Dr Monika Münnich

 

Życiorys naukowy 

W latach 1992-2000 odbyła studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na dwóch wydziałach, na Wydziale Nauk Hanistycznych i na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Tytuł magistra nauk humanistycznych uzyskała w roku 1998, broniąc pracę magisterską pt: „Średniowieczna ideologia władzy w kronikach Galla Anonima i Kosmasa z Pragi", napisaną pod kierunkiem s. prof. dr hab. U. Borkowskiej. Tytuł magistra nauk prawnych otrzymała w roku 2000. Jej praca magisterska pt: „Kontrola podatkowa w polskim prawie podatkowym", napisana została na seminarium prowadzonym przez prof. dr hab. W. Łączkowskiego. W październiku 2000 r. rozpoczęła pracę w charakterze asystentki przy Katedrze Finansów i Prawa Finansowego. W czerwcu 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. "Model i formy kontroli finansowej wykonywanej przez organy polskiej administracji skarbowej".

Z dniem 1 stycznia 2006 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta.

Jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Stowarzyszenia przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 


Wykaz publikacji:

 

 • Kontrola podatkowa: prawa i obowiązki stron, „Studia z prawa wyznaniowego" 2000, nr 1;

 • Instytucja kontroli podatkowej i skarbowej w polskim systemie podatkowym a rozwiązania w niektórych państwach Unii Europejskiej, „Prawo Administracja Kościół" 2002, nr 1 (9);

 • Działalność organów podatkowych w zakresie zwalczania nielegalnego obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi przez obcokrajowców, [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Lublin 2003,

 • Wykonywanie kontroli podatkowej i skarbowej przez organy polskiej administracji skarbowej, [w:] Materiały X Regionalnej Naukowo-Praktycznej Konferencji pt. Problemy tworzenia państwowości praw człowieka na Ukrainie, Lwów 2004,

 • Nowy podział kompetencji w zakresie wykonywania kontroli finansowej wobec podatników przez terenowe organy administracji skarbowej na obszarze województwa w świetle ustawy o Wojewódzkich Kolegiach Skarbowych, [w:] Polski system podatkowy - założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Lublin 2004,Wydawnictwo UMCS, s. 480-491,

 • Charakterystyka kontroli skarbowej jako organu wykonawczego władz skarbowych w II Rzeczypospolitej Polskiej, Roczniki Nauk Prawnych, 2005, T. XV, nr 2,

 • Wszczęcie kontroli podatkowej w świetle znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", 2004, nr 4.

 • Prawa i obowiązki stron kontroli podatkowej [w:] Szanse i bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Aspekty ekonomiczno - prawne, red. T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski, Tomaszów Lubelski 2006,

 • Wybrane elementy unifikacji przepisów Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej w zakresie wykonywania kontroli podatkowej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej [w:] "Gdańskie Studia Prawnicze. Studia Prawno-Finansowe", red. A. Drwiłło, Gdańsk 2007,

 • Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach, Lublin 2008, Wydawnictwo KUL, ss. 301, ISBN 978-83-7363-680-4, (wpółautorstwo B. Kucia-Guściora, M. Duda),

 • Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Lublin 2008, (współredakcja),

 • Zintegrowany system kontroli podatkowej. Polski model jednolitej kontroli podatkowej czy mit legislacyjny [w:] Ordynacj podatkowa w teorii i praktyce, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, L. Bielecki, A. Krukowski, Lublin 2008,

 • Ulga prorodzinna w podatku dochodowym od osób fizycznych [w:] Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, red. B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, Lublin 2008,

 • Opinia projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 1852) sporządzona na zamówienie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP,

 •  Problem definicji organu podatkowego, [w:] System organów podatkowych w Polsce, red. P. Smoleń, Warszawa 2009, Oficyna Prawa Polskiego, ISBN 978-83-7677-071-0, s. 53-62, ss. 10.

