Dr hab. Paweł Nowik, adiunkt


Życiorys naukowy
Uczestnik studiów doktoranckich na seminarium z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych u dr hab. Grzegorza Goździewicza, prof. KUL. W marcu 2007 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. "Negocjacyjny system kształtowania wynagrodzenia za pracę w Polsce", uzyskał stopień naukowy doktora. Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. KUL, natomiast recenzentami: dr hab. Teresa Liszcz, prof. UMCS i dr hab. Jan Wojtyła, prof. AE w Katowicach. Od 2007 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL. 


Temat badań naukowych
Negocjacyjna metoda kształtowania wynagrodzenia za pracę. System rokowań zbiorowych (metoda układowa), wpisuje się w pewną szerszą tendencję do dejurydyzacji, polegającej na stopniowym wycofywaniu się władzy państwowej z centralistycznej regulacji życia społecznego poprzez prawo. Zmianie ulega społeczna wizja tworzenia prawa. Dominujący dotąd stereotyp łączący tworzenie prawa tylko z aktywnością odpowiednich organów państwowych, jest uzupełniany przez wizję tworzenia prawa, która jest rezultatem formy negocjacyjnej, a więc porozumień i układów zbiorowych. Wybór tematu wiąże się przede wszystkim z próbą naukowego opisu i analizy negocjacyjnego systemu kształtowania uprawnień pracowniczych. Zawężenie obszaru badawczego do zagadnień związanych z kształtowaniem wynagrodzenia za pracę pozwala bardziej precyzyjnie zobrazować istotę i założenia tego systemu. 

 

Praca Naukowa

I. Książkowe

 1. Nowik P., Wronikowska E., Wynagrodzenia, (w:) Kadry i zarządzanie personelem w oświacie, wyd. Verlag Dashofer 2007 r.
 2. Nowik P., Wronikowska E., Zbiorowe prawo pracy, wyd. C.H. BECK 2008 r.
 3. Nowik P., Mediacje i negocjacje w prawie pracy (w:) Mediacje i negocjacje prawnicze pod red. W. Brońskiego, P. Stanisza, wyd. Wydawnictwo KUL 2012 r., str. 111-121.
 4. Nowik P., Komentarz do art. 107-138, 151-158, 227-230, 245, 264-265, 267 (w:) Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. M. Pyter, wyd. C. H. BECK 2012, str. 603 – 767, str. 809-860, str. 1063 – 1078, str. 1131-1132, ISBN 978-83-255-3613-8.
 5. Nowik P, Metoda negocjacji układowych w zakresie kształtowania wynagrodzenia za pracę pracowników administracji publicznej. Doświadczenia polskie i europejskie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014 r.
 6. Nowik P., Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 r.

Artykuły/Rozdziały w monografii

 1. Nowik P., Wynagrodzenia nauczycieli oraz nauczycieli niepedagogicznych, Raport Dyrektora Szkoły 2007 r., nr 12 str. 1-8.
 2. P., Układowa metoda kształtowania wynagrodzenia za pracę w sferze budżetowej (w:) Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej,red. Sanetra Walerian, wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009 r.
 3. P., Metody kształtowania wynagrodzenia za pracę w gospodarce rynkowej, Journal of Modern Science. Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne, Tom 1/6/2009, str. 55-78.
 4. P., Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy rodziców w związku z macierzyństwem i wychowywaniem dzieci (w:) Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010 r., str. 203 – 228.
 5. Nowik P., Metoda negocjacji zbiorowych w zakresie kształtowania systemów czasu pracy (w:) Czas pracy, red. L. Florek, wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2011 r., str. 145 – 162.
 6. Nowik P., Methods of determining remuneration for work in a market economy. A theoretical and legal consideration against the background of Poland’s twenty years of political and economic transformation, Review of Comparative Law 2011, vol. 16, str.93-118.
 7. Nowik P, Negocjacje zbiorowe prowadzone przez reprezentację związkową i pracodawcę – wybrane aspekty teoretyczno-prawne (w:) Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, red. Z. Hajn, wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2012 r., str. 263-282. ISBN 978-83-264-3839-4.
 8. Nowik P., Bezpieczeństwo socjalne pracowników a problem dualizmu rynku pracy w Polsce, Journal of Modern Science. Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne, Tom 1/12/2012, str. 225-237.
 9. Nowik P., Realizacja funkcji wyrównawczej u małych pracodawców (w:) Stosunki pracy u małych pracodawców, red. G. Goździewcz, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2013 r, str. 134-155, ISBN: 978-83-264-4120-2.
 10. Nowik P, Etos partnerów społecznych w praktyce zawierania układów zbiorowych pracy (w:) Układy zbiorowe pracy w stulecie urodzin Profesora Wacława Szuberta, red. Z. Góral, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2013 r., str. 150 – 166, ISBN: 978-83-264-4514-9.
 11. Nowik P., Nagroda jubileuszowa jako należność pracownicza podobna do wynagrodzenia za pracę. Glosa do wyroku SN z dnia 14 maja 2012 r., I PK 174/11, Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2013 r., nr 2, s 105 – 114.
 12. Nowik P., Specyfika zatrudniania dziennikarzy (w:) Status prawny dziennikarza, red. W. Lis, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2014 r., str. 142-166, ISBN 978-83-264-3250-7.
 13. Nowik P., Oddziaływanie negocjacji zbiorowych na ustawę w prawie pracy (w:) Zakładowy dialog społeczny, red. J. Stelina, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2014 r., str. 382-403, ISBN: 978-83-264-3278-1.
 14. Nowik P., Aksjologia w prawie pracy? (w:) Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Poznań 2014 r., s. 143 -148, ISBN978-83-64321-24-5, Ars boni et aeqiu Przedsiębiorstwo wydawnicze.
 15. Nowik P., Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej (w:) Zatrudnianie nauczycieli akademickich, red. W. Sanetra, Warszawa 2015 r., s. 411-427, ISBN 978-83-264-8108-6, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 16. Nowik P., Jednolita pragmatyka urzędnicza a powszechne prawo pracy (w:) Powszechne prawo pracy, red. L .Florek, Warszawa 2016 r., s. 79-96, ISBN 978-83-264-9829-9, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

