Dr hab. Piotr Zacharczuk

pict0028_400

Życiorys naukowy i zawodowy

- Od października 1995 r. do marca 2000 r. studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy magisterskiej pt. Ograniczenie działalności gospodarczej jako prawny instrument polityki ekologicznej państwa; Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek; Recenzent: Dr Anna Przyborowska-Klimczak;

- Od października 2000 r. do marca 2003 r. aplikacja sądowa w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach zakończona złożeniem egzaminu sędziowskiego;

- Od października 2000 r. do września 2006 r. Asystent w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

- Maj 2005 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Administracyjnoprawne aspekty ochrony środowiska przed odpadami gospodarczymi; Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek; Recenzenci w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, Prof. dr hab. Jan Łukasiewicz;

- Od października 2005 r. do września 2006 r. Adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego na Wydziale Administracyjno-prawnym Akademii Polonijnej w Częstochowie;  

-  Od listopada 2005 r. Radca Prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie,

- Od lutego 2006 r. do czerwca 2006 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla "Węglozbyt" S.A.;

- Od czerwca 2006 r. do marca 2007 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A.;

- Od września 2006 r. do grudnia 2006 r. p.o. Członka Zarządu Dyrektora ds. Handlu i Transportu Kolejowego Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S. A.;

- Od października 2006 r. do września 2015 r. Adiunkt w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

-  Od sierpnia 2007 r. właściciel Kancelarii Prawnej w Lublinie;

- Od października 2015 r. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


Zajęcia dydaktyczne

Wykłady

Materialne prawo administracyjne

Planowanie przestrzenne i prawo budowlane

Seminarium

Materialne prawo administracyjne

 

Wykaz publikacji

 1. Zezwolenia jako prawny instrument ochrony środowiska, Prawo – Administracja – Kościół 2000, nr 2-3, s. 67-84;
 2. Wykorzystywanie instrumentów rynku pozagiełdowego w finansowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych w ochronie środowiska, [w:] Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska, R. Biskup, A. Haładyj, M. Rudnicki (red.), Wydawnictwo Fundacji Edukacyjnej, Lublin – Gorzów Wielkopolski 2004, s. 87-101, współautor;
 3. Działalność gospodarcza. Zagadnienia podstawowe, Prawo – Administracja – Kościół 2004, nr 4, s. 115-147;
 4. Normatywne ujęcie wolności działalności gospodarczej, Roczniki Nauk Prawnych 2005, t. XV, nr 2, s. 425 – 442;
 5. Pojęcie i zakres administracyjnych postępowań szczególnych w systemie prawa administracyjnego procesowego, Prawo – Administracja – Kościół 2005, nr 1-2, s. 43-56, współautor;
 6. Poszukiwanie koncepcji struktury administracji skarbowej, [w:] Biurokracja, J. Łukasiewicz (red.), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów 2006, s. 203-209, współautor;
 7. Nowe zasady ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, [w:] Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, E. Czech (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006, s. 114-128;
 8. Prawno-finansowe aspekty opłacalności wdrożenia międzygminnego programu inwestycyjnego w dziedzinie gospodarki odpadami (case study), [w:] Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, E. Czech (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006, s. 159-176, współautor;
 9. Warunki wykonywania działalności w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami, Roczniki Nauk Prawnych 2006, t. XVI, nr 1, s. 427-437, współautor;
 10. Lokalizacja i budowa składowisk odpadów, Prawo – Administracja – Kościół 2006, nr specjalny, s. 253-286;
 11. Z historii administracji celnej, [w:] Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, pod redakcją A. Dębińskiego, S. Wrzoska, K. Maćkowskiej, M. Kruszewskiej-Gagoś, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 91-97, współautor;
 12. Prawo zagospodarowania przestrzennego i prawo budowlane, [w:] Kompendium wiedzy administratywisty, S. Wrzosek (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 359-385;
 13. Administracyjnoprawne aspekty ochrony terenów zieleni i zadrzewień, Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 2008, t. IV, s. 55-68;

 14. Obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, Studnia Prawnicze KUL 2008, nr 3, s. 83-98;

 15. Prawne aspekty wprowadzania pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, [w:]Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, R. Gola-Sienkiewicz (red.), Wydawnictwo Abrys, Warszawa 2010, s. 11-21;
 16. Planowanie gospodarki odpadami w ujęciu nauk administracyjnych, [w:] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 357-376;
 17. Prawo zagospodarowania przestrzennego, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, S. Wrzosek, M. Domagała, A. Haładyj (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 277-281;
 18. Prawne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego, [w:] Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, M. Szewczak, K. Grabczuk (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 59-80;

 19.  Pojęcie spalarni i współspalarni odpadów, Roczniki Nauk Prawnych 2010, t. XX, nr 1, s. 211-221;

 20. Opłaty za korzystanie ze środowiska związane z funkcjonowaniem elektrowni wytwarzających energię elektryczną w wyniku spalania paliw, Studia Prawnicze KUL 2010, nr 4, s. 103-113;

 21. Podstawowe konwencje terminologiczne z organizacji ochrony środowiska, [w:] Organizacja ochrony środowiska, M. Rudnicki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 15-38, współautor;

 22. Organizacja ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej w ujęciu przedmiotowym, [w:] Organizacja ochrony środowiska, M. Rudnicki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 147-190, współautor.

 23. Administracja publiczna wobec kwestii międzynarodowego przemieszczania odpadów, [w:] Administracja publiczna wobec procesu globalizacji, M. Rudnicki, M. Jabłoński (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 77-111;

 24. Wymierzanie korekt finansowych beneficjentom realizującym projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, [w:] Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE, M. Szewczak, M. Ganczar (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 149-167;
 25. Zasada bliskości w prawie unijnym i polskim dotyczącym gospodarowania odpadami, [w:] Europeizacja prawa ochrony środowiska, M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 259-286.

 

Kontakt

piotr.zacharczuk [at] kul.pl 

 

Konsultacje : Poniedziałek 10:10 - 11:40

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2018, godz. 13:51 - Jan Izdebski