Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 19 marca 2014 r. (ROP-0101-30/14) - do zakresu działania Działu Gospodarki Mieniem należą:


1. Prowadzenie ewidencji składników majątku Uczelni z wyłączeniem zasobów informatycznych i teleinformatycznych.

 

2. Gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem ruchomym znajdującym się na stanie Uczelni z wyłączeniem zasobów informatycznych i teleinformatycznych.


3. Prowadzenie spraw dotyczących przemieszczenia lub likwidacji składników majątkowych.


4. Podpisywanie kart obiegowych w zakresie rozliczenia pracowników ze składników majątkowych.


5. Prowadzenie prac związanych z inwentaryzacją z natury środków trwałych, inwentarza niskocennego, materiałów magazynowych, środków pieniężnych, specjalnej aparaturynaukowo-badawczej oraz innych składników majątkowych.
6. Opracowywanie rocznych planów i sprawozdań z inwentaryzacji z uwzględnieniem 4-letniego okresu inwentaryzacji, prowadzenie dokumentacji i ewidencji dotyczącej przeprowadzanych inwentaryzacji.


7. Prowadzenie ponadplanowych spisów z natury składników majątkowych w przypadkach zmiany osób materialnie odpowiedzialnych, kradzieży, pożaru, innych sytuacji losowych oraz na żądanie organów kontroli lub przełożonych.


8. Ustalanie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych oraz egzekwowanie od osób materialnie odpowiedzialnych wyjaśnień odnośnie do stwierdzonych różnic, przygotowywanie dla komisji projektów sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych oraz protokołów z ich ostatecznego rozliczenia.


9. Kontrola zabezpieczenia mienia w jednostkach organizacyjnych oraz oznakowania, przechowywania, konserwacji i zabezpieczenia składników majątkowych.


10. Opracowywanie projektów zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących Działu.


11. Sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych w przypadku zmian na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych oraz pobieranie oświadczeń o odpowiedzialności majątkowej.


12. Prowadzenie kompleksowej obsługi transportu na Uczelni w zakresie transportu osób i mienia.


13. Zbieranie zapotrzebowań od poszczególnych jednostek organizacyjnych w zakresie przypisanym do Działu jako jednostki realizującej odpowiedzialnej merytorycznie za konkretne grupy dostaw, usług i/lub robót budowlanych, opracowanie zbiorczych zapotrzebowań na podstawie złożonych wniosków, przygotowywanie szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia w ww. zakresie, dokonywanie szacowania wartości przedmiotu zamówienia w oparciu o przygotowany opis przedmiotu zamówienia, przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego.


14. Realizowanie zakupów, których wartość nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty określonej w art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) lub zostały wyłączone ze stosowania ww. ustawy w zakresie przypisanym do Działu.


15. Prowadzenie Rejestru wniosków i zakupów w zakresie przypisanym do Działu.


16. Realizowanie zawartych na potrzeby Działu umów o udzielenie zamówienia publicznego oraz prawidłowe i terminowe opisywanie, rejestrowanie w systemie informatycznym S4A, a także rozliczanie faktur lub rachunków, wpływających na podstawie danej umowy.


17. Prowadzenie gospodarki magazynowej Uczelni, z wyjątkiem materiałów przypisanych jednostkom organizacyjnym pełniącym funkcję realizatorów.


18. Prowadzenie magazynu administracyjno-biurowego wraz z dokumentacją.


19. Prowadzenie zapytań cenowych zgodnie z odpowiednimi procedurami wewnętrznymi.

Autor: Karolina Rosnau
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2014, godz. 09:18 - Agnieszka Ogorzałek