dr Paweł Bucoń, adiunkt

 


Dr Paweł Bucoń w latach 1996 – 2001 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, które ukończył obroną pracy magisterskiej w dniu 22 maja 2001 r.


W latach 2001 – 2006 odbywał prawnicze studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk prawnych, który nadano mu uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w dniu 26 czerwca 2007 r.


W latach 2002 – 2005 odbywał aplikację adwokacką w Lublinie. Po egzaminie adwokackim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie i ślubowaniu w dniu 24 lutego 2006 r. został adwokatem – członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie, praktykując w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Lublinie do 2015 r.

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej i orzeka w I Wydziale Cywilnym tego sądu.

 

Od dnia 1 października 2009 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL a następnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL.

 

Do głównych kierunków badawczych, którymi zajmuje się dr Paweł Bucoń należy zaliczyć prawo cywilne i postępowanie cywilne. W ramach swoich badań naukowych koncentruje się na analizie takich zagadnień jak: odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie, zasady i zakres odpowiedzialności cywilnej oraz ich sądowa weryfikacja.

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018

- Postępowanie cywilne (wykład i ćwiczenia)

- Profesje prawnicze (wykład)

- Przygotowanie do aplikacji prawniczej (warsztaty)

- Warsztaty pism procesowych (warsztaty)

- Prawo cywilne i postępowanie cywilne (seminarium)

 

Publikacje – wybrane

 

- Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r., sygn. akt III CKN 300/00 [w:] „Gazeta Sądowa”, grudzień 2002

- Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r., sygn. akt III CZP 57/01 [w:] „Gazeta Sądowa”, styczeń 2003

- „Odpowiedzialność cywilna adwokata” [w:] „Gazeta Sądowa”, marzec 2003

- „Wpływ kwoty podatku VAT na wysokość odszkodowania z tytułu OC i AC” [w:]  „Gazeta Sądowa”, lipiec – sierpień 2007

- „Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego”, monografia, Warszawa 2008

- „Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu śmierci najbliższego członka rodziny” [w:] „Przegląd Prawno – Ekonomiczny”, nr 15 (2/2011)

- „Okazanie jako czynność procesowo – kryminalistyczna” [w:] „Przegląd Prawno – Ekonomiczny”, nr 17 (4/2011)

- „Prawa i obowiązki ojca w polskim prawodawstwie” [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, nr 2 (2/2011)

- „Praca socjalna w postępowaniu cywilnym” [w:] „Praca socjalna jako profesja i dar”, red. J. Mazur, Lublin – Kraków 2011

- „Przebieg postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie” [w:] „Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne”, red. P. Bucoń, J. Maciaszek, Stalowa Wola 2011

- „Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne”, red. P. Bucoń, J. Maciaszek, Stalowa Wola 2011

- Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. akt II Cz 859/11 [w:] „Przegląd Prawno – Ekonomiczny”, nr 18 (1/2012)

- „Paweł Włodkowic – ojciec adwokatury” [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, nr 4 (1/2012)

- „Roman Longchamps de Bérier – wybitny cywilista i kodyfikator” [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, nr 5 (2/2012) 

- „Etyka prawnicza w praktyce wymiaru sprawiedliwości – uwagi dotyczące postępowania cywilnego” [w:] „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości”, red. D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, K. Woźniak, Lublin 2012

- „Święty Iwo z Bretanii – średniowieczny patron współczesnych prawników” [w:] „Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej”, red. A. Lis, Lublin 2012

- „The Impact and Significance of the Amendment of the Means of Appeal on Civil Procedure in Poland” [w:] “The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space”, University of Latvia, 2012

- „Aleksander Wolter – wybitny cywilista i kodyfikator” [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, nr 7 (2/2013) 

- „Perspektywy rozwoju mediacji w postępowaniu cywilnym” [w:] „Przegląd Prawno – Ekonomiczny”, nr 25 (4/2013)

- „Ewolucja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata” [w:] „Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji”, red. D. Tyrawa, Lublin 2013

- „The civil liability of a notary” [w:] „Liability of public officers – selected issues”, red. M. Giżyńska, A. Piszcz, Płock 2013

- „Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci” [w:] „Pedagogia prewencji. Dzieci – Młodzież – Rodzina”, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013

- „Adam Szpunar – wybitny cywilista i kodyfikator” [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, nr 8 (1/2014)

- „Zbigniew Radwański – wybitny cywilista i kodyfikator” – [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, nr 9 (2/2014)

- „Judicial assistance appointed by the court in the pre-court proceedings in Poland” [w:] “Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University”, Daugavpils 2014

- „Prawne możliwości i bariery wspierania rodziny doświadczającej przemocy domowej” [w:] „Rodzina: powołanie – zadania – zagrożenia”, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014

