dr Mirosław Kopeć

 

 

Życiorys naukowy

 

Urodzony 4 sierpnia 1985 r. w Nowej Dębie. Lata 2000-2004 – nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Nowej Dębie. Lata 2004-2009 – studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Praca magisterska – Przestępstwo znęcania się w polskim prawie karnym – napisana na seminarium magisterskim z prawa karnego pod kierunkiem dra Filipa Ciepłego. Od 1 października 2009 r. – studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. W 2014r. uzyskany stopień doktora, praca doktorska: Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu zabronionego w polskim prawie karnym, napisana na seminarium doktorskim prowadzonym przez prof. Krzysztofa Wiaka. Recenzenci: prof. Andrzej Zoll i prof. Jarosław Majewski.

 

Informacja o osiągnięciach naukowych, zawodowych, dydaktycznych i organizacyjnych

 

Od 2013r. prowadzi praktykę jako adwokat – własna Kancelaria Adwokacka w Tarnobrzegu.

2010-2013 – aplikacja adwokacka przy ORA w Rzeszowie

Praca jako asystent na KUL w latach 2010-2015.

W roku akademickim 2014/2015 opiekun II roku na kierunku Rawo.

Organizator/współorganizator kilku konferencji naukowych.

Organizator ponadprogramowych zajęć dla studentów w ramach przygotowania do aplikacji prawniczych w latach 2010-2014.

Członek kilku komisji wydziałowych, m.in. Komisji do spraw jakości kształcenia.

 

Zainteresowania badawcze

Prawo karne gospodarcze

 

Plany badawcze

Badania z zakresu odpowiedzialności karnej osób wchodzących w skład organów osób prawnych oraz w zakresie pojęcia szkody majątkowej.

 

 

Dorobek naukowy

 

POZYCJE KSIĄŻKOWE:

 

- monografia – autorstwo:

Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w polskim prawie karnym, Lublin 2015.

 

- monografia – redakcja:

Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012; Lublin 2013.

 

- monografia – redakcja w przygotowaniu:

Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemocą domową, Lublin 2016-/2017.

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH:

 

Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012, WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, dnia 16 kwietnia 2012r.

 

Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemocą domową, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, dnia 19 października 2015r.

 

- referaty na konferencjach:

 1. Zwyczaj jako podstawa wyłączenia bezprawności karcenia małoletnich, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. Kontratyp karcenia małoletnich, WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, 15 marca 2010r.
 2. Odpowiedzialność karna powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej nt. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, WZPiNoG KUL w Stalowej Woli,  20 kwietnia 2010r. 
 3. Oskarżyciel posiłkowy konkurencyjny jako wyraz ochrony praw pokrzywdzonego w sprawach o wykroczenia referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. Model postępowań szczególnych a gwarancje praw pokrzywdzonego w polskim procesie karnym, WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, 14 marca 2011r.
 4. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za przewlekłość postępowania w prawie polskim, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, 18-19 kwietnia 2011r.
 5. Wpływ uniwersytetów włoskich na polskich prawników w okresie renesansu, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, 19 maja 2011r.
 6. Zasada podwójnej przestępności czynu jako warunek obowiązywania polskiej ustawy karnej, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. Prawnokarna ochrona imprez sportowych w zawiązku z  EURO 2012, WZPiNoG KUL Stalowej Woli, 16 kwietnia 2012r.
 7. Zarządzenie przewodniczącego o wydaleniu strony procesowej z sali rozpraw  prawo do sądu, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt  Problemy z sądową ochroną praw człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 7-8 maja 2012r.
 8. Wkład Pawła Włodkowica w rozwój adwokatury polskiej, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. CZŁOWIEK – HISTORIA - PRAWO, WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, 25 maja 2012r.
 9. Kontratypy pozaustawowe a zasada trójpodziału władzy, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych, WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, dnia 12 kwietnia 2013 r. w Lublinie.
 10. Kilka uwag na temat błędu co do faktu w świetle wykroczenia niezatrzymania się do kontroli drogowej, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. Prawne wymogi kontroli ruchu drogowego, WPiA Uniwersytetu Opolskiego, dnia 11-14 września 2014 r. w Myczkowie.
 11. Przestępstwo znęcania się w ujęciu historycznym, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemocą domową, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, dnia 19 października 2015r.

 

- publikacje:

 1. Kopeć M., Przestępstwo znęcania się w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa międzynarodowego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010, nr 1 (10).
 2. Kopeć M., Odpowiedzialność karna powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010, nr 2 (11).
 3. Kopeć M., Zwyczaj jako podstawa wyłączenia bezprawności karcenia małoletnich (w:) red. F. Ciepły, Prawne aspekty karcenia małoletnich, Warszawa 2011.
 4. Kopeć M., Oskarżyciel posiłkowy konkurencyjny jako wyraz ochrony praw pokrzywdzonego w sprawach o wykroczenia (w:) red. D. Gil, Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych, Warszawa 2012.
 5. Kopeć M., Wpływ uniwersytetów włoskich na polskich prawników w okresie renesansu (w:) red. A. Lis, Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, Lublin 2012.
 6. Kopeć M., Zarządzenie przewodniczącego o wydaleniu strony procesowej z sali rozpraw prawo do sądu (w:) red. R. Sztychmiler, J. Krzykowska, Problemy z sądową ochroną praw człowieka, Tom I, Olsztyn 2012.
 7. Kopeć M., Geneza skargi na przewlekłość postępowania w prawie polskim, Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXIII, nr 2/2013.
 8. Kopeć M., Podwójna przestępność czynu jako warunek obowiązywania polskiej ustawy karnej, (w:) red. M. Kopeć, Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin 2013.
 9. Kopeć M., Przeciwdziałanie przestępstwu znęcania się na osobami bliskimi, Społeczeństwo i Rodzina nr 38 (1/2014).
 10. Kopeć M., Paweł Włodkowic’s contribution to development of the Polish legal profession Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 26 (1/2014).
 11. Kopeć M., Kontratypy pozaustawowe a zasada trójpodziału władzy (w:) red. F. Ciepły, Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, Warszawa 2014.
 12. Ciepły F., Kopeć M., Wpływ odmowy przyjęcia mandatu na sądowy wymiar kary, (w:) red. A. Mezglewski, Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, Lublin 2014.
 13. Kopeć M., Uwagi na temat błędu co do faktu w świetle wykroczenia niezatrzymania się do kontroli drogowej, (w:) red. A. Mezglewski, A. Tunia, M. Skwarzyńśki, Ruch drogowy, ochrona danych osobowych, prawnokarne następstwa, Lublin 2015.
 14. Kopeć M., Dyskrecjonalność sędziowska w zakresie uznawania danej sprawy cywilnej dotyczącej jednostek samorządu terytorialnego za gospodarczą w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, (w:) red. M. Dębiński, R. Pelewicz, T. Rakoczy, Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców. Zagadnienia teorii i praktyki, Tarnobrzeg 2015.

  

Kontakt

miroslawkopec@interia.pl

 

w sprawach pilnych można kontaktować się telefonicznie: 607 38 56 48, przy czym „sprawy pilne” proszę interpretować w sposób ścisły.

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2017, godz. 15:39 - Filip Ciepły