Koło Naukowe Studentów Pedagogiki KUL zrzesza aktualnie ok. 35 studentów reprezentujących poszczególne roczniki. Opiekunem naukowym Koła jest ks. dr Marek Jeziorański. Z każdym rokiem z radością zauważamy wzrost liczby zainteresowanych poszukiwaniami naukowymi, jak też możliwościami angażowania się w sprawy nie tylko społeczności uniwersyteckiej, ale także szerszego środowiska. W prezentacji działalności KNSP KUL, ważną jest właśnie ta zasadnicza cecha omawianej organizacji, mianowicie wyczulenie studentów na najbardziej newralgiczne problemy zarówno w środowisku młodzieżowym, jak i wśród najmłodszej społeczności. Aktywność intelektualna, poszukiwanie dróg twórczego przeżywania swojego życia w kontakcie ze światem osób potrzebujących wsparcia oraz w kontekście wartości kulturowych i duchowych, harmonizuje z podejmowanymi działaniami praktycznymi - na miarę możliwości studenta, potwierdzając zasadę, że istnieje możliwość urzeczywistnienia solidarności ludzkiej i woli obecności w świecie autentycznych wartości. KNSP KUL w każdym roku akademickim organizuje dni Pedagoga, włącza się w akcje społeczne np. Pomóż dzieciom przetrwać Zimę, organizuje paczki na święta dla dzieci z ośrodka uchodźców itp. Więcej...

 

Koło Naukowe Wolontariatu w Instytucie Pedagogiki KUL rozpoczęło swoją działalność w październiku 2009 r.Zorganizowano akcję promującą wolontariat wśród studentów pedagogiki, po której zgłosiło się około 40 chętnych. Niebawem opracowano i przyjęto Statut, a w ramach Koła powołane zostały 3 sekcje:

  • sekcja stałego, systematycznego wolontariatu – wolontariusze tej sekcji systematycznie pomagają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i wśród osób starszych;
  • sekcja wolontariatu akcyjnego – są to wolontariusze, którzy angażują się głównie w organizację akcji pomocowych (np. organizacja Dnia Dziecka);
  • sekcja naukowa – jest to sekcja, której działalność polega na zbieraniu i upowszechnianiu informacji na temat wolontariatu, członkowie tej sekcji omawiają publikacje naukowe z zakresu wolontariatu, organizują spotkania z osobami, które zajmują się tematyką wolontariatu.
    Więcej...

 

Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabo Słyszących „Surdus Loquens” (strona WWW) jest organizacją studencką formalnie zatwierdzoną na mocy uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 25 lutego 2010 r.

   Koło zrzesza wszystkich zainteresowanych studentów z uszkodzonym słuchem oraz ich przyjaciół. Głównym celem spotkań jest integracja uczestników oraz dyskusja na temat problemów osób niesłysząch i słabo słyszących.

  Jak mówią sami niesłyszący studenci: „mamy potrzebę dzielić się swoimi doświadczeniami, trudnościami, sukcesami między sobą. Starsi chcą podpowiadać młodszym, jak łatwiej studiować, jak przezwyciężać różne trudności. Chcemy też dyskutować o naszych specjalnych potrzebach, o najkorzystniejszych formach wsparcia. Chcemy swój głos wyrażać na forum środowiska akademickiego”. Więcej...

 

Koło Naukowe Resocjalizacji

Opiekun - dr Tomasz Wach

Sprawozdanie z wyjazdu do Schroniska dla Nieletnich w Dominowie

 

Klub Promocji Talentów Dzieci Wiejskich

Klub Promocji Talentów funkcjonuje przy Katedrze Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. Opiekunem naukowym jest dr hab. Krystyna Chałas, prof. KUL. Celem Klubu jest „wykrywanie" i wspomaganie rozwoju dzieci uzdolnionych z terenów wiejskich, otaczając ich wszechstronną opieką. Działalność Klubu prowadzona jest przez studentów pedagogiki, jak również studentów innych kierunków oraz pracowników naukowych Uniwersytetu. W roku akademickim 2004/2005 uczestniczyło w Klubie 25 dzieci, którymi opiekowało się 20 studentów. Głównymi formami pracy są: zajęcia dydaktyczne prowadzone dla uzdolnionej młodzieży oraz opieka indywidualna nad każdym członkiem Klubu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są raz w miesiącu. Składają się z części prowadzonej przez uczniów-członków Klubu oraz przez studentów i pracowników naukowych. Tematyka zajęć jest wcześniej ustalana z członkami Klubu. Każdy student otacza indywidualną opieką 1-2 uczniów, utrzymując z nimi kontakty osobiste i w drodze korespondencyjnej. W ramach realizacji tej opieki, wskazuje kierunek rozwoju, podaje literaturę pomocną w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, dostarcza zadań i problemów do rozwiązania. Klub otacza również opieką rodziców uczniów, służąc radą oraz prowadząc zajęcia dydaktyczne wspierające wychowanie dziecka uzdolnionego. Każdy uczestnik Klubu na zakończenie roku szkolnego otrzymuje certyfikat uczestnika.

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2016, godz. 10:02 - Marek Jeziorański