Psychologia percepcji (wykład)
Wykład jest prowadzony w pierwszym semestrze na I roku studiów psychologicznych dlatego w jego konstrukcji przyjmuje się jedynie podstawową wiedzę z zakresu psychologii ogólnej i fizjologii wyniesioną z edukacji na poziomie licealnym. Zgodnie z przyjętymi założeniami celem wykładu jest przekazanie słuchaczom podstawowych pojęć z zakresu psychologii percepcji, przekazanie wiedzy zawartej w psychologicznych, fizjologicznych i neuropsychologicznych teoriach spostrzegania, zainteresowanie studentów zjawiskiem percepcji poprzez wyraziste akcentowanie zwłaszcza tych treści dydaktycznych, które odbiegają od zdroworozsądkowego rozumienia oraz prezentacja teorii i badań eksperymentalnych dotyczących percepcji w perspektywie chronologicznej umożliwiająca słuchaczom uświadomienie sobie przebiegu procesu nawarstwiania się wiedzy naukowej w tej dziedzinie. Zajęcia odbywają się na I roku studiów dziennych.

Psychologia percepcji (ćwiczenia)
Zajęcia realizują następujące cele: poszerzenie wiedzy zdobytej na wykładzie, empiryczne zastosowanie teorii z zakresu psychologii eksperymentalnej w formie badań przeprowadzanych w zespołach oraz przygotowanie do egzaminu z psychologii eksperymentalnej. Zajęcia odbywają się na I roku studiów dziennych.

Psychologia uczenia i pamięci (wykład)
W konstrukcji zajęć zakłada się wiedzę studentów z zakresu psychologii ogólnej i historii psychologii oraz psychologii percepcji, emocji i motywacji, które są przedmiotem wykładów prowadzonych na I roku studiów psychologicznych. Celem wykładu jest przekazanie studentom podstawowych pojęć z zakresu psychologii uczenia się i pamięci, przekazanie wiedzy zawartej w psychologicznych i psychofizjologicznych teoriach uczenia się i pamięci, uwrażliwienie studentów na realność mechanizmów uczenia się i pamięci poprzez odnoszenie wykładanej problematyki do przykładów zaczerpniętych z codziennych doświadczeń życiowych słuchaczy oraz prezentacja teorii i badań eksperymentalnych dotyczących percepcji w perspektywie chronologicznej umożliwiającej uświadomienie sobie przebiegu procesu nawarstwiania się wiedzy naukowej w tej dziedzinie. Zajęcia odbywają się na II roku studiów dziennych.

Psychologia uczenia, pamięci (ćwiczenia)
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą uczenia się i pamięci w kontekście badań eksperymentalnych oraz opanowanie warsztatu metodologicznego związanego z badaniami eksperymentalnymi. Uczestnicy ćwiczeń zdobywają wiedzę na temat prawidłowości uczenia się i pamięci, a także umiejętność formułowania pytań badawczych i uzyskiwania na nie odpowiedzi za pomocą eksperymentu. Studenci mają również okazję do odniesienia poruszanych zagadnień do praktyki w drodze dyskusji grupowej. Zajęcia odbywają się na II roku studiów dziennych.

Psychologia myślenia i decyzji (wykład)
W konstrukcji wykładu zakłada się wiedzę studentów z zakresu psychologii ogólnej i historii psychologii, które są przedmiotem wykładów prowadzonych na I roku studiów psychologicznych. Problematyka wykładu na temat myślenia i podejmowania decyzji stanowi naturalną kontynuację zagadnień poruszanych na zajęciach z zakresu psychologii percepcji, uczenia się i pamięci oraz emocji i motywacji. Celem wykładu jest przekazanie słuchaczom podstawowych pojęć z zakresu psychologii myślenia i rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji oraz psycholingwistyki i teorii komunikacji, skonstruowanie w wyobraźni słuchaczy spójnej wizji umysłu człowieka poprzez odnoszenie wykładanej problematyki do przykładów zaczerpniętych z badań i teorii prezentowanych na wykładach z zakresu psychologii percepcji, uczenia się i pamięci oraz emocji i motywacji oraz prezentacja teorii i badań eksperymentalnych dotyczących percepcji w perspektywie chronologicznej umożliwiającej uświadomienie sobie przebiegu procesu nawarstwiania się wiedzy naukowej w tej dziedzinie. Zajęcia odbywają się na II roku studiów dziennych.

Psychologia myślenia, decyzji (ćwiczenia)
Celem zajęć jest opanowanie wiedzy dotyczącej najważniejszych odkryć w psychologii myślenia i podejmowania decyzji oraz metodologii badań w w/w dziedzinach oraz nabycie umiejętności w dostrzeganiu odkrytych zależności w codziennym życiu człowieka. Zajęcia odbywają się na II roku studiów dziennych.
 
