Wybrane publikacje

Książka

 • Problemy asercji zdaniowej. Szkice pragmatyczne, Lublin 1972 (Studia z filozofii teoretycznej 5) ss. 248

 

Artykuły

 • Metodologia Nauk na Wydziale Filozoficznym [z W. Marciszewskim], Zeszyty Naukowe KUL 2 (1959) z. 1, s. 137-145
 • O naturze logicznej transcendentaliów w aspekcie pryncypiów ogólnej teorii bytu, Roczniki Filozoficzne 10 (1962) z.1, s. 41-85
 • Dwudziestolecie logiki na KUL [z S. Kamińskim], Zeszyty Naukowe KUL 8 (1965) z. 3, s. 37-39
 • Logika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (z okazji 50-lecia Uczelni) [z Cz. Wojtkiewiczem], Roczniki Filozoficzne 17 (1969) z.1, s. 123-170
 • Pragmatyczno-epistemiczny charakter logiki (zdań), (streszczenie), Sprawozdania TNKUL 18 (1970), s. 33-36)
 • Zdanie w sensie pragmatycznym (geneza i logiczny walor pojęcia), (streszczenie), Sprawozdania TNKUL 18 (1970) s. 36-41)
 • Uwagi o (meta)filozofii T. Czeżowskiego, (streszczenie) Sprawozdania TNKUL 18 (1970) s. 41-43
 • Próba pragmatycznej charakterystyki dyskusji, (streszczenie) Sprawozdania TNKUL 18 (1970) s. 43-52
 • Z zagadnień pragmatycznej charakterystyki fenomenu dyskusji (szkice semiotyczno-filozoficzne), Roczniki Filozoficzne 18 (1970) z. 1, 121-192
 • Biologistyczny punkt widzenia (zarys eksplikacji problemu) [z Z. Chlewińskim], Zeszyty Naukowe KUL 16 (1973) nr 2, s. 3-25
 • Logika, czy-, ilo- i jak wartościowa? Summarium 1975, nr 4, s. 41-62
 • Refleksja metodologiczna w środowisku filozoficznym KUL - próba metarefleksji, Zeszyty Naukowe KUL 19 (1976) nr 2, s. 21-43
 • Filozofia chrześcijańska - wobec konstatacji i rzeczywistych problemów (głosy w dyskusji), Życie i Myśl (1977) nr 6, s. 20-23, 23-25, 28-32
 • W kręgu filozofii KUL. Z dyskusji o dorobku Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z okazji 60-lecia Uczelni (udział w opracowaniu), Życie i Myśl (1978) nr 11, s. 21-72; teksty własne S.M. na s. 22-23, 27, 33-35, 40-44, 49, 51, 59, 63-65, 71, 72
 • Filozoficzne ujęzykowienie bycia: uwagi o języku filozofii [z A. Bronkiem], Summarium 1980, nr 9, s. 59-80
 • O klasyfikacji rozumowań. Aneks odredakcyjny do artykułu S. Kamińskiego, Summarium 1981, nr 10, s. 397-8
 • Der"Heidegger-Strich" Bemerkungen zur Sprache der Philosophie [z A. Bronkiem], Studies in Logic and Theory of Knowledge", T. 1, Lublin 1985, s. 153-174
 • Wspomnienia: Z grona naukowców odszedł Stanisław Kamiński (1919-1986) [z A. Bronkiem], Zagadnienia Naukoznawstwa 22 (1986) nr 4, s. 731-733
 • Słowo wydawcy: Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński (1919-1986) [z A. Bronkiem], w: S. Kamiński, Jak filozofować?, Lublin: TN KUL 1989, s. I-VIII
 • Klasyczność filozofii klasycznej [z A. Bronkiem] Roczniki Filozoficzne"39-40 (1991-1992) z. 1, s. 367-391
 • Logika i wiara: intelektualne prowokacje Ojca Profesora J.M. Bocheńskiego OP [z A. Bronkiem], W drodze 1992, nr 5, s. 46-55
 • Kategoria dziejowości w hermeneutyce i filozofii klasycznej [z A. Bronkiem], Roczniki Filozoficzne 42 (1994) z. 2, s. 91-105
 • Kategoria opisu: dynamika znaczeń (analiza hermeneutyczna) [z A. Bronkiem], w: B. Andrzejewski (red.), Symbol i rzeczywistość, Poznań 1996, s. 45-68
 • Kategoria opisu: dynamika znaczeń (analiza hermeneutyczna), wersja zmieniona i poszerzona [z A. Bronkiem] Roczniki Filozoficzne 43 (1995) z. 1, s. 5-39
 • Ani scjentyzm, ani fideizm: u progu nowoczesnej syntezy filozoficznej, czyli Jana Franciszka Drewnowskiego program precyzacji filozofii klasycznej, w: Jan F. Drewnowski, Filozofia i precyzja, Lublin 1996, TNKUL, s. 5-52; wybór tekstów i opracowanie tomu Stanisław Majdański i Sylwester Zalewski
 • Klasyczność filozofii (w rozumieniu szkoły lubelskiej) [z A. Bronkiem], Ethos 9 (1996) nr 3-4, s. 129-144
 • Filozofia w życiu człowieka (w nawiązaniu do idei ks. Prof. Stanisława Kamińskiego) [z A. Bronkiem], Zeszyty Naukowe KUL, 40 (1997) nr 3-4, s. 20-28
 • W kręgu filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z dyskusji o dorobku Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z okazji 60-lecia Uczelni. Dyskusję prowadził i tekst przygotował Stanisław Majdański, Summarium 26-27 (1997-1998) s. 151-205