 

III. Referaty wygłoszone

 1. Układowa metoda kształtowania wynagrodzenia za pracę w sferze budżetowej - 26-27 maja 2008 r. Goniądz, Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 2. Metody kształtowania wynagrodzenia za pracę w gospodarce rynkowej: rozważania teoretyczno-prawne na tle doświadczeń Polski w dwudziestoleciu przemian ustrojowych – 20 X 2010 r., międzynarodowa konferencja nt. Contemporary issues in labor law: Polish and American perspectives (Współczesne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańskiej perspektywy), Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL, Katedra Prawa pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Pensylwania Bar Association Labor and Employment Law Section.
 3. Negocjowanie warunków pracy przez zakładową organizację związkową – 5-7 września 2011 r. Włodzimierzów k/Piotrkowa Tryb., Reprezentacja związkowa w zakładzie pracy, Zakład Europejskiego i zbiorowego prawa pracy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
 4. Bezpieczeństwo socjalne pracowników a problem dualizmu rynku pracy w Polsce – 18 IV 2012 r. Józefów, Dylematy współczesnego bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie k./Otwocka.
 5. Realizacja funkcji wyrównawczej u małych pracodawców - 27-29 VI 2012 r. w Zamościu, Stosunki pracy u małych pracodawców, Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL.
 6. Aksjologia w prawie pracy? – referat uzupełniający XIX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 15-17 V 2013 r.
 7. Ustawa a negocjacje zbiorowe – 11 VI 2013 r. w Gdańsk-Nynäshamn, Konferencja regionalna prawa pracy, Zakładowy dialog społeczny, Katedra Prawa Pracy UG, 8-11 VI 2013 r.
 8. Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej - XIV Regionalna Konferencja naukowa pt. „Zatrudnienie nauczycieli akademickich” Supraśl, 11-13 maja 2014 r., Katedra Prawa Pracy Uniwersytet w Białymstoku.
 9. Wygłoszenie prelekcji na temat "Rodzaje umów pracowniczych ", 9 V 2015 r. UMCS, w ramach projektu „Klasa patronacka” organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin.
 10. Jednolita pragmatyka urzędnicza a powszechne prawo pracy, Konferencja Regionalna pt. „Powszechne z szczególne prawo pracy” Jabłonna 24-26 czerwca 2015 r., Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej UW.
 11. Zbiorowe interesy pracowników a demokratyczna reguła większości, XVI Regionalna Konferencja Prawa Pracy – „Demokracja w zakładzie pracy”, Tuszyn 12-14 września 2016 r., Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy, Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.

