dr Paweł Rogowski

dr_pawel_rogowski

 

 

Życiorys:

   Urodzony 30 marca 1982 roku w Stalowej Woli. W 2002 r. podjął studia w  Wyższej Szkole Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu na kierunku historia. Stopień licencjata historii uzyskał w roku 2005. W 2004 r. rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zakończone uzyskaniem stopnia magistra prawa w 2009 r. Od października 2009 r. rozpoczął studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. W dniu 18 czerwca 2013 roku odbyła się publiczna obrona jego rozprawy doktorskiej Przysięga w średniowiecznym prawie polskim.

   Począwszy od 2010r. zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli. Ekspert wewnętrzny z zakresu prawa w wielu projektach unijnych i ministerialnych m. in. SUWAK – innowacyjna metoda kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci czy Powiatowy Klub Integracji Społecznej – kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców/ek powiatu niżańskiego.Ponadto autor publikacji z zakresu historii prawa, prawa administracyjnego i prawa rodzinnego, a także uczestnik wielu konferencji naukowych.

   Uchwałą Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z dn. 25.04.2014r. uzyskał pozytywny wynik egzaminu radcowskiego.

 

 

 

Zainteresowania badawcze:

historia prawa, prawo administracyjne, prawo rodzinne

 

I. Dorobek naukowy

 

Artykułu naukowe w języku polskim

1. Rogowski P., Problematyka wymogów lokalowych Placówek Wsparcia Dziennego w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, „Człowiek – Rodzina – Prawo”, nr 19, Lublin 2013, s.4.

2. Rogowski P., Placówki wsparcia dziennego – aspekty prawne. Część 2, [w:] Ojcostwo powołanie czy zadanie?,praca zbiorowa pod red. ks. prof. dr hab. Jana Zimnego, Stalowa Wola 2013, s. 567.

3. Rogowski P., Nowelizacja ustawy kodeks postępowania administracyjnego w zakresie dotyczącym dokumentu elektronicznego – na tle ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw [w:] „Przegląd Prawno – Ekonomiczny”, nr 13, Stalowa Wola 2010.

4. Rogowski P., Status prawny stanu rycerskiego w Polsce średniowiecznej. Ius militarne, kodeks rycerski [w:]Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Tom 1, red. A. Lis, Lublin 2011.

5. Przysięga na Słońce jako przykład środka dowodowego w średniowieczu, [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Tom 2, red. A. Lis, Lublin 2012.

 

Artykuły naukowe w języku obcym

1. Rogowski P., The issue of housing requirements of Day Support Centres in the context of the law on family support and foster care system, „Człowiek – Rodzina – Prawo”, nr 19, Lublin 2013, s.5.

2. Rogowski P., Day-support centres as an essential preventive element for children and youth,[w:] Pedagogia prewencji. Dzieci – młodzież – rodzina, praca zbiorowa pod red. ks. prof. dr hab. Jana Zimnego, Stalowa Wola 2013, s. 117.

 

W trakcie publikacji

1. Rogowski P., Placówki wsparcia dziennego – aspekty prawne. Część 1

2. Rogowski P., Obowiązki i zadania pracowników administracji publicznej w sytuacji przemocy w rodzinie - prawo, doświadczenie czy moralność?

3. Rogowski P., Placówki Wsparcia Dziennego – analiza możliwych zmian legislacyjnych w 2014r.

4. Rogowski P., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Gloria Victis – 150 rocznica powstania styczniowego”.

5. Rogowski P., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Pedagogia prewencji: dzieci, młodzież, rodzice”

6. Rogowski P. Przysięga w średniowiecznym prawie polskim.

 

II. Dorobek dydaktyczny począwszy od roku akademickiego 2010/11

Prowadzone zajęcia:

Historia ustrojów państw – wykład.

Historia prawa polskiego – wykład.

Historia ustrojów państw – ćwiczenia.

Historia prawa polskiego – ćwiczenia.

Historia prawa – ćwiczenia.

Prawo administracyjne – ćwiczenia.

Postępowanie administracyjne – ćwiczenia.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi – ćwiczenia.

Orzecznictwo sądów administracyjnych – konwersatorium.

Prawne aspekty bezpieczeństwa i porządku publicznego – ćwiczenia.

 

Dodatkowe zajęcia:

Metodyka pism procesowych – warsztaty.

Aplikacja na 5+ - projekt przygotowujący studentów do egzaminów wstępnych na aplikacje.

 

III. Dorobek organizacyjny

 

Opiekun Akademickiego Biura Porad Prawnych w Kłyżowie – począwszy od roku akademickiego 2011/12 do chwili obecnej.

Opiekun III roku studentów prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli – począwszy od roku akademickiego 2012/13

 

Konsultacje:

poniedziałek 15.00 – 16.40

 

Kontakt:

p.rogowski@vp.pl

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017, godz. 15:44 - Małgorzata Wolak