Spis treści

I. Sławińska  
Wstęp

J. Lewański  
Tajemnica Ofiary i Odkupienia w średniowiecznym polskim teatrze liturgicznym.

J. Lewański  
Trzy modele religijnych widowisk XVII w. w Polsce.

J. Okoń  
"Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" na tle misterium rezurekcyjnego.

J. Okoń   Jezuicka scena religijna w Polsce XVIII w.

A. Kruczyński  
Teatr religijny w Polsce w XVIII w.

M. Janion  
Katastrofa i religia. (O "Nie-Boskiej komedii").

M. Żmigrodzka 
"Samuel Zborowski" jako dramat religijny.

E. Morawiec  
Religijne inscenizacje "Dziadów" w teatrze polskim w latach 1945-1980.

G. E. Darring  
Jedność strukturalna "Dziadów" części III.

I. Sławińska  
'Chrześcijańska drama' Norwida.

E. Miodońska-Brookes  
'Zdobywaj co dzień Boga i siebie na nowo'.(Religijne aspekty dramatów Wyspiańskiego).

H. Filipkowska  
Aspekty chrześcijańskie dramatu epoki Młodej Polski.

E. Rzewuska  
Misterium i moralitet w polskim dramacie międzywojennym.

I. Guszpit  
Juliusza Osterwy religia teatru.

Z. Grzegorski   
Po stronie nadziei. Z dziejów teatru religijnego w czasie wojny 1939-1945.

J. Ciechowicz  
Reduta słowa. Dogamt i świętośc w Teatrze Rapsodycznym.

Z. Jasińska  
Religijne wątki w dramaturgii Romana Brandstaettera.

A. Mazierski
  'Nowy człowiek, którego zrodził ból'. O dramaturgii religijnej Jerzego Zawieyskiego.

S. Sawicki  
Trylogia dramtyczna Karola Wojtyły.

Indeks nazwisk

Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2009, godz. 21:38 - Agnieszka Bielak