Dyrygentura chóralna

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych.

Zajęcia z dyrygentury trwają trzy lata i przygotowują studentów do pracy w charakterze chórmistrza. Obejmują: naukę dyrygowania, rozczytywanie i składanie utworów z zespołem, rozśpiewanie chóru, prowadzenie prób chóru, realizację założeń stylistycznych orazkoncert dyplomowy.

Studenci w czasie trwania studiów mają możliwość dyrygowania zespołami muzycznymi działającymi w Instytucie Muzykologii w ramach koncertów publicznych, w czasie oprawy muzycznej mszy świętych i innych uroczystości na uniwersytecie, a także w koncertach: cecyliańskich, kolędowych, pasyjnych i in.

Studia kończą się koncertem z udziałem publiczności, na którym studenci prezentują swoje umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych oraz wokalno – instrumentalnych.

Etapy kształcenia:

1) szkoleniowy (III rok studiów)

2) doskonalenia sprawności technicznej (IV rok studiów)

3) artystyczne szczegóły wykonawstwa chóralnego (V rok studiów)

Treści kształcenia:

1) Problematyka techniki manualnej

Aparat ruchowy dyrygenta, postawa, opanowanie schematów ruchowych (schematy metryczne proste i złożone oraz nieregularne), auftakt, fermata, synkopa, pauza, cezura, oddech. Realizacja podstawowych elementów dzieła muzycznego w technice dyrygenckiej: metrum, dynamika, agogika, artykulacja, frazowanie.

2) Problematyka techniczno – interpretacyjna

Wokalne formy polifoniczne renesansu i baroku, formy wokalne i wokalno – instrumentalne klasycyzmu i romantyzmu

3) Problematyka prowadzenia chóru, oraz chóru i orkiestry

4) Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów techniczno – interpretacyjnych i techniki opanowywania partytur

(transpozycje w partyturze orkiestrowej, poznanie ogólnych zasad nowoczesnej notacji muzycznej i zapisu nutowego w najnowszej literaturze chóralnej i orkiestrowej),

5) Opracowanie wybranych pozycji z polskiej i światowej literatury z uwzględnieniem różnych stylów muzycznych i obsad wykonawczych,

6) Opracowanie i realizację programu artystycznego na koncertach i egzaminie dyplomowym.

Literatura przedmiotu:

Bury E. Nowa technika dyrygentry. PWM Kraków 1989.

Lasocki K. Chór – poradnik dla dyrygentów PWM Kraków 1968.

Zabłocki J. O technice dyrygowania. COK Warszawa 1972.

Bok J. Sztuka dyrygowania chórem. W: Ruch Muzyczny. Warszawa 1983

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2010, godz. 12:28 - Robert Bernagiewicz