem of Public Finance System] Lublin 2009:435-450.
 • „System organów podatkowych w Polsce” red. P. Smoleń, [The System of Tax Authorities in Poland] (co-author),Warszawa 2009: 245-312.
 • „Wpływ zasady proporcjonalności na proces kształtowania powszechnego obowiązku podatkowego” [The Effect of the Principle of Proportionality on the Creation of Tax Obligation]. Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, red. P. J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, [Constitutional Conditions of the Creation and Application of Financial and Tax Law] Białystok 2010: 439-452;
 • „Odpowiedzialność osób trzecich za tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług. Wybrane zagadnienia” [Liability of a Third Party for so-called Additional Tax in Tax on Goods and Services (VAT). Selected Issues]. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, red. M. Munnich, A. Zdunek, [Creation and Application of Tax Law in Poland] Lublin 2009:269-298;
 • „Kontrowersje wokół nowych zasad opodatkowania gier hazardowych w Polsce” [The Controversy over the New Principles of Gambling Taxation in Poland]. W świecie finansów publicznych i prawa finansowego. Działalność dydaktyczna Profesora Jana Głuchowskiego, red. B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto, [In the World of Public Finance and Finance Law. The Educational Work of Professor Jan Głuchowski] Toruń 2010: 173-192;
 • „Nieposłuszeństwo obywatelskie a obowiązek ponoszenia ciężarów podatkowych. Wybrane zagadnienia” [Civil Disobedience and the Obligation to Incur the Tax Burden. Selected Issues.] W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności Profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, A. Pomorska, P. Smoleń, [Serving the Financial Law. The Anniversary of the Participation of Professor Jan Głuchowski in the Chair of Financial Law of the John Paul II Catholic University of Lublin] Lublin 2010: 97-110;
 • „Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione” [Tax Law Cases and       Problems. Second Supplemented Edition] (co-author), Lublin 2010.
 • „Pozycja wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w strukturze organów podatkowych” [The Position of Mayor and Commune Administrator in the Structure of Tax Authorities] Zarządzanie i polityka społeczna – wybrane problemy, red. M. Duczmal, T. Pokusa, [Management and Social Policy -       Selected Issues] Opole 2010: 220 - 239;
 • Zmiany w zakresie opodatkowania obrotu wierzytelnościami podatkiem od towarów i usług [Changes in VAT Taxation of Debt Trading] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego Polsce, red. M. Duda, M. Munnich, A. Zdunek, [Creation and Application of Tax Law in Poland] Lublin 2011:181-199;
 • „Komentarz do art. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94a, 94b, 94c, 95, 96, 96a i 234” [The Legal Commentary to Articles: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94a, 94b, 94c, 95, 96, 96a and 234] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. M. Pyter, [Law of Higher Education. Commentary] Warszawa 2012: 335-503 and1080-1081.
 • „Problem opodatkowania obrotu artykułami dziecięcymi” [The Issue of Taxation of the Sale of Products for Children] (co-author). Prawo finansowe w warunkach członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wojtowicz, red. A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol, [Financial Law in the Context of the Membership of Poland in the European Union. Anniversary Book Dedicated to Professor Wanda Wójtowicz] Lublin 2011, s. 69-78;
 • „Komentarz do art. 103-123, 162-166, 171-183, 196-201” [The Legal Commentary to Articles: 103-123, 162-166, 171-183, 196-201] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, [The Public Finance Act. Commentary] Warszawa 2012, p. 561-676, 769-788, 801-862 i 881-917.
