Zadania: 

  1. Przygotowanie rocznego planu kontroli wewnętrznych.
  2. Przeprowadzanie planowych kontroli oraz kontroli pozaplanowych na podstawie indywidualnej decyzji Rektora Uczelni.
  3. Sporządzanie protokołów z kontroli.
  4. Przygotowanie projektów zaleceń pokontrolnych.
  5. Monitorowanie i kontrolowanie wykonania, przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu, zaleceń pokontrolnych.
  6. Sporządzanie rocznej informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli.
  7. Tworzenie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych, przechowywanie i archiwizacja materiałów z przeprowadzonych kontroli.
  8. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi kontrolującymi działalność Uczelni za zgodą Rektora.
Autor: Magdalena Niezgoda-Szyndela
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2014, godz. 07:44 - Magdalena Niezgoda-Szyndela