DZIAŁALNOŚĆ

 

 

 

 

 

 

W latach 2003-2012 Katedra zorganizowała dziewięć międzynarodowych konferencji naukowych: „Człowiek a rynek" , „Religia a gospodarka", „Nowa ekonomia a społeczeństwo" , " Nowoczesność- Ponowoczesność- Społeczeństwo Obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej" , "Kultura a Rynek",  „E-gospodarka- E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej", " Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej", " Społeczeństwo sieci-gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej" oraz " Kryzys finansowy- przebieg i skutki w Europie Środkowej i Wschodniej" . Brało w nich udział ponad 1500 gości reprezentujących  między innymi Rosję, Ukrainę, Litwę, Łotwę, Estonię, Białoruś, Mołdawię, Gruzję, Czechy, Słowację oraz wiele polskich ośrodków akademickich.

 

 

 W ramach cyklu na rok 2013 przygotowywana jest kolejna XIV międzynarodowa konferencja naukowa.

Celem projektu jest analiza obserwowanego obecnie zjawiska kryzysu finansowego i debata nad strategiami działań w warunkach niekorzystnej koniunktury gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Organizowane cyklicznie międzynarodowe konferencje służą przede wszystkim upowszechnianiu wiedzy o nowej ekonomii i społeczeństwie sieciowym oraz nawiązywaniu współpracy badawczej z najbardziej znaczącymi ośrodkami naukowymi w Europie Środkowej i Wschodniej. W konferencji udział weźmie ponad 190 naukowców reprezentujących główne ośrodki naukowe z dwunastu krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Swój przyjazd zapowiedzieli goście z Armenii, Białorusi, Czech, Słowacji, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, Rosji, Ukrainy i Polski. Przyjazd tak wielu znamienitych przedstawicieli nauki stworzy szansę wymiany doświadczeń i wyników badań. W ramach konferencji organizatorzy przewidzieli szereg działań zmierzających do promocji Polski, ukazania jej kultury, historii, gospodarki i aktualnych kierunków rozwoju.

 

colage_455  Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych jest również organizatorem specjalnych spotkań-warsztatów dla studentów socjologii. W 2006 roku studenci mieli okazję poznać pierwszego prezydenta Republiki Słowacji Michała Kovaca, który przyjął zaproszenie Katedry i spotkał się z jej studentami.

W 2007 roku gościem warsztatów organizowanych dla studentów był przedstawiciel władz grupy bankowej Unicredito, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA Paolo Iannone.

Od 2003 roku opublikowano cztery książki i sześćdziesiąt artykułów, także w zagranicznych wydawnictwach. W trakcie przygotowań są dwie prace habilitacyjne oraz obrony prac doktorskich. W seminarium doktoranckim, prowadzonym przez prof. dr hab. inż. Sławomira Partyckiego, uczestniczy obecnie dwadzieścia osób, w tym z sąsiednich krajów - Ukrainy i Litwy. Powstające prace magisterskie są o tematyce współczesnych teorii socjologicznych, socjologii gospodarki oraz mikrostruktur społecznych.

 

 


Department of Social Microstructures and Contemporary Sociological TheoriesDuring 2003-2010 the Department organized six international scientific conferences: "Man and Market", "Religion and Economy" , "New Economy and Society", " "Modernity-Postmodernity-Civil Society in Central and Eastern Europe", " Culture and Market", "E-economy - E-society in the Middle and East Europe" and " Partnership and Cooperation against Social-Economic Crisis in the Middle and East Europe". More than 900 guests from eight countries, eg Russia, Ukraine, Lithuania, Latvia, Estonia, Moldavia, Belarus, Georgia, Czech Republic, Slovakia and numerous Polish academic centers took part in the conferences.In 2011 the recurrent 12 th international scientific conference is being planned.


Department of Social Microstructures and Contemporary Sociological Theories organizes also specialized meeting-workshops for sociology students. In 2006 students had an occasion to meet the first president of Slovakia Michal Kovac that accepted invitation of the Department and met with its students.

In 2007 Paolo Iannone, Vice-President of the Management Board of Bank Pekao SA.

Four books and sixty articles (also by the foreign publishers) have been published since 2003. There are two habilitation dissertations being prepared and several doctoral theses to be defended. At the moment there are twenty participants (also from the neighbouring countries Ukraine and Lithuania) in the doctoral seminar led by prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki.

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2013, godz. 17:24 - Alina Betlej