Dr Jan Mróz czytaj dalej:

  

Motto: „Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się nad samym sobą" (Konfucjusz).

I. Przebieg pracy zawodowej:


25.10.1983 - 15.10.1985  zasadnicza służba wojskowa w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju w Chojnicach (Pomorskie)

01.12.1985 - 15.06.1986  - nastawniczy stacji PKP w Woli Baranowskiej (pow. tarnobrzeski)

16.06.1986 - 17.06.2005  - służba w Policji w KWP i KMP Tarnobrzeg

01.10.2004 - nadal - Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli

01.10.2005 - 20.06.2007  Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu - umowa o dzieło

 01.10.2007- 30.09.2009 - Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu - umowa o pracę

II. Przebieg wykształcenia:

1978 - 1983  Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Technikum Rolnicze w Tarnobrzegu

1989 - 1992  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - studia zawodowe - dzienne

1993 -  1996  Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL  w Stalowej Woli - Instytut Socjologii - studia licencjackie - zaoczne

1996 - 1998  Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL  w Stalowej Woli - Instytut Socjologii - studia magisterskie - zaoczne

1998 - 2003  Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii - studia doktoranckie.

III. Prace kwalifikacyjne:

1.Wpływ sposobów suszenia tytoniu na jakość surowca w oparciu o gospodarstwo rodziców - praca dyplomowa z przygotowania zawodowego napisana pod kierunkiem mgr inż. Janiny Rubaszki, Tarnobrzeg 1983.

2.Dokumentowanie pracy operacyjnej (na przykładzie operacyjnego sprawdzenia w KRP w Szczytnie) - praca dyplomowa napisana pod kierunkiem insp. dra Feliksa Palki, Szczytno 1992.

3.Moralność religijna mieszkańców miasta (na przykładzie parafii p.w.  św. Barbary w Tarnobrzegu) - praca licencjacka napisana pod kierunkiem ks. dra Romana Jusiaka, Stalowa Wola 1996.

4.Religijność mieszkańców miasta (na przykładzie parafii p.w.  św. Barbary w Tarnobrzegu) - praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Władysława Piwowarskiego i ks. dra Romana Jusiaka, Stalowa Wola 1998.

5.Drogi modernizacji gospodarstwa chłopskiego w opinii pamiętnikarzy „Młodego pokolenia chłopów" i „Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej". Socjologiczne studium porównawcze - rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Piotra Kryczki, Lublin 2003. Recenzje doktorskie sporządzili: prof. zw. dr hab. Jan Turowski [KUL] ; prof. zw. dr hab. Józef Styk [UMCS].


IV. Książki i inne publikacje

1. Mróz Jan, Drogi modernizacji gospodarstwa chłopskiego w opinii pamiętnikarzy „Młodego pokolenia chłopów" i „Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej"Socjologiczno-historyczne studium porównawcze, Stalowa Wola 2008, ss. 350.

2.Mróz Jan, Pamiętniki i młodzież w „Młodym pokoleniu chłopów" i „Młodym pokoleniu wsi  Polski Ludowej" - podobieństwa i różnice, „Społeczeństwo i Rodzina", Nr 3, Stalowa Wola, 2005, s. 120-133.

3.Mróz Jan, Materialny i świadomościowy wymiar modernizacji gospodarstw chłopskich na wsi międzywojennej i powojennej, „Społeczeństwo i Rodzina" Nr 7/2006, s. 132-148: Stalowowolskie Studia KUL.

4.Mróz Jan, Rodzina a przedsiębiorczość w społeczeństwie jutra w K. Jaremczuk (red.) uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, Tarnobrzeg 2006, s. 553-569.

5. Mróz Jan, Zasada pomocniczości i zasada sprawiedliwości społecznej w relacjach między przedsiębiorcą a pracownikiem i jego rodziną w świetle dokumentów nauki społecznej Kościoła - „Społeczeństwo i Rodzina", Nr 10, Stalowa Wola, 2007, s. 170-178.