 •  Organy podatkowe administracji rządowej podległej ministrowi finansów, w tym: 1. Ewolucja terenowych organów podatkowych s. 145-156, ss. 12; 2. Ustrój i właściwość terenowych organów administracji skarbowej s. 157-230, ss. 78;  (współautor L. Bielecki). 3. Uwagi końcowe s. 235-237, ss. 3 (współautor L. Bielecki.) [w:] System organów podatkowych w Polsce, red. P. Smoleń, Warszawa 2009, Oficyna Prawa Polskiego, ISBN 978-83-7677-071-0

 • Opodatkowanie dochodów rodziny w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wybrane zagadnienia, [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian, s. 249-266, ss. 18, red. P. Kasprzyk, P. Wiśniewski, Lublin 2009, ISBN 978-83-7306-453-9/ ISBN 978-83-7363-882-2,

 • Podmioty posiadające legitymacje procesową do występowania w postępowaniu podatkowym w charakterze strony (wybrane zagadnienia), [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, s. 315-330, ss. 16, red. M. Münnich, A. Zdunek, Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-000-5,

 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, Lublin 2010, (współredaktor A. Zdunek), ss. 365, ISBN 978-83-7702-000-5,

 • Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach, Lublin 2010, Wydawnictwo KUL, ss. 289, ISBN 978-83-7363-978-2,  (współautorki B. Kucia-Guściora i M. Duda).
 • Procedura czynności sprawdzających. Wybrane zagadnienia, [w:] W Służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności Profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, A. Pomorska, P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 127-143, ss.16, ISBN 978-83-7702-036-4.
 • Miejsce prowadzenia kontroli podatkowej, [w:] W świecie finansów i prawa finansowego, red. B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2010, s. 103-124, ss. 22, ISBN 978-83-930828-1-0.
 • Kontrola podatkowa. Geneza i rozwój procedury, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 229, ISBN 978-83-7702-090-6.
 • Małżonkowie jako strona procedur podatkowych uregulowanych w ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Zagadnienia proceduralne, red. M. Popławski, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2011,  s. 19-33, ISBN 978-83-89620-94-1,
 • Pojęcie "przepisów prawa podatkowego" w ordynacji podatkowej a wspólnotowe prawo podatkowe, [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo podatkowe, red. M. Duda, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL,  LUBLIN 2011, ss. 129-144, ISBN 978-83-7702-180-4,
 • Wykorzystanie ogólnej rezerwy budżetowej. Wybrane zagadnienia, [w:] Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wojtowicz, red. A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 69-79, ss. 10, ISBN 978-83-7784-059-7, s. 311- 320;
 • Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (Komentarz do art. 68-71), [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 454-469, ISBN 978=83-255-3307-6, (współautor A. Bartoszewicz),
 • Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa (Komentarz do art. 124-161, 167-170), [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 677-769, 788-800, ISBN 978=83-255-3307-6;
 • Finanse publiczne, [w:] Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. J. Szczot, Polihymnia, Lublin 2012, s. 37-45, ss. 9, ISBN, 978-83-7270-977-6,
 • Pojęcie budżetu, [w:] Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. J. Szczot, Polihymnia, Lublin 2012, s. 61-72, ss. 11, ISBN, 978-83-7270-977-6,
 • Kontrola i nadzór w administracji, [w:] Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. J. Szczot, Polihymnia, Lublin 2012, s. 123-129, ss. 7, ISBN, 978-83-7270-977-6,
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego, red. M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2012, ISBN 978-83-7702-441-6, ss.196,
 • Autorstwo haseł: Agencje wykonawcze (s. 19-20), Kontrola zarządcza (s. 37-39), Zasady budżetowe(s. 55-57), Budżet zadaniowy (s. 75-77), Dotacja budżetowa (s. 77-79), Dotacje celowe (s. 79-81), Dotacja podmiotowa (s. 81-82), Dotacja przedmiotowa (s. 82-83), Prowizorium budżetowe (s. 83-85), Przygotowanie projektu budżetu państwa (s. 85-87) Rezerwy budżetowe (s. 87-88), Rezerwa ogólna (s. 88-89), Rezerwy celowe (s. 89-90), Rezerwy wojewodów (s. 90-91), Uchwalenie ustawy budżetowej (s. 91-92), Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej (s. 93-94), Wydatki budżetu państwa (s. 95-96), Wydatki niewygasające (s. 96-97), Wykonanie ustawy budżetowej  (harmonogram) (s. 97-99), Audyt wewnętrzny (s. 118-119), Audytor wewnętrzny (s. 119-120), Komitet audytu wewnętrznego (s. 120), Komórki audytu wewnętrznego (s. 120-121), Katalog kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (s. 147-149),  [w:] M. Burzec, M. Duda, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, P. Smoleń, Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ISBN 978-83-26 4-3973-5,
 • Autorstwo haseł: Agent celny (s. 135-137); Cło (s. 137-140); Funkcje prawa celnego (s. 154-155); INTRASTAT (s. 156-159); Kontrola celna (s. 159-161); Obszar celny UE (s. 161-163); Ograniczenia pozataryfowe (s. 163-166); Organy celne (s. 166-170); Prawo celne (s. 170-175); Przedstawicielstwo w sprawach celnych (s. 184-188); Służba celna (s. 194-196); Unia celna (s. 196-199); Wspólna Polityka Handlowa (WPH) (s. 200-202); Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) (s. 202-204); Zasady prawa celnego (s. 204-205); Zwolnienia celne (s. 207-209), Kontrola dewizowa (s. 218-222), [w:] M. Burzec, M. Duda, M. Jędrzejczyk, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, P. Smoleń, Publiczne prawo bankowe, prawo celne, prawo dewizowe. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ISBN 978-83-264-4038-0.
