Prowadzone przeze mnie badania koncentrują się na zagadnieniach związanych z europejską ikonografią nupcjalną. W ramach pracy doktorskiej zajmowałem się rozwojem ikonografii Zaślubin Maryi z Józefem w sztuce przedtrydenckiej, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków jej największego rozkwitu, czyli Toskanii i Niderlandów.

Studia nad tematem ujawniły zjawisko przenikania lokalnej obyczajowości weselnej oraz prawa matrymonialnego w obręb przedstawień Zaślubin Maryi z Józefem oraz świadome odwoływanie się przez artystów do żydowskiej tradycji nupcjalnej z czasów biblijnych.

W zakres moich zainteresowań wchodzi ponadto kwestia recepcji modelu Świątyni Jerozolimskiej, jej wyposażenia oraz postaci arcykapłana w europejskiej sztuce późnośredniowiecznej i nowożytnej, ikonografia starotestamentalna (ze szczególnym uwzględnieniem postaci Aarona i Tobiasza), jak również szeroko pojęta kultura i sztuka XVIII w.

 


Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2014, godz. 16:29 - Ireneusz Marciszuk