INFORMACJE OGÓLNE

 

 

Dział Inwestycji i Remontów wchodzi w skład Struktury Organizacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i podlega bezpośrednio Z-cy Dyrektora Administracyjnego KUL ds. Ogólnych.

 

Inwestycje rozpoczęte i obecnie realizowane:

- Budowa obiektów sportowych obejmująca halę do tenisa ziemnego z czterema kortami, halę z boiskiem wielofunkcyjnym oraz budynek obsługi z dwoma boksami do gry w squasha,  szatniami i toaletami. Wszystkie obiekty będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Poza obiektami głównymi zostanie wybudowana infrastruktura towarzysząca: kanalizacja deszczowa ze zbiornikami retencyjnymi, kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków, wodociąg, oświetlenie terenu, droga pożarowa, chodniki. Planowane jest zakończenie budowy w drugiej połowie września 2017 r. Wartość robót ok. 7,2 mln zł brutto.
- Dostosowanie kompleksu  budynków KUL przy Al. Racławickich do potrzeb osób niepełnosprawnych obejmujące dwie windy w Gmachu Głównym, pięć platform dla osób niepełnosprawnych umożliwiających osobom niepełnosprawnym komunikację pomiędzy budynkami, platformę typu peronowego łączącą Gmach Główny ze stołówką, dwie pochylnie dla niepełnosprawnych w dziedzińcu Gmachu Głównego umożliwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do pomnika papieża Jana Pawła II i do muzeum KUL oraz elektrycznie otwierane drzwi w wejściu do budynku Collegium Norwidianum oraz w łączniku w budynku Collegium Norwidianum. Planowane jest zakończenie tych robót w połowie września 2017 r. Wartość robót ok. 1,6 mln brutto.
- Dostosowanie budynku akademika żeńskiego przy ul. Konstantynów 1D do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - ostatni etap robót obejmujący między innymi wykonanie wentylacji pożarowej, przebudowę systemu sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, roboty wykończeniowe. Planowane zakończenie robót na koniec września 2017 r. Wartość robót planowanych do wykonania w 2017 roku ok. 2 mln zł brutto.
- Przebudowa budynku Konwiktu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Inwestycja jest podzielona na dwa lata, w 2017 roku będzie dostosowywane skrzydło północne, a w 2018 skrzydło południowe. Planowane jest zakończenie tych robót na koniec września 2018 roku. Wartość robót ok. 1,5 mln zł.
- Wymiana windy w bibliotece uniwersyteckiej na dostosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz dokończenie elewacji budynku biblioteki uniwersyteckiej. Planowany termin zakończenia robót 31.10.2017 r. Wartość tych robót to ok. 0,65 mln zł brutto.

 

 

Inwestycje w przygotowaniu:

- Dostosowanie Gmachu Głównego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- Dostosowanie Dworku Staropolskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- Dostosowanie Rajchertówki - Domu Pracy Twórczej KUL do obowiązujących przepisów sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej,

- Przebudowa parteru Collegium Jana Pawła II,

- Dokończenie budowy i modernizacji Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27,

- Budowa systemów bezpieczeństwa obiektów KUL,

- Dostosowanie budynku dydaktycznego Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu przy ul. Konstantynów 1H w Lublinie do obowiązujących przepisów p. poż.

 

 

Remonty rozpoczęte i obecnie realizowane:

- Wykonanie robót remontowych, malarskich w obiektach KUL,

- Wykonanie renowacji posadzek parkietowych w obiektach KUL,

- Remonty instalacji elektrycznych w obiektach KUL, w tym remont instalacji w Męskim Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1B,

- Remont parkietu w hali sportowej (cyklinowanie, malowanie linii i lakierowanie),

- Remont dróg i chodników na posesji przy ul. Konstantynów - projekt,

- Remont pomieszczenia w piwnicy Żeńskiego Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1 D,

- Remont klatek schodowych w budynku Żeńskiego Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1 D.

 

Remont Kościoła Akademickiego jest prowadzony przez Fundację Rozwoju KUL, zostały podpisane trzy umowy obejmujące:
- remont organów związany z ich demontażem, i montażem po zakończeniu remontu wnętrza oraz ponowne zestrojenie, planowane zakończenie w grudniu 2017 r.
- wykonanie kompleksowego remontu wnętrza kościoła, wymianę okien w elewacji oraz renowację drzwi wejściowych, planowane zakończenie 10 października 2017 r.
- renowację polichromii, planowane zakończenie to 10 października 2017 r.
Remont kościoła odbywa się ze środków zebranych od darczyńców.

   

 

Remonty w przygotowaniu:

- Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Lwowskiej 120,

- Remont wymiennikowni c.o.w obiektach KUL (wymiana wymienników, remont automatyki),

- Remont obróbek blacharskich w akademiku w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 6,

- Remont komory ciepłowniczej przy ul. Konstantynów,

- Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Norwida 4,

- Wykonanie remontu posadzki i schodów prowadzących do dziedzińca Gmachu Głównego.

 

 

Inwestycje i remonty zrealizowane i zakończone (od 2013 r.):

- Dokończenie budowy oraz wyposażenie budynku naukowo-badawczego ICBN KUL,

- Dokończenie budowy obiektu Centrum Transferu Wiedzy KUL,

- Przebudowa budynku Inżynierii Środowiska w Stalowej Woli, dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb laboratoriów,

- Wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu oraz dostosowaniu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej parkingów podziemnych w zespole budynków dydaktycznych Collegium Jana Pawła II KUL mieszczących się przy Al. Racławickich 14 w Lublinie,

- Przebudowa drogi przeciwpożarowej i wewnętrznej wraz z wykonaniem miejsc parkingowych przy Al. Racławickich,

- Dostosowanie Collegium Jana Pawła II do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- Przebudowa istniejącego układu automatyki samoczynnego załączania rezerwy w stacji K-771 przy Al. Racławickich 14,

- Budowa nowego ogrodzenia przy Konwikcie Księży Studentów KUL, ul. Akademicka,

- Wykonanie adaptacji pomieszczeń czytelni i pracowni teologicznej w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna",

- Dokończenie rozbudowy i modernizacji Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27 w Lublinie (w tym wykonanie windy osobowej i towarowej),

- Budowa instalacji gazów technicznych oraz budowa monitoringu wizyjnego budynku ICBN przy ul. Konstantynów 1J w Lublinie w ramach realizacji projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL",

- Remont i przebudowa istniejących pomieszczeń Instytutu Ochrony Środowiska do potrzeb zwierzętarni Konwencjonalnej Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN przy ul. Konstantynów 1F w Lublinie w ramach realizacji projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL",

- Remont elewacji budynku Gmachu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

- Remont instalacji elektrycznej w Akademiku Męskim przy ul. Konstantynów 1B - projekt,

- Regulacja sieci ciepłowniczej niskoparametrowej zasilajacej w ciepło budynki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie wraz z przebudową zespołu pompowego pomp obiegowych c.o. - dokumentacja projektowa i roboty budowlane,

- Dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej do zasady TPA - projekty i roboty budowlane.

 

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2017, godz. 17:36 - Andrzej Lendzion