Koordynatorzy:   Paula Siemieniuk, Karolina Skorupa

Opiekun:   mgr Dominik Borek

Kontakt:

e-mail: sekcja_prawoadm@wp.pl

 

1) 23 kwietnia 2013r., Warsztat popularno-naukowy

Sekcja Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego zorganizowała warsztat popularno-naukowy pod tytułem:

Wykrzycz swoje zdanie, czyli wpływ mieszkańców gminy na treść prawa miejscowego:

1. Zagadnienia wstępne: ogólne uprawnienia organów gminy
2. Kompetencje wyborców: wstęp na sesje, komisje; odwołanie Burmistrza i Rady, uprawnienia kontrolne,
3. Budżet obywatelski, konsultacje społeczne, referendum gminne
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
5. Wpływ mieszkańca na radnego
6. Zarządy osiedli i sołectw, kompetencje, zebrania mieszkańców
7. Zbiórki publiczne
8. Krytyka radnego i burmistrza, granice krytyki
9. Głos mieszkańca na sesji
10. Skargi i wnioski (zgodnie z KPA)

Warsztat poprowadził mgr Dominik Borek oraz mgr Jan Mazan (radny gminy Łomianki).
23 kwietnia 2013 r. sala CI 200, godz. 17:30-20:00

2) 11.04.2013, Wspólnie wyjście do WSA w Lublinie

Obejmowało ono m.in. zwiedzanie sądu, spotkanie z Prezesem i sędziami wsa, udział w rozprawie.

3) 15 marca 2013r., Konferencja „Publicznoprawna ochrona konsumenta”

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta Sekcja Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Koła Naukowego Studentów Prawa zorganizowała w dniu 15 marca 2013 r. na konferencję poświęconą "Publicznoprawnej ochronie konsumenta". Konferencja odbyła się w Collegium Jana Pawła II, sala C-103. 

Program konferencji:

 

 

Sekcja Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego z okazji Światowego Dnia Konsumenta zorganizowała konferencję poświęconą "Publicznoprawnej ochronie konsumenta" ( 10:00 - 13:20, 15 marca 2013r., C-103 Collegium Jana Pawła II).

Plan konferencji:

10:00-10:10 "Tradycja międzynarodowego dnia konsumenta" (mgr Dominik Borek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
10:10-10:30 Konkurs z wiedzy o prawach konsumenta
10:30-10:40 Słowo wstępne, powitanie gości
10:40-11:10 "Działania Federacji Konsumentów na rzecz ochrony konsumentów" (Izabela Szafrańska, Federacja Konsumentów)
11:10-11:40 "Wydział Prawno - Organizacyjny i Ochrony Konsumentów Inspekcji Handlowej. Mediacja jako forma rozwiązywania problemów konsumenckich" (Łukasz Drzewiecki, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie)
11:40-12:10 "Publicznoprawna ochrona konsumentów w działalności UOKiK" (Ewa Wiszniowska, Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie)
12:10-12:40 "Zadania i działania podejmowane w ramach ochrony konsumentów przez Rzecznika Konsumentów" (Lidia Baran-Ćwirta, Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie)
12:40-12:50 Ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o prawach konsumenta
12:50-13:00 Zakończenie konferencji, słowo końcowe


Konkurs (test) obejmował wiedzę z następujących aktów prawnych:

· Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
· Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
· Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

4) 14 stycznia 2013r., Szkolenie z tworzenia pism procesowych w postępowaniu administracyjnym

14 stycznia 2013r. odbyło się szkolenie dotyczące tworzenia pism procesowych w postępowaniu administracyjnym, które poprowadził mgr Dominik Borek.

Szczegółowy program szkolenia:
I Wskazanie poszczególnych pism procesowych w KPA
II Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
III Wniosek o przywrócenie terminu
IV Wniosek o wszczęcie postępowania
V Odwołanie
Decyzja administracyjna
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Terminy
VI Zażalenie
Postanowienie
Terminy
VI Nadzwyczajne środki zaskarżenia
Wznowienie postępowania
Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności decyzji
Terminy
VII Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Podstawy prawne
Terminy

Autor: Marcin Kasprzyk
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2013, godz. 11:06 - Marcin Kasprzyk