6.Mróz Jan, Dlaczego człowiek potrzebuje katechezy? O różnych wymiarach katechezy,  „Społeczeństwo i Rodzina", Nr 12, Stalowa Wola, 2007, s. 64-74.

7. Mróz Jan, Osobowość nauczyciela w warunkach rozwoju technologicznego i informacyjnego,  „Społeczeństwo i Rodzina", Nr 13, Stalowa Wola, 2007, s. 95-104.

8. Mróz Jan, Kierunki badań w analizie różnych aspektów zjawiska emigracji zarobkowej [w:] K. K. Przybycień (red.), Społeczno- pedagogiczne skutki wielkiej emigracji zarobkowej. Zarys problematyki, Stalowa Wola 2007, s. 9-26.

9. Mróz Jan, Okazywanie miłości jako naczelna i konieczna dyrektywa postępowania w życiu człowieka - w świetle Ewangelii i nauczania Jana Pawła II [w:] K. K. Przybycień (red.), Miłość - kategoria nie tylko pedagogiczna, Stalowa Wola 2008, s. 89-100.

10. Mróz Jan, Służba w Policji w kontekście źródeł, skutków i profilaktyki stresu  zawodowego - w świetle badań nad stresem i wypaleniem zawodowym policjantów. [w:] T. Zbyrad (red.) Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, Stalowa Wola 2008, s. 488-515.

 

11. Mróz Jan, Teatr amatorski jako kuźnia wyławiania talentów oraz forum ekspresji uczuć, emocji i osobowości, „Kwartalnik Edukacyjny” nr 1(52) 2008, s. 43-48.

 

12. Mróz Jan, Kapitał społeczny jako czynnik edukacji i kondycji zdrowotnej społeczeństwa [w:] T. Kulik, B. Wolny, A. Pacian (red.) Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych, Stalowa Wola 2008, s. 439-446.

 

13. Mróz Jan, Potęga wiary w świetle nauczania św. Pawła [w:] J. Zimny (red.) Formatio Catholica w duchu św. Pawła, Stalowa Wola – Sandomierz 2008, s. 147-157.

14. Mróz Jan, Rodzice i nauczyciele w procesie wychowania do tolerancji w społeczeństwie ponowoczesnym, t. 2 [w:] B. Więckiewicz (red.) Tolerancja i jej oblicza, Stalowa Wola 2008, s. 132-144.

15. Mróz Jan., Więzi w małżeństwie i rodzinie w kontekście zjawiska emigracji zarobkowej i cywilizacji informatycznej, w: Jurij Paczkowski (red.) Przestrzenie wielopomiarowe współczesnych zmian społecznych, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Lwów 2008, s. 483-487.

 

16. Mróz Jan, Proces formowania się podstaw katolickiej doktryny medialnej w XIX i XX  wieku, „Pedagogika Katolicka” nr 2 (1/2008), s. 167-180.

17. Mróz Jan, Szkoła wiejska w czasach dwudziestolecia międzywojennego i PRL-u jako przykład odpowiedzi na polityczne, społeczno-kulturowe i cywilizacyjne zapotrzebowania, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 14 (1/2008), 2008, s. 18-29.

18. Mróz Jan, Konferencja w Kazimierzu Dolnym, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 14 (1/2008), 2008, s. 132-135

19. Mróz Jan, Radio Maryja: historia, zawartość programowa, recepcja, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 17 (4/2008), 2008, s. 63-78.

20. Mróz Jan, Potrzeba bycia zauważanym – wybryk pychy i egotyzmu czy konieczność? A może tęsknota za czymś utraconym? [w:] S. Partycki (red.) Kultura a Rynek, t.1., Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 272-279.

 

21. Mróz Jan, Zmiany wartości i wzorów życia małżeńsko-rodzinnego w dobie ponowoczesności a przyszłość rodziny , [w] T. Sakowicz, K. Gąsior (red.) Rodzina źródłem życia i mądrości, Wyd. ŚCPiE, Kielce 2008, s. 73-80.