Psychologia eksperymentalna (percepcji, uczenia się, pamięci, myślenia i decyzji) (wykład)
W konstrukcji wykładu zakłada się wiedzę studentów z zakresu psychologii ogólnej i historii psychologii, które są przedmiotem wykładów prowadzonych na I roku studiów psychologicznych. Celem wykładu jest przekazanie studentom podstawowych pojęć z zakresu eksperymentalnej psychologii percepcji, uczenia się, pamięci, myślenia i decyzji, zwłaszcza w perspektywie poznawczej, przekazanie informacji na temat najnowszych osiągnięć neuronauki w zakresie tematyki wykładów, uwrażliwienie studentów na realność omawianych mechanizmów psychologicznych poprzez odnoszenie wykładanej problematyki do przykładów zaczerpniętych z codziennych doświadczeń życiowych słuchaczy oraz prezentacja teorii i badań eksperymentalnych w perspektywie chronologicznej umożliwiającej uświadomienie sobie przebiegu procesu nawarstwiania się wiedzy naukowej w prezentowanych dziedzinach. Zajęcia odbywają się na II roku studiów wieczorowych.

Psychologia eksperymentalna (percepcja, pamięć) (ćwiczenia)
Zajęcia są ukierunkowane na realizację następujących celów: poszerzenie wiedzy zdobytej na wykładzie, empiryczne zastosowanie teorii z zakresu psychologii eksperymentalnej w formie eksperymentów przeprowadzanych w zespołach oraz przygotowanie do egzaminu z psychologii eksperymentalnej. Zajęcia odbywają się na II roku studiów wieczorowych.

Psychologia eksperymentalna (pamięć, myślenie, podejmowanie decyzji) (ćwiczenia)
Zajęcia są ukierunkowane na realizację następujących celów: poszerzenie wiedzy zdobytej na wykładzie, empiryczne zastosowanie teorii z zakresu psychologii eksperymentalnej w formie eksperymentów przeprowadzanych w zespołach oraz przygotowanie do egzaminu z psychologii eksperymentalnej. Zajęcia odbywają się na II roku studiów wieczorowych.

Metody statystyczne w psychologii (wykład)
Zakłada się, że student ma ogólną wiedzę psychologiczną oraz uczestnicząc w równolegle prowadzonym proseminarium nabywa doświadczenia w zakresie samodzielnego planowania i prowadzenia psychologicznych badań eksperymentalnych, które w ostatniej fazie domagają się wykonania analiz statystycznych. Równolegle do wykładu są prowadzone ćwiczenia w oparciu o pakiet statystyczny SPSS lub STATISTICA. Po wysłuchaniu wykładów student powinien umieć zaplanować badania psychologiczne z uwzględnieniem możliwości zastosowania różnych statystyk w fazie analizy danych, samodzielnie dobrać narzędzia statystyczne, wykonać analizę uzyskanych danych stosując dostępne pakiety statystyczne oraz zinterpretować i wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych analiz. Zajęcia odbywają się na III roku studiów dziennych i wieczorowych.

Metody statystyczne w psychologii (ćwiczenia)
Zajęcia są ukierunkowane na realizację następujących celów: poszerzenie wiedzy przekazywanej na wykładzie, ćwiczenie umiejętności przygotowywania projektów badawczych zgodnie z zasadami metodologii badań w psychologii, ćwiczenie umiejętności analizy wyników, obejmujące statystykę opisową i wnioskowanie statystyczne, ćwiczenie umiejętności obsługi pakietu statystycznego SPSS PL for Windows oraz przygotowanie do egzaminu z metod statystycznych w psychologii. Zajęcia odbywają się na III roku studiów dziennych i wieczorowych.

Psychologia procesów poznawczych (proseminarium)
Celem proseminarium jest nabycie przez uczestników sprawności warsztatowej w zakresie poszukiwania informacji na temat własnych zainteresowań, projektowania i prowadzenia badań eksperymentalnych w psychologii oraz pisania publikacji referujących wyniki tych badań. Szczególny nacisk położony jest na aktywność własną uczestników. Proseminarium jest prowadzone w formie dyskusji nastawionej na udzielenie informacji zwrotnej każdemu z jego uczestników prezentujących stan zaawansowania swojej pracy. Zajęcia odbywają się na III roku studiów dziennych i wieczorowych.

Psychologia zachowań konsumenckich (proseminarium)
Student posiada wiedzę z zakresu metodologii badań psychologicznych, posiada wiedzę z zakresu psychologii procesów poznawczych oraz psychologii ogólnej.Cele seminarium to przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej: umiejętność napisania projektu badawczego, poszukiwanie i opracowanie literatury; odnajdywanie, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z autorami publikacji; postawienie i uzasadnienie problemu badawczego, sporządzenie planu pracy, zaplanowanie badań, dobranie lub stworzenie własnych narzędzi badawczych, opracowanie najważniejszych pozycji z literatury przedmiotu wybranego tematu pracy, analiza statystyczna i interpretacja wyników badań w świetle literatury przedmiotu. Zajęcia odbywają się na III roku studiów.