 • Wydział Filozoficzny KUL: koncepcja, struktura, funkcje. Notatki na tle przypomnianej dyskusji, Summarium 26-27 (1997-1998), s. 205-215
 • Gottfried Wilhelm Leibniz, czyli program dla Polski siedemnastowiecznego racjonalisty, polityka, historyka i jego aktualność dzisiaj, w: G.W. Leibniz, Wzorzec dowodów politycznych, Bydgoszcz 1998, s. 5-18
 • Stanisław Kamiński - filozof, metodolog i historyk nauki [z A. Bronkiem], Roczniki Filozoficzne 47 (1999) z. 2, s. 37-54
 • "...Bo jestem Polak". O zsyłce Polaków do Związku Sowieckiego w lutym 1940 z drem Stanisławem J.T. Majdańskim rozmawia Maria Wrzeszcz, Ethos 13: 2000 nr 3, 272-281
 • Metafizyka klasyczna: transcendentalia, konwertybilia i reduplikatywy (refleksje meta-metafizyczne), Studia Philosophiae Christianae"38 (2000) nr 2, s. 157-180
 • Śladem zesłańców: dorzecze Dźwiny Północnej, Archangielsk, za-Wołżańskie stepy (fakty, świadectwa, refleksje), w: Biuletyn Solidarności KUL, 2001, s. 177-185
 • Między "ontologią", "metafizyką" i "realizmem". Szkic metafilozoficzny; Roczniki Filozoficzne, T. L, z. 1, 2002, s. 383-401
 • Czy i dlaczego filozof powinien być realistą? - głos w dyskusji; Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 2001, R. X, Nr 4, 58-61
 • The Cathegory of Description: The Dynamics of its Meanings (A Hermeneutical Analysis) [z A. Bronkiem] w: "Studies in Logic and Theory of Knowledge", vol. 5, Ed by S. Kiczuk, J. Herbut, A.B. Stępień, TN KUL, 2002, 177-213
 • Moralny fundament Europy czyli o cywilizację życia. Wprowadzenie do Sympozjum"O solidarność rodziny narodów Europy"[z T. Styczniem i C. Ritterem] Zamek Lubelski 15.05.2001, Instytut Jana Pawła II, Lublin 2002, 71-89 ; niemiecki odpowiednik tegoż tekstu (w tłum. H. Ulricha) "Das moralische Fundament Europas oder für eine Zivilisation des Lebens", tamże, 90-110 (także w: Ethos, Instytut Jana Pawła II KUL, XV (2002), nr 57-58, 50-66)
 • Autorytet - pojęcie i problemy. Refleksje filozoficzno-pragmatyczne. Summarium 30-31 (50-51) - 2001-2002, 207-31
 • Postawy i logiczne wartości (szkic w nawiązaniu do pewnych idei Jana Łukasiewicza), w: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, Lublin 2003, 93-125
 • Ksiądz Profesor Władysław Hładowski o Janie Franciszku Drewnowskim i o współczesnej myśli teologiczno-filozoficznej [z M. Adamczykiem]: Summarium 32 (52) - 2003, 203-222
 • Filozofowanie w kontekscie języka. Refleksje w związku z dociekaniami Anny Wierzbickiej [z A. Bronkiem], Roczniki Filozoficzne"52 (2004) nr 2, 57-73
 • O godło godne uniwersytetu. Projekty heraldyczne Benedykta Tofila; Summarium 33 (53) - 2004, 157-166
 • Ethicae loci naturales. Wybrane uwagi i refleksje metaetyczne, Summarium 34(54) 2005, s. 17-47
 • Teologia - próba metodologiczno-epistemologicznej charakterystyki [z A. Bonkiem], Nauka 1/2006, s. 81-110
 • Filozof jako teolog - Jan Franciszek Drewnowski, cz. II, [z M. Adamczykiem]: Summarium 35 (55) 2006, s. 101-10
 • Rodzina jako kategoria naturalna i przedmiot badań oraz studiów w polskiej tradycji (szkic naukoznawczy) w: Studia nad Rodziną UKSW 2006 R. 10 nr 1-2 (18-19), Warszawa 2006, s. 171-81
 • Nota o potrzebie uniwersyteckiego naukoznawstwa i nie tylko (z refleksji metanaukoznawczych), Summarium TN KUL 2007, R. 36, s. 203-16
 • Racjonalność i nauka - w optyce metafilozoficznej, w: Zagadnienia Naukoznawstwa, Warszawa 2008, T. XLIV, z. 3-4, s. 313-326
 • O potrzebie naukoznawstwa - z myślą o rozwoju badań i studiów (w nawiązaniu do polskiej tradycji), w: Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych "Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych", Wyd. LSB, Lublin 2008, s. 7-21 (współredaktor skryptu)
 • Szkic o logice ogólnej i usługowej, czyli o zespole dyscyplin logicznych, Summarium 35 (57) - 2008, s. 137-56
 • Porządkowanie nauk: metodologiczne podstawy i naukoznawcze perspektywy, [z A. Bronkiem], Nauka (w druku)