 

22. Mróz Jan, Dyskusja mediów opozycyjnych na temat działalności Radia Maryja jako przykład niektórych grzechów polskiego dziennikarstwa i źle pojmowanej misji mediów [w:] M. Rewera (red.) Prawda w mediach, Tychy 2008, s. 60-71.

 

23. Jan Mróz, Więzi rodzinne – istota, uwarunkowania, znaczenie, przeobrażenia [w:] M. Szyszka (red.) Społeczeństwo – Przestrzeń – Rodzina. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce, Lublin 2009, s. 343-361.

 

Artykuły czekające na opublikowanie:

 

Mróz Jan, Rola współczesnej szkoły i nauczyciela w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych u dzieci i młodzieży (10 stron) – ukaże się w najbliższym 20. numerze kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”

 

Mróz Jan, Społeczno-kulturowe uwarunkowania tożsamości szkoły – wczoraj, dziś i jutro, (9 stron) – ukaże się w pokonferencyjnej („Kreowanie tożsamości szkoły – historia - teraźniejszość – przyszłość” – KUL, Kazimierz Dolny n/Wisłą 21-23.04.2008) publikacji

 

Mróz Jan, Transformacja form komunikacji międzyludzkiej jako efekt mediatyzacji społeczeństw w kontekście aktualnej i przyszłej kondycji człowieczeństwa (13 stron) – referat na konferencję UWM w Olsztynie (22-24.06.2008) „Człowiek i człowieczeństwo. Bycie i stawanie się, kreacja i ewolucja” -  ukaże się w publikacji pokonferencyjnej

 

Mróz Jan, Wybrane aspekty „anatomii” i „fizjologii” ewaluacji programów i

 projektów instytucji pomocy społecznej – z perspektywy członkostwa w UE – referat na

konferencję WZNoS Stalowa Wola, która odbyła się w Kraśniku (19.11.2008), „Dokąd

zmierza pomoc społeczna? Kierunki rozwoju po przystąpieniu do Unii Europejskiej” -

ukaże się w publikacji pokonferencyjnej (31 stron)

Mróz Jan, Problematyka badawcza samorządów a nowe możliwości i potrzeby – w świetle analizy wybranych prac licencjackich i magisterskich (10 stron) – ukaże się w pokonferencyjnej („10 –lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999-2009). Doświadczenia i perspektywy.” – Kraśnik 22.09.2009) publikacji

Mróz Jan, Kulturowe determinanty jakości życia czyli rzecz o poszukiwaniu swojej drogi do szczęścia (14 stron) – ukaże się w pokonferencyjnej („Styl i jakość życia współczesnego człowieka” – WZNoS Stalowa Wola – 07.05.2009) publikacji

Mróz Jan, Kulturowe konteksty płci kobiety wobec współczesnych przeobrażeń życia zawodowo-rodzinnego i osobistego (11 stron) – ukaże się w pokonferencyjnej („Kobieta we współczesnym społeczeństwie” – WZNoS Stalowa Wola – 23.04.2009) publikacji.


V. Udział w konferencjach naukowych (w tym z referatami)

1. II Kongres Kultury Chrześcijańskiej w dniach 24-26 września 2004 roku - KUL

2. VII Kongres Teologów Polskich w dniach 12-15 września 2004 roku - KUL

3. Renesansowy ideał chrześcijanina w dniu 20 października 2005 r - WZNoS

4. PRL - życie ściśle kontrolowane w dniu 23 listopada 2005 - KUL

5. Społeczeństwo obywatelskie - szanse i zagrożenia w dniu 15 maja 2006 r  -  WZNoS

6. Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne w dniu 18-19 września 2006 roku - PWSZ w Tarnobrzegu (z referatem)

7. Rozwój społeczno-gospodarczy Polski w nowej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - 18 grudnia 2006 - PWSZ w Tarnobrzegu.

8. Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła - 19.03.2007 - WZNoS.

9. Profilaktyka, resocjalizacja i rewalidacja - pomocą rodzinie - 19.04.2007 -WZNoS

10. 70 - lecie powstania COP - obchody w Sandomierzu - 05.05.2007.

   11 . SFA – Changing the view. An approach focused on solutions new method in welfare and education systems in Poland  (SFA - Zmieniając punkt widzenia. Podejście skoncentrowane na Rozwiązaniu nową metodą w systemach pomocy społecznej i edukacji w Polsce)  – UJ Kraków - 18-19.05.2007.

12. Democracy vs. Authoritarianism. Political and historical context. 15- 18.07.2007- UW

13.  European Social Survey (ESS) - round 3 - PAN  Warszawa - 12.12. 2007.

14. An economic approach to crime and justice  – wykład   Marka A. Cohena (GB) – PAN Warszawa – 12.12.2007 – udział bierny.

15. Budujcie cywilizację miłości - WZNoS Stalowa Wola - 16-18.10.2007 – (z dwoma referatami

16. Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych  - WZNoS Stalowa Wola - 12.12.2007r -  aula (załączony referat, bez uczestnictwa – byłem wówczas na konferencji w PAN).

17. Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych - 09.10.2007 - WZNoS (z  referatem)

18.  Biskup Solidarności Edward M. Frankowski - 15.10.2007 - WZNoS

19. COP - Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość - 07.11.2007 - WZNoS.

20. Autorytet – Doświadczenie Intelektualne – Inspiracje, PWSZ Tarnobrzeg- aula, 21.01.2008.

21. Tolerancja i jej oblicza, WZNoS, Stalowa Wola, 06.03.2008.

22. Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej – osiągnięcia, problemy, perspektywy, WZNoS Stalowa Wola, 17.04.2008.

23. Kreowanie tożsamości szkoły: historia – teraźniejszość – przyszłość, KUL, Kazimierz Dolny, 21-23.04.2008.

 

24.  Media katolickie w Polsce: wczoraj – dziś i jutro, WZNoS, Stalowa Wola, 25-26.04.2008

 

25.  Kultura a Rynek, KUL, Nałęczów, 12-14.05.2008.

26.  Obszary zagrożeń i patologii współczesnej rodziny, AŚ, Kielce, 14-15.05.2008.

27.  Przestrzenie wielopomiarowe współczesnych zmian społecznych, Uniwersytet Lwowski,

      Lwów, 30-31 maj 2008.

 

28.  Człowiek i człowieczeństwo, UWM, Olsztyn, 22-24.06.2008.

 

29. Dokąd zmierza pomoc społeczna. Kierunki rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, WZNoS, Kraśnik, 19.11.2008.

 

30.  Kobieta we współczesnym społeczeństwie, WZNoS Stalowa Wola, 23.04.2009.

 

31.  Styl i jakość życia współczesnego człowieka, WZNoS Stalowa Wola, 07.05.2009.

 

32.  10 – lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999-2009). Doświadczenia

       i perspektywy, WZNoS, Kraśnik, 22.05.2009.

VI. Zaangażowanie integracyjne i formacyjne w środowisku pracowników i studentów Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli

1.Udział w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Społeczeństwie i o Rodzinie w dniu 23 czerwca 2004 r w Stalowej Woli.

2.Udział w posiedzeniu Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Społeczeństwie i o Rodzinie w dniu 14 września 2004 roku  w KUL w Lublinie.

3.Udział w uroczystości inauguracji roku akademickiego: 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 w Stalowej Woli.

4.Udział w pierwszym posiedzeniu pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli w dniu 25 października 2004 r.

5. Udział na spotkaniu opłatkowym Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz odbytym bezpośrednio po nim roboczym spotkaniu konsultacyjnym pracowników socjologii.