Rozumienie i wyobraźnia w procesie odbioru przekazu telewizyjnego (wykład monograficzny)
Celem wykładu jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat współczesnych teorii i badań prowadzonych na pograniczu psychologii, medioznawstwa (a zwłaszcza teorii telewizji i radia), filmoznawstwa i językoznawstwa, a także pogłębienie refleksji studentów na temat psychologicznych, instytucjonalnych i społecznych mechanizmów kreowania i odbioru mediów elektronicznych oraz prezentacja wyników własnych badań empirycznych oraz studiów teoretycznych dotyczących psychologicznych mechanizmów odbioru mediów audiowizualnych. Zajęcia odbywają się na IV/V roku studiów dziennych i wieczorowych.

Psychologia reklamy (wykład)
Celem wykładu jest przekazanie najistotniejszych informacji związanych z aktualnym stanem wiedzy dotyczącej psychologicznych mechanizmów zaangażowanych w odbiór przekazów reklamowych. Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi przekazów reklamowych, otrzymują szczegółowy wykład na temat psychologicznych modeli komunikacji perswazyjnej, dowiadują się o specyfice odbioru reklam drukowanych, telewizyjnych, radiowych, internetowych i outdoor. Prezentowane zagadnienia związane z odbiorem reklamy są analizowane z punktu widzenia jednolitej płaszczyzny założeń związanych z funkcjonowaniem umysłu odbiorców. Zajęcia odbywają się na IV roku studiów dziennych i wieczorowych.

Psychologia reklamy (ćwiczenia)
W trakcie zajęć studenci mają możliwość samodzielnego analizowania przekazów reklamowych z punktu widzenia założeń dotyczących funkcjonowania umysłu odbiorcy przekazu. Szczegółowo omawiana jest rola takich procesów poznawczych jak: wyobraźnia, wnioskowanie heurystyczne, uwaga, pamięć. Zajęcia odbywają się na IV roku studiów dziennych i wieczorowych.

Psychologia zachowań konsumenckich (wykład)
Wykład jest ważnym rozszerzeniem zagadnień prezentowanych na zajęciach z psychologii reklamy. Szczegółowo omawiane są tu wyniki aktualnych badań psychologicznych dotyczących decyzji konsumenckich. Studenci uzyskują orientację na temat kierunków badań, stosowanej metodologii i dominujących linii interpretacji uzyskanych rezultatów. Zajęcia odbywają się na IV roku studiów dziennych i wieczorowych.

Psychologia zachowań konsumenckich (ćwiczenia)
Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności spojrzenia na relację konsument-sprzedawca z perspektywy konsumenta, obsługi, osoby zarządzającej procesem sprzedaży, producenta dóbr itp. Nacisk położony jest na personalizację procesu sprzedaży i obsługi klienta. Szczegółowo analizowane są studia przypadków związanych z tzw. trudną sprzedażą, negocjacjami z wymagającym partnerem oraz obsługą klientów zaburzonych psychicznie. Zajęcia odbywają się na IV roku studiów dziennych i wieczorowych.

Metody statystycznej analizy danych (ćwiczenia)
Zajęcia pozwalają studentom zaliczyć w ramach III roku studiów wykład z Metod statystycznych oraz posługiwać się pakietem statystycznym SPSS przy wykonaniu podstawowych obliczeń (np. statystyki opisowe, współczynniki korelacji oraz testy statystyczne). Celem ćwiczeń jest opanowanie praktycznych umiejętności w zastosowaniu zaawansowanych metod statystycznych w analizie wyników badań psychologicznych w oparciu o pakiet statystyczny SPSS. Zajęcia odbywają się na IV roku studiów dziennych i wieczorowych.

Psychologia procesów poznawczych (seminarium)
Celem seminarium jest zaprojektowanie i wykonanie eksperymentu na wybrany przez siebie temat oraz napisanie pracy magisterskiej z zakresu psychologii poznawczej. Szczególny nacisk położony jest na aktywność własną seminarzystów. Zajęcia prowadzone są w formie dyskusji nastawionej na udzielenie informacji zwrotnej każdemu z jego uczestników prezentujących stan zaawansowania swojej pracy. Zajęcia odbywają się na IV/V roku studiów dziennych i wieczorowych.

Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)
Seminarium przygotowuje studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej: umie napisać projekt badawczy, umie szukać i opracowywać literaturę naukową; potrafi nawiązywać i utrzymywać kontakt z autorami publikacji; potrafi uzasadnić postawiony problem badawczy, potrafi sporządzić plan pracy, potrafi zaplanować badania empiryczne, umie dobrać lub stworzyć własne narzędzia badawcze, potrafi samodzielnie dokonać analizę statystyczną i zinterpretować wyniki badań w świetle literatury przedmiotu. Cele seminarium to przygotowanie studenta do obrony pracy magisterskiej. Zajęcia odbywają się na IV/V roku studiów.

Autor: Grzegorz Petrykowski
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2013, godz. 20:22 - Agata Błachnio