Adiunkt, Katedra Makrostruktur Społecznych, Instytut 
Socjologii WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli

Życiorys naukowy

Studia filozoficzne oraz dwa lata filologii klasycznej na UJ, w latach 1976-1982. Praca magisterska pod kierunkiem prof. Mariana Plezi, pt. „Porównanie poglądów Plotyna
i gnostyków na świat dostępny zmysłom", obroniona w IF UJ 5.I.1982 r.

Praca w Słowniku Łaciny Średniowiecznej (korekta) oraz w Bibliotece Jagiellońskiej
w Oddziale Rękopisów, do końca maja 1985.

Praca doktorska pod kierunkiem ks. prof. Mariana Kurdziałka, na temat „Nawrócenie według Plotyna", obroniona 26.IX.1995 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Promocja 16.X.1995 r.

Wyjazdy naukowe na Uniwersytet Wiedeński w latach: 1993, 1994, 2004 oraz w 2008 r.

Przygotowanie wykładu monograficznego na temat: „Teorie życia społecznego w ujęciu wybranych polskich myślicieli XIX w. (Hoene-Wroński, Adam Mickiewicz -„Księgi Narodu
i Pielgrzymstwa Polskiego”, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński -„Przedświt”, „Nie-Boska”, August Cieszkowski,

Wokół „Polski Chrystusowej” – koncepcje Ludwika Królikowskiego, Jana Czyńskiego, etc., Cyprian Kamil Norwid, Karol Libelt, Bronisław Trentowski,

Józef Gołuchowski)”. Wykład wygłoszony w roku akademickim 2009/2010.

 

Obecnie pracuje nad monografią z zakresu filozofii polskiej, planowaną jako podstawa habilitacji, w oparciu o teksty filozoficzne Augusta Cieszkowskiego (1814-1894).


Zainteresowania naukowe
neoplatonizm, filozofia polska, teorie rozwoju społecznego

Publikacje

-„Wizja według Plotyna", „Kwartalnik filozoficzny", t. XXV, z. 4, 1997, s.119-126.

-„Czy wszystkie dusze są jedną?, „Kwartalnik filozoficzny", t. XXIX, z.1, 2001, s.119-131.

-Catalogus Codicum Manuscriptorum Medii Aevi Latinorum qui in Biblitheca Jagiellonica Cracoviae asservantur, Volumen VIII, Cracovia, Bibliotheca Jagiellonica, Officina Editoria „Księgarnia Akademicka”, MMIV. Współautorstwo opisów rękopisów opatrzonych numerami: 1333, 1334 (s. 292-296), 1337 (s. 302-304), 1346 (s. 349-353) oraz 1349 (s.367-384).

-Catalogus Codicum Manuscriptorum Medii Aevi Latinorum qui in Biblitheca Jagiellonica Cracoviae asservantur, Volumen IX, Cracovia, Bibliotheca Jagiellonica, Officina Editoria „Księgarnia Akademicka”, MMVIII. Współautorstwo opisów rękopisów opatrzonych numerami: 1356 (s. 46-62), 1358 (s. 99-104), 1360 (s.108-111), 1363, 1364 (s. 117-122), 1366 (s.127-130), 1368 (s.132-136) oraz 1370 (s. 147-149).

-„Recepcja historii filozofii średniowiecznej wśród studentów", „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia KUL Jana Pawła II", 1/2004, s.13-22.

-„Co jest lepsze od demokracji?", w: „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia..." 1/2005, s.87-94.

- „Nauczanie Plotyna o trzech hipostazach jako źródło średniowiecznego modelu świata", w: Czasy katedr - czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, Wydawnictwo KUL Jana Pawła II, 2005, s.133-147.

-„Od redakcji", w: Czasy katedr-czasy uniwersytetów..., j.w., s. 5,6.

-"Pojęcie postępu w oparciu o Prolegomena do historiozofii

Augusta Cieszkowskiego", w: „Społeczeństwo i Rodzina. Studia Stalowowolskie...", 3/2005, s.80-94.

-„Humanizm chrześcijański w średniowiecznym Krakowie. Wątki neoplatońskie", w: Renesansowy ideał chrześcijanina, Wydawnictwo KUL Jana Pawła II, 2006, s. 99-125.

-„Wprowadzenie" do książki Renesansowy ideał chrześcijanina, j.w., s. 7-11.

-„Filozofia w naukach społecznych na początku trzeciego tysiąclecia", w: Aktualne wyzwania dla nauk społecznych, Rużomberok-Kijów-Sandomierz 2006, s. 313-324.

- „Cywilizacja i kultura czy ohyda spustoszenia? Refleksje o wojnie i pokoju", w: Cywilizacja i kultura; współczesne problemy, Stalowa Wola - Sandomierz 2007, s. 65-79.

- „Polska otwartość duszy", w: Wokół pedagogiki katolickiej, Stalowa Wola - Sandomierz 2007, s. 138-148.

- „Autorytety i mistrzowie. Refleksje kulturowe", w: „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia...", 21-30.

-"Czy można nauczyć cnoty?”, w: Aksjologia w kształceniu pedagogów, pod redakcją naukową Janiny Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 329-346.