 • Autorstwo haseł [Authors of headwords]: „Budżet państwa i ustawa budżetowa w przepisach Konstytucji RP” [The State Budget and the Finance Act in the Constitution of the Republic of Poland] (p. 13-14), „Finanse samorządu terytorialnego w przepisach Konstytucji RP” [The Local Government Finance in the Constitution of the Republic of Poland (p. 14-15), „Publiczna działalność finansowa” [Public Finance Activities] (p. 17-18), „Instytucja gospodarki budżetowej” [Budget Policy Institution] (p. 31-32), „Sektor finansów publicznych” [The Public Finance Sector] (p. 44), „Blokowanie wydatków budżetowych” [Blocking of Budgetary Expenditures] (p. 72-73), „Budżet państwa” [State Budget] (p. 73-74), „Budżet środków europejskich” [Budget of European Funds] (p. 74-75), „Dochody budżetu państwa” [State Budget Revenues] (p. 77), „Obsługa bankowa budżetu” [Banking Services for the State Budget] (p. 83), „Przenoszenie środków” [Funds Shifting] (p. 85), „Ustawa budżetowa” [Finance Act] (p. 92-93), „Wieloletni Plan Finansowy Państwa” [Multiannual Financial Plan for the State] (p. 94-95), „Zasady gospodarki budżetowej w toku wykonywania budżetu państwa” [Principles of Budgetary Management in process of Budget Execution] (p. 99), „Podmioty odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” [Subjects Liable for Violating the Discipline of Public Finance] (p. 151-152), in: Prawo finansów publicznych. Kompendium Akademickie, red. P. Smoleń [Public Finance Law. The Academic Compendium] Warszawa 2012;
 • Autorstwo haseł [Authors of headwords]: „Charakter prawa dewizowego” [The Nature of Exchange Law] (p. 213-214), „Działalność kantorowa” [The Exchange Office Activities] (p. 214-218), „Obrót dewizowy” [Foreign Exchange Turnover] (p. 222-224), „Wartości dewizowe i krajowe środki płatnicze” [Foreign Exchange Values and National Means of Payment] (p. 230-232), „Źródła prawa dewizowego” [The Sources of Exchange Law] (p. 234-236), in: Publiczne prawo bankowe. Prawo celne. Prawo dewizowe. Kompendium Akademickie, red. P. Smoleń [Public Banking Law. Customs Law. Exchange Law. An Academic Compendium] Warszawa 2013.
 • „Zwolnienia z VAT usług kształcenia świadczonych przez uczelnie – wybrane zagadnienia” [A VAT Exemptions for Educational Services Provided by Institutions of Higher Education – Selected Issues] Preferencje podatkowe, red. B. Kucia-Guściora, M. Burzec, [Tax Preferences] Lublin 2013, s. 133-168.
 • „Aukcje Charytatywne w świetle podatku od towarów i usług – wybrane aspekty” [Charity Auctions in the Light of VAT – Selected Issues]. Ubóstwo w Polsce, red. J. Blicharz, L. Klat-Wertelecka, E. Rutkowska-Tomaszewska, [Poverty in Poland] Wrocław 2014, s. 151-160.
 • „Decyzja w sprawie cech gier hazardowych jako element kształtowania zakresu przedmiotowego podatku od gier” [A Decision Concerning The Features of Games of Chance as a Component of Shaping the Material Scope of Gaming Tax]. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym, red. M. Duda, M. Münnich, A. Zdunek, [Creation and Application of Tax Law in Poland. Tax Resolutions] Lublin 2014, s. 177-195.
 • „Zmiany w konstrukcji podatku od gier – 22 lata doświadczeń” [Changes to the Structure of the Gaming Tax – 22 Years of Experiences] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, [XXV Years of Transformations in Finance and Tax Law – the Assessment of Achievements and Proposals for Future] Szczecin 2014, s. 389-398.
 • „Źródła i zasady tworzenia prawa podatkowego” [Sources and Rules for Creation of Tax Law]. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, [Tax Law] Warszawa 2014, s. 30-54.
 • „Podatek od towarów i usług” [Goods and Services Tax]. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, [Tax Law] Warszawa 2014, s. 277-329.
 • „Podatek od gier” [Gaming Tax]. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, [Tax Law] Warszawa 2014, s. 345-353.
 • „Komentarz do art. 103-123, 162-166, 171-183, 196-201” [The Legal Commentary to Articles: 103-123, 162-166, 171-183, 196-201] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, [The Public Finance Act. Commentary] Warszawa 2014, p. 603-758, 848-868, 880-942, 967-1003. 
 • „Źródła i zasady tworzenia prawa podatkowego” [Sources and Rules for Creation of Tax Law]. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, [Tax Law] Warszawa 2015, s. 29-54.
 • „Podatek od towarów i usług” [Goods and Services Tax]. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, [Tax Law] Warszawa 2015, s. 274-329.
 • „Podatek od gier” [Gaming Tax]. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, [Tax Law] Warszawa 2015, s. 344-354.
 • "Urządzanie loterii charytatywnych jako przedmiot preferencyjnego opodatkowania podatkami od gier" [The Organisation of Charity Lotteries as the Subject of Preferential Gaming Tax]. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce.Sanckje i preferencje w prawie podatkowym, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, [Creation and Application of Tax Law in Poland. Sanctions and Preferences in Tax Law] Lublin 2015, s. 173-191.