 • Komentarz do art. 15 (s. 163-168); art. 17 (s. 174-184); 17a (s. 185); 18-18b (s. 185-187); 130-132 (s. 660-667) [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H.Beck, ISBN 978-83-255-4523-9
 • Generalne klauzule odsyłające jako przesłanki prawne stosowania przez organy podatkowe uznania administracyjnego - wybrane zagadnienia (współautor A. Gawron-Karpiuk), [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-686-1, s. 225-242.
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-686-1, ss. 310.
 • Wywiad skarbowy: policja fiskalna czy służby specjalne w aparacie skarbowym? Studium prawne, "Studia Prawnicze KUL" 2012, Nr 4 (52), s. 87-105, ss. 19, ISSN 1897-7146.
 • Subwencja budżetowa dla partii politycznych, "Państwo i Prawo" 2013, Nr 12, s. 60-72, , ss. 13, ISSN 0031-0980. 
 • Deklaracja Praw Podatnika, [w:] Preferencje podatkowe, red. B. Kucia-Guściora, M. Burzec, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-806-3, s. 13-28.
 • Finanse publiczne (s. 37-45); Pojecie budżetu (s. 47-58); Kontrola i nadzór w administracji (s.109-115) [w:] Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. J. Szczot, Wydanie II, Lublin 2014, Polihymnia, ISBN 978-83-7847-144-8,
 • Zwroty niedookreślone i klauzule generalne w prawie podatkowym. Instrumenty ochrony praw a podatnika czy fundament luzu decyzyjnego organów podatkowych?, [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. red. E. Wójcikowska, t. 2, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, ISBN 978-83-7455-363-6, s. 146-156,
 • Ordynacja podatkowa - część procesowa, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, s. 141-244.
 • Czynności sprawdzające, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, s. 258-259,
 • Kontrola podatkowa, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, s. 259-267,
 • Kontrola skarbowa,[w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, s. 570-279.
 • Komentarz do art. 15 (s. 167-172); art. 17 (s. 178-188); 17a (s. 188); 18-18b (s. 188-191); 130-132 (s. 680-687), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Wydanie II, Warszawa 2014, C.H.Beck. ISBN 978-83-255-6170-3,
 • Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (Komentarz do art. 68-71), [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014 s. 489-506, ISBN 978-83-255-6136-9, (współautor A. Bartoszewicz),
 • Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa (Komentarz do art. 124-161, 167-170), [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 758-847, 868-880, ISBN 978-83-255-6136-9.
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym, "Studia Prawnicze KUL" 2013, nr 3 (55), s. 195-203, ISSN 1897-7146.
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym, red. M. Duda, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-842-1, ss. 379.
 • Charakterystyka wyniku kontroli jako rozstrzygnięcia kończącego postępowanie kontrolne. Problemy interpretacyjne, „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, T.  XXIV,   nr  2, s. 31-25, ISSN 1507-7896.
 • The development of structures and responsibilities of the governmental tax authorities, in: Fiscal Administration in Poland, ed.  P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-7702-972-5, s. 21-24.
 • The competencies and classification of tax authorities, in: Fiscal Administration in Poland, ed.  P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-7702-972-5, s. 34-36. 
 • Tax authority, fiscal adminsitration - problems of difinition, in: Fiscal Administration in Poland, ed.  P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-7702-972-5, s. 29-34 (co-author P. Smoleń).
 • The Characteristics of Governmental Authorities of the Fiscal Administration in Poland, in: Fiscal Administration in Poland, ed.  P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-7702-972-5, s. 93-129. 
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-030-9, ss. 386.
 • Wybrane organy podatkowe posiadające uprawnienia organów podatkowych. kwestie Kontrowersyjne, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2015, nr 7, s. 7-14, ISSN 0137-5490.
 • Charakterystyka opłaty legalizacyjnej jako daniny publicznej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2015, nr 10, s. 69-87, ISSN: 1896-8996, 
 • Komentarz do art. 15 (s. 190-196); art. 17 (s. 203-215); art. 17a-17b  (s. 214-215); art. 18-18d (s. 215-221); art. 130-132 (s. 745-753), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Wydanie III, Warszawa 2016, C.H.Beck. ISBN 978-83-255-8772-7.
 • Government tax administrations authorities, w: Tax authorities in the  Visegrad Group Countries, red. M. Burzec, P. Smoleń, Wydawnictwo KLU, Lublin 2016, s. 173-187, ISBN 978-83-8061-205-1;
 • Problems in interpreting tax exemption of medical sevices as regulated by the UE VAT Directive and Polish VAT Act, w: Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, red. P. Smoleń, s. 113-126, ISBN 978-83-8061-336-2.

