Konferencje, sympozja i odczyty

(wybór)

Referaty

 • Filozofia i symbolizm, UAM, Poznań 4-5.10.1994 (referat z A. Bronkiem:"Geschichtlichkeit und Klassicität - zwei philosophische Begriffe")
 • Łomonosow's Readings, org. Instytut Medyczny w Archangielsku (Rosja) 3-7.11.94 (z referatem)
 • VII Mieżdunarodnyj Sołowietski Forum nt. "Ekołogia czełowieka: Buduszczeje kultury i nauki Sewiera", Akademia Medyczna Archangielsk 28.06-2.07.95 (z referatem)
 • Filozofia w życiu człowieka, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej ATK, Warszawa, 01.04.96 (referat z A. Bronkiem: Filozofia w życiu człowieka według Ks. Prof. Stanisława Kamińskiego)
 • Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej, ATK Warszawa, 15.04.97
 • Filozofia w czasach postmodernizmu, ATK Warszawa, 16.04.97
 • Sensy i bezsensy w nauce i filozofii, IV Krakowska Konferencja Metodologiczna, 6-8.05.97
 • Źródła i podstawy etyki. Czy i jak prawda zobowiązuje? seminarium wyjazdowe Inst. Jana Pawła II w Castel Gandolfo, 12-14.08.97 (z referatem: "Ethicae loci naturales (communes). Wybrane uwagi i refleksje /meta/etyczne)
 • Jedność nauki - jedność świata? V Krakowska Konferencja Metodologiczna, 6-8.05.98
 • "Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu?", Papieska Akademia Życia, Inst. JP II KUL, Inst. Studiów nad Rodzinę ATK i Inst. Teologii Rodziny PAT, 30.11 - 5.12.98 (współorganizacja i udział w ramach Instytutu Jana Pawła II)
 • XXth Internatinal Congress for the Family "The Millenium and the Family", Moskwa (współorganizowany z Belgią), 5-9.09.99 (z wystąpieniem o polskiej tradycji rodzinoznawczej)
 • Filozofia polska XX wieku, IFiSPAN, PAU, Kraków, 4-5.12.99
 • Kategoria genezy w nauce i filozofii, Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Wydziału Filozofii KUL, Lublin, 1-14.11.2000
 • Czy filozofia jest zbiorem przypisów do Platona?, Zakład Hist. Filozofii Wydz. Filozofii KUL, Kazimierz, 24-25.11.2000 (z wypowiedzią opubl. w "Przeglądzie Filozoficznym nr 4, 2001, s.58-61)
 • O solidarność rodziny narodów Europy, Instytut Jana Pawła II, Lublin 14.05.01
 • Prymat prawdy nad władzą."Non possumus" w polityce... Dlaczego?, Inst. Jana Pawła II, Lublin 16.10.01
 • Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, Katedra Teorii Literatury KUL, Lublin 4-6.10.01 (z referatem: Postawy i wartości. W nawiązaniu do pewnego etapu myśli Jana Łukasiewicza)
 • Granice naturalizmu w kontekscie nauk przyrodniczych, Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL, Lublin 5-6.11.01
 • Filozofia wobec wyzwań irracjonalizmu, Zakład Hist. Filozofii KUL, Kazimierz 13-16.12.01
 • Filozofia XX wieku - próba podsumowania, Wydz. Filozofii KUL, Kazimierz Dolny, 2.11.02
 • Analytical Pragmatism. An International Conference, KUL, Lublin, 4-6 09.03
 • 50 years of "Studia Logica". Conference I, Warszawa (Mądralin), 4-6.10.03
 • XLV Tydzień Filozoficzny (z referatem z A. Bronkiem: Czy badając język dowiadujemy się czegoś o człowieku? Z odniesieniem do Anny Wierzbickiej); ponadto udział w dyskusji nt. Problematyka języka w filozofii polskiej XX w. - próba oceny, KUL 24-27.02.03
 • Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach Polskich, II Kat. Hist. Nowożytnej KUL oraz Akademii Marynarki Wojennej i Komisja Hist. PAN O. Lublin, KUL 5-7.11.03
 • V Konferencja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL "Filozof wobec przyrody" dedykowana pamięci ks. prof. S. Mazierskiego i W. Sedlaka (z odczytem: Filozofowanie klasyczne i meta-physis - refleksje metafilozoficzne), KUL 7.11.03
 • Nauka i religia a historia. Rozważania wokół pragmatyzmu, KUL, Kazimierz Dolny 8-9.11.03
 • Nasz Profesor Papieżem - Papież naszym Profesorem Święto Patronalne Wydz. Filozofii KUL (z referatem: Mały tryptyk wspomnieniowo-refleksyjny), 1.12.03
 • Sympozjum włosko-polskie "Norma. Doxa. Episteme", Uniwersytet w Camerino (Włochy) 29-30.11.04 (z referatem:"Réflexion sur le sujet cognitif et ses activités propositionnelles-assertives - analyses, constructions, tendences, problèmes)
 • VII Polski Zjazd Filozoficzny, Uniwersytet Szczeciński, 13-18.09.04 (z referatem: "Bio-filozofizm" filozofii klasycznej (w perspektywie semio-metodologicznej)
 • „Powrót analogii do filozofii. U podstaw racjonalnego poznania rzeczywistości", KUL, 10.12.04
 • Człowiek i państwo, KUL, 27.04.04;
 • "Familiologia" w systemie nauk (z wystąpieniem), UKSW i IsnR, Łomianki, 30.10.06
 • Prawda w literaturze, KUL 4-6.10.07
 • VII Międzynarodowa Konferencja Polacy w Guberni Archangielskiej w XIX i XX wieku (z referatem: Wydobyte z przeszłości, pobudzające do refleksji (Archangielsk czasu zesłania i wojny), org.: "Wspólnota Polska" i Ośrodek Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego, Pułtusk 4-9.12.07
 • Tożsamość metodologiczna naukoznawstwa (uczestnictwo w prezentacji i panelu), KUL 23.05.2008
 • Antynaturalizm w filozofii i naukach społecznych, KMF i KMN KUL, 11.09.2008
 • VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15-20.09.2008 ( z referatem: Filozofowanie klasyczne (FK) i niektóre jego wyznaczniki)
 • Filozoficzne podstawy nauki - naukowe podstawy filozofii - Forum organizowane przez "Studia Philosophica":, Ruciane-Nida 25-27.10.2008 (z referatem wprowadzającym do dyskusji panelowej: Pojęcie metajęzyka - wspólnie z A. Bronkiem i M. Walczak)
 • Zarządzanie nauką, LSB, 8.11.2008 - współudział w przygotowaniu, uczestnictwo z wystąpieniem: O potrzebie uniwersyteckiego naukoznawstwa.