 

 Artykuły:

 Articles:

 • „Obligatoryjne zwolnienia podmiotowe od podatku VAT” [Obligatory Exemptions of Subjects from VAT]. Studia z prawa wyznaniowego [Studies in Confessional Law] 1(2000): 159-172.
 • „Pojecie i charakter sankcji podatkowych” [The Concept and Character of Tax Sanctions]. Państwo, Administracja, Kościół [State, Administration and Church] 2-3(2002): 51 – 72.
 • „Pojęcie i rodzaje sankcji prawnej” [The Notion and Types of Legal Sanction]. Państwo, Administracja, Kościół [State, Administration and Church] 3(2005): 5-38.
 • „Ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w systemie podatku od towarów i usług (1993-2005)” [Imposing an Additional Amount of Tax in a System of the Goods and Services Tax (1993-2005)]. Roczniki Nauk Prawnych [Annales of Juridical Sciences] 1 (2006): 133-157.
 • „Obowiązek zapłaty kwoty bezpodstawnie określonej w fakturze jako VAT” [The Obligation to Pay Tax Unlawfully Determined as VAT in an Invoice”. Studia Prawnicze KUL [Catholic University of Lublin Legal Studies] 1(2007):57-78;
 • „Przesłanki ustalenia sankcji VAT w orzecznictwie sądowym” [Prerequisites for Imposition of Tax Sanctions in Judicial Decisions]. Koźmiński Academy Law School Papers. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań prawa podatkowego i finansów publicznych [Koźmiński Academy Law School Papers. In Search of the Optimal Solutions in Tax Law and Public Finance]       2(2008):31 – 61.
 • „Kompetencje gminnych organów podatkowych w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego” [The Competence of Communal Tax Authorities as to Interpretation of the Tax Law Provisions]. Przegląd Prawo-Ekonomiczny [Legal-Economic Review] 8 (2009): 5-15.
 • „Odpowiedzialność członków zarządu osoby prawnej za zaległość z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług” [Liability of Legal Entity Management Members for Unpaid ‘Additional Tax’ in Tax on Goods and Services (VAT)] (co-author Janusz Orłowski). Kwartalnik Prawa Podatkowego [Tax Law Quarterly Review] 2(2009):69-92;
 • „Kontrowersje dotyczące redystrybucyjnej funkcji podatków. Wybrane zagadnienia” [Controversies over Redistributive Function of Taxes. Selected issues]. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu [Annales of Torun School of Banking] 8 (2009): 225-245.
 • „Stawki podatku od wartości dodanej w przepisach prawa wspólnotowego” [VAT Rates in European Union Law]. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu [Annales of Torun School of Banking] 9 (2010): 115-134;
 • „Przekształcenie gospodarstw pomocniczych w instytucje gospodarki budżetowej. Wybrane zagadnienia” [Transformation of State Auxiliary Holdings into Budget Policy Institutions]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [Journal of Law, Economics and Sociology] 1 (2011), year LXXIII: 95-107;
 • „Rozliczanie kosztów tzw. mediów w odniesieniu do najemców lokali komunalnych a VAT” [The Applicaion of Utility Costs Concerning Tenants of Municipial Dwellings and VAT]. Przegląd Prawno-Ekonomiczny [Legal-Economic Review] 13 (2010): 25-34;
 • „Podatek akcyzowy od wyrobów alkoholowych w państwach Unii Europejskiej. Projektowane scenariusze zmian” [Excise Duty on Alkoholic Beverages in European Union Member States. Proposed Scenarios for Changes]. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego [Review of Economic Legislation] 9 (2012): 8-15.
 • „Zasady finansowania uczelni kościelnych z budżetu państwa” [The Rules of Financing Church Higher Education Institutions from the Government Budget]. Studia z Prawa Wyznaniowego [Studies in Confessional Law] 15 (2012): 29-52.
 • „Potrzeba ochrony równowagi budżetowej a tryb wprowadzania zmian w prawie podatkowym. Wybrane zagadnienia” [The Need to Protect the Budgetary Balance and the Procedure of Amending Tax Law. Selected Issues]. Studia Prawnicze KUL [Catholic University of Lublin Legal Studies] 3 (2012): 23-39.
 • „Podatek od wydobycia niektórych kopalin – nowa jakość w polskim prawie podatkowym” [Tax on the Extraction of Certain Minerals – a New Quality in the Polish Tax Law]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [Journal of Law, Economics and Sociology] 1 (2013): 119-131.
 • „Podatek od towarów i usług – projektowane scenariusze zmian” [The Goods and Services Tax – Proposed Scenarios for Changes] Roczniki Nauk Prawnych [Annales of Juridical Sciences] 4 (2012): 7-31.
 • „Kontrowersje wokół projektowanych zmian w zakresie opodatkowania dotacji podatkiem od towarów i usług” [Controversy over Proposed Changes to the Taxation of Subsidies under the Act on the Goods and Services Tax]. Przegląd Prawno-Ekonomiczny [Legal-Economic Review] 20 (2012): 39-51.
 • „Dotacje udzielone przez państwowe osoby prawne” [Grants Awarded by State Legal Persons]. Państwo i Prawo [State and Law] 3 (2014): 28-43.
 • „Kontrowersje wokół postulowanych zmian w zakresie sposobu rozliczania dotacji na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe” [The Controversy over the Proposed Scenarios for Changes to the Model of Settling Grants for Public Project Carried out by Non-Governmental Organisations] Roczniki Nauk Prawnych [Annales of Juridical Sciences] 1 (2014): 7-24.
 • „Uwarunkowania i zakres nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w dobie kryzysu finansowego” [Determinants and the Scope of Amendments to the Law on the Goods and Services Tax at the Time of the Financial Crisis] Studia Prawnicze KUL 2 (2014): 23-46.
 • "Podatek od kart do gry w polskim prawie skarbowym" [Tax on Playing Cards in Polish Fiscal Law] Czasopismo Prawno-Historyczne 2 (t. LXVI 2014): 255-270.
 • "Zmiany w konstrukcji prawnej tzw. prorodzinnej ulgi podatkowej" [Changes to the Legal Construct of the co-called Pro-Family Tax Relief] Człowiek-Rodzina-Prawo 8 (2014): 3-11.
 • „Wygrane w grach hazardowych w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych” [Winnings from Gambling Games in Polish Personal Income Tax] Roczniki Nauk Prawnych 26 (2) (2016): 57-81