- „Odpowiedzialność prawna adwokata – wybrane aspekty” [w:] „Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych”, red. M. Giżyńska, A. Piszcz, Toruń 2014

- „Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” [w:] „Duchowa polifonia Europy”, red. S. Terepishchyi, R. Kordonskyy, K. Sygidusa, Kijów 2014

- „Procedura odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką” [w:] „Samotność: wybór czy konieczność?”, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014

- „Ustanowienie adwokata z urzędu w sprawach o ustalenie ojcostwa” [w:] „Ojcostwo: rodzaje i formy”, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2016

 

Konferencje naukowe: wygłoszone referaty, przewodniczenie, udział - wybrane

 

- referat: „Ochrona dóbr osobistych w orzecznictwie sądów”, Konferencja naukowa: „Dobra osobiste w systemie prawa polskiego”, WZPiNoG KUL, 8 kwietnia 2010 r.

- referat: „Prawnokarny zakres pojęcia przemocy w rodzinie – wybrane aspekty”, Konferencja naukowa: „Przemoc w rodzinie, szkole i miejscu pracy w ujęciu interdyscyplinarnym”, WZNoS KUL w Stalowej Woli oraz PCPR w Janowie Lubelskim, 15 października 2010 r.

- referat: „Praca socjalna w praktyce prawniczej”, III Konferencja szkoleniowa: „Pomiędzy profesjonalizmem a logiką daru – Metodyczne, prawne i etyczne aspekty współczesnej pracy socjalnej” , KUL Lublin, Instytut Socjologii, Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej, 4 grudnia 2010 r.

- referat: „Zasada równości stron w postępowaniu cywilnym”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Wyzwania współczesnego państwa prawa – ochrona praworządności”, WZPiNoG KUL, organizacja, przewodniczenie i udział, 23 maja 2012 r.

- referat: „Historia i ustrój adwokatury w I Rzeczypospolitej”, Konferencja: „Człowiek – Historia – Prawo”, WZPiNoG KUL, organizacja i udział, 25 maja 2012 r.

- referat: “The Influence and Significance of the Amendment of the Means of Appeal in Relation to the Course of a Civil Procedure in Poland”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space” University of Latvia, Ryga, 3 – 5 października 2012 r.

- referat: „Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów w postępowaniu cywilnym”, konferencja: „Materialny i procesowy wymiar mediacji w aspekcie porównawczym systemów prawnych Polski i wybranych krajów europejskich”, Sąd Okręgowy w Tarnobrzeg i WZPiNoG KUL, 26 października 2012 r.

- referat: „The civil liability of a notary”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Liability of Public Officers”, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 15 – 16 stycznia 2013r.

- referat: „Ex-officio legal assistance before polish courts”, Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University, Łotwa, 10 – 12 kwietnia 2013 r.

- referat: „The legal and disciplinary liability of lawyers in the Constitution of the Republic of Poland”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Legitimate safety”, Akademia Obrony Narodowej, 15 maja 2013 r.

- referat: „Rola i zadania asystenta rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Pedagogia prewencji: dzieci, młodzież, rodzina”, WZNoS KUL, 5 listopada 2013 r.

- referat: „Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w świetle postulatu szybkości postępowania sądowego”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Rodzina: powołanie, zadania, zagrożenia”, WZNoS KUL, 21 maja 2014 r.

- referat: „Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką – wybór czy konieczność”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Samotność: wybór czy konieczność”, WZPiNoS KUL, 5 listopada 2014 r.

- referat: „Adwokat  z urzędu w sprawach o ustalenie ojcostwa”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Ojcostwo: rodzaje i formy”, WZPiNoS KUL, 10 grudnia 2014 r.

- referat: „Odpowiedzialność adwokata w świetle deontologii zawodowej”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Praworządność: wczoraj, dziś i jutro”, WZPiNoS KUL, 24 marca 2016 r.

  

Inna działalność – wybrana

- 2010 – 2018 – organizator, koordynator, opiekun i konsultant Akademickiego Biura Porad Prawnych WZPiNoS KUL, za którą to działalność w grudniu 2011 r. otrzymał Nagrodę Rektora KUL

- 2012 – 2015 koordynator Wydziałowy IX, X, XI Edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki na KUL

- 2014 – 2015 – uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Badawczo – Naukowym „Nauka drogą ku przyszłości”, jako członek zespołu badawczego, prelegent i autor tekstów

- 2014 – 2015 – uczestnictwo w Projekcie Badawczo – Naukowym Katedry Prawa Prywatnego WZPiNoS KUL „Prawo prywatne wobec osiągnięć nauki”

 

Konsultacje:

poniedziałek 09:30 - 10:00, 16:40 - 17:10 (ul. Ofiar Katynia 6a, s. 15)

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2018, godz. 09:35 - Filip Ciepły