 IV. Udział w konferencjach naukowych

 1. XV Zjazd Katedr Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego – Wrocław, 1-2 czerwca 2005 r.
 2. XVII Zjazd Katedr Prawa Pracy – Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, Kraków, 7-9 maja 2009 r.
 3. Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej – Goniądz, 26-28 maja 2009 r., Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 4. Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej. 20-lecie przemian ustrojowych w RP, Katedra Prawa Pracy UMK, Toruń, 20-22 września 2009 r.
 5. Czas pracy, Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Warszawskiego, Konstancin-Jeziorna 20-23 czerwca 2010 r.
 6. Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 15 – 17 września 2010 r.
 7. Międzynarodowa konferencja nt. Contemporary issues in labor law: Polish and American perspectives (Współczesne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańskiej perspektywy), Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL, Katedra Prawa pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Pennsylvania Bar Association Labor and Employment Law Section. – 20 października 2010 r.
 8. Reprezentacja związkowa w zakładzie pracy, Zakład Europejskiego i zbiorowego prawa pracy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 5-7 września 2011 r. Włodzimierzów k/Piotrkowa Tryb.
 9. Ochrona interesu pracodawcy w prawie pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 19 października 2011r.
 10. Dylematy współczesnego bezpieczeństwa, 18 IV 2012 r. Józefów, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie k./Otwocka.
 11. Konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Macieja Święcickiego, 17 maja 2012 r. Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. Aktualne problemy zbiorowego prawa pracy w Polsce i w Niemczech, międzynarodowa konferencja organizowana przez Katedrę Prawa Pracy i Katedrę Prawa Cywilnego i Rodzinnego UMK, 31 V- 1 VI 2012 r.
 13. Stosunki pracy u małych pracodawców. XII Konferencja Regionalna Prawa Pracy, Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL, 27-29 VI 2012 r. w Zamościu.
 14. III Seminarium Szubertowskie – w setną rocznicę urodzin Profesora Wacława Szuberta, Katedra Prawa Pracy, Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego, 30 XI-1 XII 2012 r. w Łodzi.
 15. Konferencja upamiętniająca osobę i dorobek naukowy Pana Profesora Zbigniewa Salwy, 21 marca 2013 r. Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 16. XIX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - „Podstawy aksjologiczne prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 15-17 V 2013 r.
 17. Konferencja regionalna prawa pracy, Zakładowy dialog społeczny, Katedra Prawa Pracy UG, 8-11 VI 2013 r.
 18. Zatrudnienie i wynagrodzenia w polskiej administracji publicznej. Fakty i mity, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 4 X 2013 r.
 19. Współorganizator ogólnokrajowej konferencji „Systemy ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem” 3-4 kwiecień 2014 r. KUL.
 20. XIV Regionalna Konferencja naukowa pt. „Zatrudnienie nauczycieli akademickich” Supraśl, 11-13 maja 2014 r., Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu w Białymstoku
 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania XXI wieku a systemy emerytalne” Gdańsk, 5-6 czerwca 2014 r., organizator ZUS/o Gdańsk, miejsce: Polska Filharmonia Bałtycka im F. Chopina, ul. Ołowinaka 1 Gdańsk.
 22. V Seminarium Szubertowskie – Czterdziestolecie Kodeksu Pracy, Katedra Prawa Pracy, Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego, 28 XI 2014 r. w Łodzi.
 23. Konferencja polsko-francuska pt. „Stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii europejskiej przez sądy, Łódź 15 maja 2015 r, Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy.
 24. XX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – „Równość i sprawiedliwość w zatrudnieniu”, Lublin 28-30 maja 2015 r., Zakład Prawa Pracy UMCS.
 25. Konferencja Regionalna „Powszechne a szczególne prawo pracy”, Jabłonna 24-26 czerwca 2015 r., Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej UW.
 26. Międzynarodowa konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w ramach VI Seminarium Szubertowskiego - „Przyszłość prawa pracy” i jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Michała Seweryńskiego. Organizatorami są Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy, Katedra Prawa Pracy, Katedra Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej oraz Instytut Francuski. Termin 16 X 2016 r.
 27. XVI Regionalna Konferencja Prawa Pracy – „Demokracja w zakładzie pracy”, Tuszyn, 12-14 września 2016 r., Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy, Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 V. Granty

 1. 2009 r. (VI – XII ) Grant wewnętrzny KUL w ramach badań własnych, pt. Europejskie modele negocjacyjnych metod kształtowania wynagrodzenia za pracę w sferze budżetowej”.
 2. 2010 – 2011 (20 m-cy) Grant własny Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Europejskie modele negocjacyjnych metod kształtowania wynagrodzenia za pracę w sferze budżetowej”.
 3. 2010 r. (VI – XII ) Grant wewnętrzny KUL w ramach badań własnych, pt. „Czas pracy nauczycieli systemu oświaty”.
 4. 2011 (V-XI ) Grant wydziałowy w ramach dotacji na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców pt.” Kształtowanie wynagrodzenia za pracę za pomocą negocjacji zbiorowych partnerów społecznych – doświadczenia polskie w kontekście europejskim”.

VI. Nagrody i wyróżnienia

 

Indywidualna nagroda Rektora KUL IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną (17 XII 2014 r.)

 

Zajęcia dydaktyczne
W KUL prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 
Dyżur w Katedrze

Wtorek, godz. 14.30 - 15.30

sala C-750


Kontakt
Collegium Jana Pawła II, sala 750
Tel. (81) 445-3-750
pawelnowik@kul.lublin.pl
http://pracownik.kul.pl/pawelnowik
http://pracownik.kul.pl/pawel.nowik
Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2017, godz. 10:25 - Paweł Nowik