 

 Publikacje w języku angielskim:

 Articles in English:

 • A Few Comments on Tax Penalty Provisions in Polish Tax Law, w: The Modern Problems of Tax Law Theory, Woroneż 2007: 356 – 367,
 • The Concept of Tax Sanction in Polish Tax Law, “Review of Comparative Law”, 2004, vol. 9, p. 137 – 150,
 • The Principle of Proportionality in Polish Tax Law, “Emerging Markets: A Review of Business and Legal Issues” 2010, vol. 2, No 1, p. 17-42;
 • A few Comments on the Principle of Proportionality in Polish Tax Law, in: Ministerswto Agralnoj Politiki Ukrainy Sumskij Nacjonalnyj Agrarnyj Uniwersitet. Institut Ekonomiki i mieniedżmientu. Materiali naukowo-prakticznoj konferencji wikładaciw, aspirantów ta studentów Sumskowo NAU (11-12 grudnia 2009 r.), [Conference materiale: Leturers, adjuncts and students of NAU Sumy (Dec. 11-12, 2009] 2009:394-396;
 • Taxation of Poker Winnings in Polish Tax Law, “Review of Comparative Law” 2009-2010, vol. 14-15, p. 127-143.
 • A few Comments on the Principle of Justice in the Process of Tax Law Application, (współautor: Janusz Orłowski), in: Human Rights, Spiritual Values and Global Economy, red. Bronisław Sitek, Jakub J. Szczerbowski, Aleksander W. Bauknet and Gaetano Dammaco, Ecko House Publishing, South Jordan 2011, p. 523-538.
 • Annuality and Long-term planning in the Financial Management of       State Budgetary Units. Selected Problems, w: Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries, red. E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, M. Tyniewiecki, U. Zawadzka-Pąk, Białystok 2013, s. 115-124.
 • Some comments on the controversy over the material scope of Polish gaming tax, „Naukowyj Wisnyk Lwiwśkoho Derżawnoho Uniwersytetu Ministerstwa Wnutrisznich Spraw Ukrajiny. Seria Juridiczna” 2014, nr 3, s. 355-370.
 • Commune Administrator, Borough Administrator, Mayor - The systemic position, in: Fiscal Administration in Poland, edit. P. Smoleń, Lublin 2015, p. 131-145.
 • Commune Administrator, Borough Administrator, Mayor - The tax authority's position in the tax structure, in: Fiscal Administration in Poland, edit. P. Smoleń, Lublin 2015, p. 146-159.
 • Commune Administrator, Borough Administrator, Mayor - Interpretation of the tax law regulations, in: Fiscal Administration in Poland, edit. P. Smoleń, Lublin 2015, p. 160-165
 • Customs Authorities, in: Tax Authorities in the Visegrad Group Countries. Common experience after accession to the European Union, edit.  M. Burzec, P. Smoleń, Lublin 2016, p. 189-205.

 

 

 

Promocja pracy doktorskiej:

Styczeń 2006 r.

Tytuł rozprawy: „Sankcje podatkowe w podatku od towarów i usług".

Promotor: Prof. dr hab. Jan Głuchowski

Recenzenci: Prof. dr hab. Wanda Wójtówicz, Prof. dr hab. Leonard Etel

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W okresie do 27 stycznia konsultacje zostają odwołane (zwolnienie lekarskie).

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


 

Plan zajęć w roku akademickim

 

Kontakt (e-mail):

dudami@kul.lublin.pl

Autor: Monika Münnich
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2017, godz. 19:31 - Michalina Duda-Hyz