dr Paweł Bucoń, adiunkt

 


Życiorys naukowy

W latach 1996 – 2001 studiowałem w systemie dziennym prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, które zakończyłem obroną pracy magisterskiej dnia 22 maja 2001 r.
W latach 2001 – 2006 odbywałem prawnicze studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które uwieńczyłem obroną rozprawy doktorskiej, otrzymując dnia 26 czerwca 2007 r. stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa.
Jednocześnie, w latach 2002 – 2005 odbywałem aplikację adwokacką w Lublinie. Po złożonym przed Komisją Egzaminacyjną Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie egzaminie adwokackim i ślubowaniu dnia 24 lutego 2006 r. zostałem adwokatem – członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie, praktykując w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Lublinie, przy ul. 3-go Maja 8/9A.
W roku akademickim 2008/2009 prowadziłem zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie oraz jej filiach w Radomiu i Lublinie.
Od dnia 1 października 2009 r. jestem zatrudniony na stanowisku asystenta w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli.

 

Publikacje książkowe:

„Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego” – Warszawa 2008, Oficyna a Wolters Kluwer business, monografia, s. 271.

 

 

Artykuły:

  1. Glosa do wyr. Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001r., sygn. akt III CKN 300/00 – Gazeta Sądowa, grudzień 2002, s. 46 – 48;
  2. Glosa do wyr. Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001r., sygn. akt III CZP 57/01 – Gazeta Sądowa, styczeń 2003, s. 41 – 44;
  3. „Odpowiedzialność cywilna adwokata” – Gazeta Sądowa, marzec 2003, s. 32 – 35; 
  4. „Wpływ kwoty podatku VAT na wysokość odszkodowania z tytułu OC i AC” –  Gazeta Sądowa, lipiec – sierpień 2007, s. 28 – 31.

 

Konsultacje:

poniedziałek 09:30 - 10:00, 16:40 - 17:10 (ul. Ofiar Katynia 6a, s. 15)

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2017, godz. 13:09 - Filip Ciepły