 

ponadto:

 • sympozja i konwersatoria doroczne Instytutu Jana Pawła II KUL, organizacja i udział; z ostatnich lat
  • konwersatoria - cykl: Czy i jak prawda zobowiązuje? Karola Wojtyły idea "normatywnej mocy prawdy" i jej znaczenia dla etyki jako antropologii filozoficznej, w tym: Etyka filozofią pierwszą? (14.11.06) oraz S. Majdański Ethicae loci naturales. Wybrane uwagi i refleksje metaetyczne (3.04.07);
  • cykl: Logos i ethos miłości: eros i agape (w nawiązaniu do myśli Jana Pawła II i Benedykta XVI (10-11.07); Logos i ethos miłości: prawdę w miłości czynić. W nawiązaniu do myśli Jana Pawła II i Benedykta XVI (6.10.08)
 • Sympozja
 • Fundamentalna wartość życia człowieka w prawodawstwie państwa demokratycznego (9.12.06);
 • Współpraca - opór? Etyczne aspekty rozrachunku z PRL (21.02.07);
 • O współczesnych zagrożeniach godności człowieka w Polsce (20.03.07);
 • Uniwersytet w służbie prawdy, wolności i życia (18.05.07);
 • Człowiek jest drogą Kościoła. Dialog i wspólnota (15-16 i 20.10.07);
 • "Nie lękajcie się! Chrystus zna człowieka!" 16 października 1978 - 16 października 2008 (22-23.10.08)
 • a także udział w konferencjach i przedsięwzięciach naukowych Polskiego Towarzystwa Semiotycznego w Warszawie, w posiedzeniach Komisji Historii Logiki PAN, współudział w seminarium logiki prof. L. Koja (UMCS), w seminarium logiki prof. M. Przełęckiego (UW).

