dr Wojciech Wciseł

 

dr Wojciech Wciseł

 Wykształcenie:

2005-2010 - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: studia doktoranckie - Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna, zakończone uzyskaniem tytułu doktora na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. „Wolontariat i akcje charytatywne w mediach regionu lubelskiego po 1989r.”

1999-2005 - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: studia magisterskie - Wydział Teologii, zakończone obroną pracy magisterskiej pt. „Internet jako współczesny areopag nowej ewangelizacji”;

Praca naukowa:

 od 2010 - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - asystent w Katedrze Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

Doświadczenie zawodowe:

 2008 - 2011 - Stowarzyszenie Solidarności Globalnej - koordynator projektów; osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami, organizację konferencji prasowych i eventów promocyjnych;

 od 2006 - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie:

od 09.2010 - specjalista ds. kampanii medialnej i promocji projektu „Bo byłem przybyszem…” (Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich);

10.2009 - 02.2010 - kierownik projektu „Inny – nie znaczy obcy” (Norweski Mechanizm Finansowy);

04 - 09.2009 - lider merytoryczny kampanii społecznej „Bo byłem przybyszem…”

04.2006 - 06.2008 - koordynator projektu „Edukacja dla Integracji – Partnerstwo na rzecz uchodźców” (Europejski Fundusz Społeczny, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL);

 Dodatkowo:

-koordynator licznych projektów na rzecz integracji uchodźców, przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Lubelski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Lublin, PO FIO i in.);

-współproducent „Lubelskiej Wioski Wielokulturowej” oraz „Wielokulturowej Imprezy Plenerowej” oraz telewizyjnych i radiowych spotów promujących wielokulturowość;

 

Działalność dodatkowa i społeczna:

od 2009 - członek Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu; członek zespołu doradczego na rzecz integracji uchodźców przy Szefie Urzędu do Spraw Cudzoziemców; członek Lubelskiej Sieci Wsparcia Imigrantów przy Fundacji na Rzecz Państwa Prawa; członek zespołu interdyscyplinarnego ds. integracji cudzoziemców przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie i Caritas Archidiecezji Lubelskiej;

2008 - członek zespołu organizacyjnego projektu Centrum Kultury w Lublinie „Wielokulturowy Lublin”; impresario zespołu kultury uchodźców;

08.2007 - uczestnik i trener podczas misji solidarnościowej z młodzieżą na Kubie (Havana, Camaguey) z zakresu pracy w grupie i pracy metodą projektu;

2007 - 2008 - organizator i uczestnik spotkań upowszechniających wypracowany w Centrum Wolontariatu model pracy z uchodźcami - Oslo (Norwegia), Las Palmas (Hiszpania), Rzym (Włochy);

2005 - 2010 - lider i koordynator pracy wolontariuszy w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lublinie
w ramach programu „Pomocy Uchodźcom”;

od 2005 - członek Rady Programowej Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej;

1997 - 1999 - członek Młodzieżowej Rady Miasta Puławy;

 

Doświadczenia medialne:

10 - 11.2010 - współorganizator debat z kandydatami na urząd prezydenta Lublina przy współpracy z lokalnymi mediami (TVP Lublin, Radio Lublin, Kurier Lubelski);

od 09.2010 - współpracownik Magazynów Telewizyjnych emitowanych na antenie TVP Lublin
w ramach realizowanej przez Centrum Wolontariatu kampanii społecznej "Bo byłem przybyszem..." (Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich);

2009 - współpraca przy tworzeniu materiałów telewizyjnych promujących wolontariat: teledysku ("Jeszcze możesz siebie dać"); spotu reklamowego ("Bohaterowie codzienności") i filmu metodycznego o wolontariacie ("Republika dobroci");

04 - 09.2009 - współpraca przy tworzeniu telewizyjnych spotów reklamowych w ramach kampanii społecznej „Bo byłem przybyszem…” promujących integrację cudzoziemców ze społeczeństwem polskim;

od 2009 - administrator, redaktor naczelny i autor tekstów na stronie internetowej integracja.lublin.pl;

01 - 06.2007 - współscenarzysta i współautor filmu metodycznego dla NGO's z zakresu współpracy wolontariatu na rzecz uchodźców;

2007 - 2010 - administrator, redaktor naczelny i autor tekstów na stronie internetowej uchodzcy.org.pl;

2003 - 2004 - współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Itinerarium”;

2000 - 2004 - współzałożyciel i redaktor programu autorskiego „Poszukiwacze Niewidzialnego”
w Radiu PLUS Lublin;

1998 - 1999 - redaktor naczelny gazety szkolnej „Rentgen”;

 

Zainteresowania naukowe:

wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO's, kampanie społeczne, wielokulturowość

 

Hobbystycznie:
trener (uzyskany certyfikat trenera w 2009 roku) z zakresu: komunikacji interpersonalnej, edukacji międzykulturowej, ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym, motywacji i kreowania programów wolontariackich, pracy metodą projektu i pracy w grupie, pisania i realizacji projektów

 

Publikacje i referaty:

 Publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie z listy B MNiSW:

Wolontariat i akcje charytatywne w tygodnikach katolickich archidiecezji lubelskiej, W: Biuletyn Edukacji Medialnej, 1 (2010), s. 99-123.

 

Artykuły:

- Wolontariat - pierwszy krok na rynku pracy, W: Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Implementacja w wymiarze rzeczywistym, D. Jegorow (red.), Chełm 2010, s. 42-48;

-Internet jako współczesny areopag nowej ewangelizacji, W: Człowiek w świecie Internetu,
Drożdż M., Smoleń J. (red.), Kielce 2009, s. 35-49;

-Zespołowość. Program pomocy uchodźcom, W: Wolontariusze - bohaterowie codzienności. Album dobrych praktyk, Jachowicz M. (red.), Lublin 2009, s. 45-49;

-Wolontariat, W: Pomagamy Cudzoziemcom, Pachocki M. (red.), Warszawa 2008;

-Rola wolontariatu w procesie preintegracji uchodźców, W: Edukacja dla Integracji - Partnerstwo na Rzecz Uchodźców, Jachowicz M. (red.), , Lublin 2007;

-Wolontariat dla uchodźców, W: Wolontariat. Dobre praktyki wolontariackie na podstawie doświadczeń Centrów Wolontariatu, Wieczorek M. (red.), Warszawa 2007;

-Skandal wolontariatu, W: Itinerarium, 12-13 (2007) nr 1-2, s. 45-47;

-Po co jesteśmy?, W: Nie ma gorszych dzieci, Jachowicz M. (red.), Lublin 2006, s. 3-21.

 

Referaty i prezentacje:

-Społeczne aspekty i uwarunkowania integracji cudzoziemców (prezentacja), Konferencja w Trybunale Koronnym, Lublin 7 XII 2009;

-Inny nie znaczy obcy (prezentacja), Konferencja w Urzędzie Wojewódzkim, Lublin 26 XI 2009;

-Integracja nie zna granic, Konferencja w Kawiarni Artystycznej Hades, Lublin 17 VI 2008;

-Wolontariat na rzecz preintegracji uchodźców, Konferencja w Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa 2 VI 2008;

-Wolontariat w służbie uchodźcom, Konferencja na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 18 VI 2007;

 

Kontakt:

wojciech.wcisel@gmail.com

 

Autor: Joanna Reszka
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2011, godz. 10:14 - Joanna Szegda