Tematy badawcze pracowników w roku 2017

 

Wykonawca

 

Temat badawczy

prof. dr hab. Ivan Blahun

Modelowanie strategii zrównoważonego rozwjou regionalnego

prof. dr hab. Tomasz Gruszecki

Współczesna teoria pieniądza przyszłość pieniądza papierowego

Waluty alternatywne - zastosowanie, przyszłość

Problemy wejścia Polski do strefy euro a reforma euro

prof. dr hab. Marian Żukowski

Makroekonomiczne uwarunkowania ewolucji polskiego systemu bankowego – teoria i praktyka

dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska, prof. KUL

Peer review projektów badawczych: teoria i praktyka

dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

Ewolucja sprawozdawczości oraz wykorzystanie informacji z rachunkowości i sprawozdawczości

Problemy finansowania, rachunkowości i podatków w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce

Audyt (przegląd) sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa

dr hab. Lech Gruszecki

Zastosowanie metod matematyki dyskretnej w naukach ekonomicznych

dr hab. Kinga Machowicz

Prawa człowieka realizowane w sferze gospodarki opartej na wiedzy

 

dr hab. Paweł Marzec

Polityka gospodarcza w XXI wieku

dr Jacek Bednarz

Nierównowagi makroekonomiczne w ujęciu monetarnym

dr Piotr Bolibok

Makro- i mikroekonomiczne aspekty zadłużenia i skłonności do oszczędzania w sektorze prywatnym

Związki między sprawozdawczością finansową a wartością rynkową banków komercyjnych

dr Kalina Grzesiuk

Społeczne czynniki zmian w organizacjach

 

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw

dr Dorota Jegorow

Polaryzacja rozwoju regionalnego w Polsce. Przyczyny i skutki

Przedsiębiorczość zależna jako celowy model biznesowy oparty na bezzwrotnych transferach finansowych

dr Jarosław Kuśpit

Wymiana handlowa Unii Europejskiej z Rosją w warunkach embarga Handlowego

dr Agnieszka Marek

Zarządzanie przez wartości – istota procesu i wpływ na praktyki organizacyjne

dr Joanna Niewiadoma

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach

 

dr Joanna Nucińska

Uwarunkowania pomiaru efektywności publicznego finansowania edukacji w Polsce

dr Maria Paździor

Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Rola kontrolingu personalnego

 

dr Anna Pilarczyk

Patologie w zarządzaniu organizacją

dr Judyta Przyłuska-Schmitt

Współczesne, alternatywne formy pieniądza

Dobrowolne ubezpieczenia na życie w Polsce i w Niemczech

dr Piotr Rubaj

Dywersyfikacja kierunków polskiego eksportu, jako warunek konieczny rozwoju handlu zagranicznego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju

dr Mariusz Sokołek

Kierunki zmian w rachunkowości i podatkach

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

dr Anna Spoz

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw według MSR i MSSF

Modele biznesu polskich przedsiębiorstw

 

dr Agnieszka Stolarska

Ewolucja bankowości w Polsce w powiązaniu z kształtowaniem marketingu bankowego

dr inż. Monika Wawer

Analityka biznesowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Nowe trendy w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi

dr Grzegorz Zasuwa

Raportowanie społeczne a wartość przedsiębiorstw

 

dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska

Szanse i zagrożenia dla rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce

 

dr Maria Zuba - Ciszewska

Spółdzielnie jako podmioty społecznie odpowiedzialne

 

mgr Anna Dąbkowska

Detaliczna i inwestycyjna działalność banków w Niemczech – wpływ zmian w sektorze bankowym

mgr Anna Krawczyk-Sawicka

Koordynacja polityk fiskalnych w strefie euro

Mgr Anna Mizak

Rachunkowość sektora MŚP

 

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017, godz. 12:40 - Grzegorz Zasuwa