6.Udział w dwudniowym spotkaniu integracyjnym pracowników Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w dniach 7-8 stycznia 2005 r. w Kazimierzu Dolnym.

7. Udział w spotkaniu pracowników Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w dniu 21 marca 2005 r w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu.

8.Udział w spotkaniu pracowników Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w dniu 10 listopada 2005 w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu.

9.Udział na uroczystości opłatkowej zorganizowanej przez studentów Wydziału  Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL  w dniu 19 grudnia 2005 r.

10.Udział w spotkaniu roboczym pracowników Instytutu Socjologii Wydziału  Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli w dniu 17.02.2006

11. Udział w spektaklu teatru studenckiego WZNoS „Jego duch jest z nami" w dniu 02 kwietnia 2006 (rocznica śmierci papieża Jana Pawła II).

12.Udział w eucharystii celebrowanej przez Ojca Świętego Benedykta XVI w dniu 26 maja 2006 w Warszawie (pielgrzymka autokarowa pracowników KUL - wyjazd z Lublina).

13.Udział na uroczystości opłatkowej zorganizowanej przez studentów Wydziału  Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL  w dniu 20 grudnia 2006 r.

14.Uczestnictwo na Koncercie Wielkopostnym w Stalowej Woli i w „Tryptyku Rzymskim" - kino „Wrzos" - 03.04. 2007.

15.Udział w spotkaniach pracowników Instytutu Socjologii w dniu: 20.04.07, 14.09.07, 24.09.07, 27.10.07, 24.11.07, 18.12.07., 22.01.08, 06.02.08, 05.04.08, 10.05.08, 05.10.08, 04.11.08, 09.12.08, 10.03.09, 07.04.09, 02.06.09,

16.Udział w spotkaniu młodszych pracowników naukowych w dniu 30 maja 2007 r.

17. Udział na uroczystości opłatkowej zorganizowanej przez studentów Wydziału  Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL  w dniu 19 grudnia 2007 r.

18. Udział na uroczystości opłatkowej zorganizowanej przez studentów Wydziału  Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL  w dniu 18 grudnia 2008 r. oraz bezpośrednio po nim – udział w występie zespołu GOSPEL RAIN.

19. Uczestnictwo w nabożeństwach nawiedzenia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w parafii  akademickiej Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli w dniu 5 kwietnia 2009r

20. Uczestnictwo w majowej ogólnopolskiej akademickiej pielgrzymce (autokarowej) do Częstochowy.

21. Uczestnictwo w uroczystościach Ingresu Biskupiego w Sandomierzu w dniu 4 lipca 2009.

22. Uczestnictwo w uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2008/2009 w dniu 8 lipca.

23. Uczestnictwo w VI Lubelskim Festiwalu Nauki – prezentacja 3 wywiadów grupowych i 1 wywiadu pogłębionego wraz ze studentkami – w dniu 23 września 2009.

 

 

VII. Zrealizowane zajęcia dydaktyczne ( w latach 2004-2009)

- metody badań jakościowych - ćwiczenia

- analiza danych zastanych - ćwiczenia

- metodologia ogólna - wykład

- metody badań w naukach społecznych - ćwiczenia

- metody i techniki badań socjologicznych  (PWSZ w Tarnobrzegu) – przez okres 4. lat: ćwiczenia (stacjonarne), wykład (niestacjonarne)

- procedury badań ewaluacyjnych

- analiza zawartości i treści w badaniach socjologicznych

- projekt badawczy i jego realizacja

- seminarium licencjackie

- socjologia wychowania - wykład i ćwiczenia (WZNoS i PWSZ)

- wstęp do socjologii - ćwiczenia

- elementy nauk politycznych – wykład

- społeczeństwo sieci – wykład (PWSZ w Tarnobrzegu)

- influencja w zarządzaniu – wykład (PWSZ w Tarnobrzegu)

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2009, godz. 09:17 - Mirosław Rewera