Działalność naukowa

Kontakty z ośrodkami naukowymi

 • w kraju: Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego: Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej oraz Instytut Studiów nad Rodziną,
 • za granicą: w Rosji (Północny Państwowy Uniwersytet Medyczny w Archangielsku), w Belgii (K.U.L. w Leuven, Hogher Instituut voor Wijsbegeerte), we Francji (CRNS, Instytut Polski w Paryżu), we Włoszech (Uniwersytet w Camerino).

Działalność na rzecz środowisk polonijnych

 • Współpraca z: Instytutem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL; ze Wspólnotą Polską; Związkiem Polaków w Belgii - m.in. konsultacja naukowa książki S. Kozaneckiego, Myśląc o Polsce. Idee przewodnie "Horyzontów"(1956-1971), Bruksela 2006.

Praktyczna aktywność naukoznawcza

 • uczestnictwo w konwersatorium metafilozoficznym (zorganizowanym przez J. Kalinowskiego)
 • inicjatywa i organizacja (wspólnie z M. Maciejewskim) konwersatorium z podstaw nauk humanistycznych, "metahumanistycznego" na Humanistyce KUL (współkierowali: S. Kamiński i Cz. Zgorzelski)
 • uczestnictwo w Komisji ds. Katalogu Systematycznego Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (w 1969 r. jako jej członek)
 • inicjatywy dotyczące struktury i funkcji Wydziału Filozofii KUL, jego roli w Uniwersytecie, w tym głównie:
  • tworzenia nowych kierunków i specjalności;
  • projekt studiów i systematycznych badań naukowych na wydziale, w obrębie jego sekcji, zakładów, katedr, pracowni;
  • inicjatywa praktycyzacji studiów - utworzenia studium praktycznego (obok stricte teoretycznego)
  • projekty: studium religiologicznego (w nawiązaniu do idei ks. prof. S. Kamińskiego), studium filozofii humanistycznej, studium dziennikarstwa z nachyleniem światopoglądowym, studium naukoznawczego (w szerokim sensie)
  • idea szeroko pojętego studium informatycznego (wraz z ks. A. Bronkiem);
  • projekt włączenia pedagogiki do Wydziału Filozofii
  • propagowanie rozbudowanych studiów doktoranckich (z wyodrębnionymi zajęciami)
  • propozycje w zakresie skoordynowania nazewnictwa wydziału i elementów jego struktury organizacyjnej: instytutów (zamiast sekcji), katedr, zakładów, pracowni
 • szerzenie idei dydaktyczno-naukowej współpracy wewnątrzwydziałowej i pozawydziałowej w uniwersytecie
 • szerzenie idei współpracy z innymi środowiskami w kraju i za granicą (w szczególności z obu uniwersytetami w Leuven)
 • akcentowanie potrzeby społecznej transmisji wyników badań prowadzonych w szczególności na Wydziale Filozofii
 • projekt powołania wydawanego przez Wydział Filozofii czasopisma filozoficznego, zgłoszony formalnie (obok"Roczników Filozoficznych"mających charakter wydawnictwa seryjnego)
 • propozycja opracowania przez Katedrę Metodologii Nauk środowiskowego słownika podstaw filozofii klasycznej (podjęta przez A. Bronka i zrealizowana pod kierunkiem J. Herbuta -"Leksykon filozofii klasycznej")
 • współudział w organizacji Instytutu Jana Pawła II KUL i jego kwartalnika"Ethos", od początku istnienia (1983) w Zarządzie
 • współuczestnictwo w pracach w ramach umowy ekologicznej między KUL a Północnym Uniwersytetem Medycznym w Archangielsku

Ponadto

 • doradztwo ("consulting") metodologiczne realizowane w szerokim zakresie w ramach Katedry Metodologii Nauk i próba formalnego usytuowania odnośnej struktury przy tejże Katedrze.

 

Autor: Stanisław Majdański
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2012, godz. 20:31 - Andrzej Zykubek