-„Historyczne źródła brytyjskie (Locke) i francuskie (Voltaire) współczesnego rozumienia pojęcia tolerancji”, w: Tolerancja i jej oblicza, t. 2, redakcja Bogdan Więckiewicz, Stalowa Wola 2008, s.208-231.

-"Temat nieśmiertelności duszy człowieka w polskim romantyzmie. Dwugłos poety i filozofa”, w: Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007), redakcja Piotr Gutowski, Przemysław Gut, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 315-343.

-"Ateński polites – historyczny paradygmat europejski”, w: Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna, redakcja Edward Balawajder, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 293-300.

- "Powołanie człowieka jako służba w kontekście polskiej filozofii romantycznej”, w: Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, pod redakcją Teresy Zbyrad, Stalowa Wola 2008, s.128-144.

-"Zysk jako kategoria ponadczasowa: gospodarcza, filozoficzna i teologiczna”, w: Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia, praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Iskry, Stalowa Wola 2007, s.113-131.

-"Autorytety i mistrzowie. Refleksje kulturowe”, w: „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, nr 12 (3/2007), s.21-30.

-Postęp bez rozboju. Podstawy teorii rozwoju społecznego w filozofii Augusta Cieszkowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

-„Koncepcja osoby w filozofii Augusta Cieszkowskiego”, w: Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania, t. I, red. A. Szudra, K. Uzar, Lublin 2009, Wydawnictwo KUL, s. 159-166.

-„Etyka w starożytności jako wskazówka dla poprawnego budowania public relations we współczesnym przedsiębiorstwie”, w: Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia, t. II, red. D. Tokarska, M. Iskra, Stalowa Wola 2010, s. 338-346.

-„Zagadnienie wolności i tożsamości w myśli wybranych filozofów analitycznych”, w: Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności, red. J. Daszykowska, M. Rewera, Warszawa 2010, Wydawnictwo Akademickie Żak, s. 55-74.

-„Filantropia w polskiej myśli i działalności społecznej w pierwszej połowie XIX w.  - wybrane przykłady”, w: Pomoc jako zachowanie prospołeczne. Szanse i możliwości rozwoju trzeciego sektora, red. T. Zbyrad i B. Krempa. Nr ISBN 978-83-7702-402-7. Wydawnictwo KUL, Lublin.

-„Rola miłości w żmudnym procesie tworzenia samego siebie”, w: Autokreacja. Aspekty wybrane, Stalowa Wola 2010. Nr ISBN 978-83-86916-82-6, s. 115-138.

-„Światopoglądowe odniesienia Wezwania Augusta Cieszkowskiego”, w: Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, red. S. Janeczek. R. Charzyński, M. Maciołek. Nr ISBN 837702347-4, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s.125-144.

-Encyklopedia Katolicka, t.15, hasło „Platon”.

-Encyklopedia Katolicka, t.15, hasło „Plotyn”.

-"Irydion - mit, symbol czy wytwór wyobraźni poety?", w: Mit. Historia. Kultura. Materiały z V Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, red. J. Skoczyński Kraków 2012, s.123-138.

 

Komunikaty i sprawozdania

- „Nadzwyczajne Zgromadzenie Akademii Oświęcimskiej", w: „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia...", 3/2006, s.154-157.

- "Rekolekcje w monastyrze studytów”, w: „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, nr 12 (3/2007), s.158-161

- "Spotkanie filozofów polskich”, w: „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, nr 14 (1/2008), s.136-140.

 

Biografie

-„<Umysł daleko sięgający i gwałtownie twórczy>”, w: „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, nr 15 (2/2008), s.102-109.

 

Recenzje

- do tekstu pt. „Czy Protagoras zachęca do mierzenia dobra i zła? - dwa argumenty przeciw” – artykuł ten został zamieszczony w: „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki”, 2(2012).

  

Oddane do druku

 -„Boskie dziedzictwo (THEJA MOJRA). Porównanie platońskiego nauczania o duszy (<Fajdros>) z interpretacją Plotyna (IV Enneada)”.

-„Asyria nie może nas zbawić. Kilka filozoficznych uwag Augusta Cieszkowskiego na temat przemocy i terroryzmu”.

 

W przygotowaniu

- „ O śmierci i umieraniu w Enneadach Plotyna”.

- „Historia filozofii jako narzędzie obrony przed indoktrynacją”

- „Pojęcie socjalności w polskiej filozofii społecznej XIX w. Na przykładzie pism Augusta Cieszkowskiego".

- „Filozofia przyrody jako osnowa dla głównych wątków Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego”.

 

Konferencje zorganizowane

„Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy" - Stalowa Wola, 20-21.X.2004 r.

„Renesansowy ideał chrześcijanina", Stalowa Wola, 20.X.2005 r.

„Przemoc jako przedmiot rozważań i badań”, Stalowa Wola, 17.V.2012 r.

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013
Wykłady z zakresu historii filozofii, od starożytności po współczesność, dla studentek i studentów lat pierwszych socjologii, prawa, pedagogiki oraz inżynierii środowiska, a także drugiego roku pracy socjalnej. W drugim semestrze także wykłady z zakresu antropologii filozoficznej.

Kontakt
tel. 642 25 30;

e-mail: wsajdek@stalwol.pl

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2012, godz. 01:57 - Mirosław Rewera