 

Odczyty

w TN KUL, w ramach dwu cyklów: "U źródeł i podstaw filozofii klasycznej", "Z semiotyki logiki i filozofii"

 • Pragmatyczno-epistemiczny charakter logiki (zdań), 14.01.69
 • Zdanie w sensie pragmatycznym (geneza i logiczny walor pojęcia), 18.03.69
 • Uwagi o (meta)filozofii T. Czeżowskiego, 15.04.69
 • Próba pragmatycznej charakterystyki dyskusji, 23.06.69
 • Źródła, podłoże i przejawy biologizmu, 9.11.72
 • Myślenie podmiotowo-orzecznikowe a struktura tematyczno-rematyczna, 20.06.85
 • Zagajenie dyskusji:"Filozofia a nauka"[współuczestnicy: A. Bronk, P. Gutowski, Z. Hajduk, J. Herbut, S. Majdański, T. Szubka]
 • Struktura i funkcje Wydziału Filozoficznego KUL (wstępne propozycje), 16.03.89
 • „Nie/klasyczność": szkic analityczno-konstrukcyjny pojęcia (z myślą o logice i filozofii), 12.04.96
 • O modalności semiotycznie - wybrane zagadnienia, 26.04.96
 • Autorytet: pojęcie, problemy, 17.12.96
 • Klasyczność i sympliczność: klasyfikacyjność, binarność, pryncypialność..., 14.05.97
 • Stanisława Kamińskiego"(trój)podejście", natura filozofii i "sens życia", 27.05.99
 • Z semiotyki notacji logicznych, 18.01.2000
 • Transcendentalia, konwertybilia, reduplikatywy, 1.03.2000
 • Oblicza substancji (szkic semio-filozoficzny), 12.12.2000
 • Postawy, modalności, wartości (logika, psychologia, etyka i Jan Łukasiewicz", 28.02.01
 • Filozofia klasyczna - u źródeł terminu w szkole lubelskiej, 18.12.01
 • Z semiotyki tradycyjnej (za Stanisławem Kamińskim), 8.05.02
 • Definicjonizm i definicja (Definicja klasyczna, jej genealogia interkategorialna i koneksje), 17.06.02
 • "Meta-physis", czyli o niektórych osobliwościach filozofowania, 26.04.03
 • O autorytecie, konfirmacji i dyskusji, 10.03.04
 • Kategoria klasyczności (J. Łukasiewicz, T. Czeżowski) 12.05.04
 • O spójności wyrażeń i notacjach logicznych, 16.01.04
 • Logika jako dyscyplina usługowa (w nawiązaniu do Ks. prof. Stanisława Kamińskiego), 14.04.04
 • Przeświadczenia, przekonania, episteme, (orto)doxa - refleksje semio-filozoficzne, 1.03.05
 • Dyskurs - logiczny, naturalny, perfektywny, 1.12.05
 • "Meta-" i „trans" (uwagi z semiotyki logiki i filozofii), 11.04.06
 • Naukoznawstwo: propozycja kierunku w strukturze uniwersyteckich studiów, 9.05.2007
 • O przeświadczeniach i przekonaniach (z semiotyki modalności pragmatycznej), 20.06.2007
 • O zdaniu kategorycznym i sylogizmie inferencyjnym (z semiotyki logiki tradycyjnej), 22.01.2008
 • Logiczna klasyczność-sympliczność i generowanie nieklasyczności, 9.04.2008

oraz referaty:

 • "Mali polscy zesłańcy w głąb Rosji - fakty, przeżycia, refleksje", KIK Lublin, 29.02.2000 i w Towarzystwie Inicjatyw Społecznych"Etos"w Lublinie, 18.04.2000.
 • Rodzina jako kategoria naturalna i przedmiot badań oraz studiów, UKSW, ISnR, Warszawa, 24.09.2008

 

 

 

 

Autor: Stanisław Majdański
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2012, godz. 20:33 - Andrzej Zykubek