 

 • Zajęcia dydaktyczne:

 

 • Wykład: Prawo finansowe (dla studentów III roku prawa studiów niestacjonarnych - Lublin)

 • Wykład: Prawo podatkowe (dla studentów III roku prawa studiów niestacjonarnych - Lublin)
 • Seminarium z prawa finansowego (dla studentów IV i V roku prawa studiów niestacjonarnych - Lublin)
 • Ćwiczenia: Prawo podatkowe (dla studentów III roku prawa studiów niestacjonarnych - Lublin) 
 • Wykład fakultatywny: Procedury podatkowe (dla studentów IV i V rok prawa, administracji i europeistyki studiów stacjonarnych - Lublin) - w roku akadem. 2014/2015 zawieszony

 • Wykład kluczowy: System organów administracji skarbowej w Polsce (dla studentów od  III do V roku prawa studiów stacjonarnych - Lublin)

 • Tutorial: Tax administration of the EU Member States European Studies (zawieszony)

 

 

 Promocja pracy doktorskiej:

 czerwiec 2005

  

Tytuł rozprawy: Model i formy kontroli finansowej wykonywanej przez organy polskiej administracji skarbowej

 Promotor pracy: Prof. dr hab. Jan Głuchowski

 Recenzenci: Prof. dr hab. C, Kosikowski, Prof dr hab. A. Pomorska

 

 

KONSULTACJE WE WRZEŚNIU 

13 września 12.00-13.00

20 września 9.00-10.00

27 września 9.00-10.00


 

 

 

 

Plan zajęć w roku akademickim

 

Kontakt e-mail:

mmunnich@kul.pl

 

 

 

 

 

Autor: Monika Münnich
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2017, godz. 10:58 - Monika Münnich