Tematy badawcze pracowników w roku 2016

 

Wykonawca

 

Temat badawczy

prof. dr hab. Tomasz Gruszecki

Reforma euro

BITCOIN jako komputerowa waluta alternatywna

Współczesna teoria pieniądza przyszłość pieniądza papierowego

prof. dr hab. Marek Pawlak

Współczesne wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

prof. dr hab. Marian Żukowski

Makroekonomiczne uwarunkowania ewolucji polskiego systemu bankowego – teoria i praktyka

dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska, prof. KUL

Peer review projektów badawczych i manuskryptów przeznaczonych do publikacji -nieprawidłowości w trakcie procesów decyzyjnych

dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

Ewolucja sprawozdawczości oraz wykorzystanie informacji z rachunkowości i sprawozdawczości

Problemy finansowania, rachunkowości i podatków w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce

Audyt (przegląd) sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa

dr hab. Lech Gruszecki

Zastosowanie metod matematyki dyskretnej w naukach ekonomicznych

dr hab. Kinga Machowicz

Interdyscyplinarność w ustalaniu treści praw podstawowych – perspektywa politologiczna, prawna i nauk o zarządzaniu

 

dr Jacek Bednarz

Nierównowagi makroekonomiczne w ujęciu monetarnym

dr Krzysztof Bednarz

Prognozowanie kierunku rozwoju organizacji (podejście interdyscyplinarne)

Badanie porównawcze stóp zwrotu i ryzyka przy użyciu różnych metod analitycznych stosowanych przez inwestorów

dr Piotr Bolibok

Makro- i mikroekonomiczne aspekty zadłużenia i skłonności do oszczędzania w sektorze prywatnym

Determinanty wyników finansowych i wartości rynkowej polskich banków komercyjnych

dr Kalina Grzesiuk

Społeczne czynniki zmian w organizacjach

 

dr Dorota Jegorow

Polaryzacja rozwoju regionalnego w Polsce. Przyczyny i skutki

dr Jarosław Kuśpit

Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na Ukrainie na stosunki gospodarcze z Polską

 

dr Agnieszka Marek

Zarządzanie przez wartości – istota procesu i wpływ na praktyki organizacyjne

 

dr Joanna Niewiadoma

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach

 

dr Robert Pankiewicz

Sytuacja społeczno-ekonomiczna województw Polski wschodniej

Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw

dr Maria Paździor

Wykorzystania rachunkowości i sprawozdawczości w procesie planowania i kontroli kosztów w przedsiębiorstwie (rachunek kosztów)

Rola kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości polskich przedsiębiorstw

dr Judyta Przyłuska-Schmitt

Współczesne, alternatywne formy pieniądza

Dobrowolne ubezpieczenia na życie w Polsce i w Niemczech

dr Piotr Rubaj

Dywersyfikacja kierunków polskiego eksportu, jako warunek konieczny rozwoju handlu zagranicznego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju

dr Mariusz Sokołek

Kierunki zmian w rachunkowości i podatkach

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

dr Anna Spoz

Źródła finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw MŚP

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw według MSR i MSSF

 

dr inż. Monika Wawer

Analityka biznesowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Nowe trendy w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi

dr Grzegorz Zasuwa

Raportowanie społeczne a wartość przedsiębiorstw

 

dr Maria Zuba - Ciszewska

Wkład idei spółdzielczości w koncepcję CSR

Spółdzielczość a system zrównoważonego rozwoju

Uwarunkowania bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce

 

mgr Anna Dąbkowska

Detaliczna i inwestycyjna działalność banków w Niemczech – wpływ zmian w sektorze bankowym

Mgr Monika Klocek

Finansowanie procesów przejęć przedsiębiorstw (2 etap)

 

Mgr Anna Mizak

Istota i znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa

mgr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska

Wykorzystanie kredytu handlowego w działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

 

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2016, godz. 21:01 - Grzegorz Zasuwa