 

Recenzje

 • Problemy konstruktiwnogo naprawlenija w matematikie. 1, Leningrad 1958, Izdatelstwo Akademii Nauk SSSR - Trudy Matematiczeskogo Instituta im. W.A. Stwikłowa, F. 52. Roczniki Filozoficzne 7 (1959) z. 1, s. 141-145
 • A.F. Begiaszwili, Mietod analiza w sowriemiennoj burżuaznoj fiłosofii, Tbilisi 1960. Roczniki Filozoficzne 10 (1962) z. 1, s. 197-203
 • S. Kamiński, M.A. Krąpiec, Z teorii i metodologii metafizyki, [z A.B. Stępniem], TN KUL, Lublin 1962. Roczniki Filozoficzne 14 (1966) z. 1, s. 154-158
 • A.B. Stępień, Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964. Roczniki Filozoficzne 14 (1966) z. 1, s. 162-174
 • T. Czeżowski, Filozofia na rozdrożu - analizy metodologiczne, Warszawa 1965. Roczniki Filozoficzne 15 (1967) z. 1, s. 151-165

 

Hasła

 • w "Encyklopedii Katolickiej"
  • Asercja, t. I, kol. 995-6
  • Autorytet [współautor Z. Chlewiński], t.I, kol. 1161-68
  • Biologizm [współautor Z. Chlewiński], t.II, kol. 578-581
  • Drewnowski J.F., t.IV, kol. 207
  • Geulincx Arnoldus, t. V, kol. 1037
  • Stanisław Kamiński [współautor A. Bronk, A.B. Stępień], t. VIII, kol. 508-511
  • Klasyczna filozofia [współautor A. Bronk], t. IX, kol. 58-9
 • w "Leksykonie filozofii klasycznej", red. J. Herbut, Lublin 1997
  • Autorytet [współautor J. Herbut], s. 68-70
  • Opis (filozoficzny) [współautor A. Bronk], s. 413-417
 • w "Powszechnej Encyklopedii Filozofii"
  • Jan Franciszek Drewnowski, [współautor A. Kowalik-Lekka)] T.2 Lublin 2001, 717-721

Autor: Stanisław Majdański
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2012, godz. 20:34 - Andrzej Zykubek