Dział Kształcenia wspiera działalność władz Uniwersytetu poprzez:

 • organizowanie i koordynowanie procesu rekrutacji na studia i procesu obsługi studenta,
 • organizację procesu kształcenia,
 • koordynowanie i wdrażanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

 

Do zadań Sekcji Nauczania należy w szczególności:

 1. koordynowanie opracowywania i wdrożenia regulacji w zakresie toku studiów i dyplomowania;
 2. prowadzenie ewidencji studentów we współpracy z administracją wydziałową;
 3. prowadzenie ewidencji kół naukowych i organizacji studenckich;
 4. koordynowanie prac związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem efektów kształcenia oraz programów i planów studiów;
 5. przygotowywanie i przekazywanie informacji o studentach i doktorantach oraz o przebiegu procesu ich kształcenia do systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on;
 6. monitorowanie wskaźników kosztochłonności kierunków studiów;
 7. ustalanie opłat za kształcenie we współpracy z dziekanami wydziałów i Działem Finansowym;
 8. weryfikowanie i kontrola zasadności prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umów cywilnoprawnych;
 9. weryfikowanie budżetów studiów płatnych w zakresie programów studiów;
 10. prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczącej studiów i studentów KUL dla MNiSW i GUS;
 11. ewidencjonowanie doktorantów prowadzących zajęcia dydaktyczne w ramach praktyk;
 12. koordynowanie spraw związanych z realizacją praktyk studenckich.

 

Do zadań Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów należy w szczególności:

 1. przygotowanie zasad oraz zarządzanie procesem rekrutacji i zapewnienie sprawnego jej przebiegu;
 2. informowanie kandydatów na studia o ofercie Uniwersytetu i zasadach rekrutacji;
 3. bieżąca aktualizacja informacji o ofercie dydaktycznej i przebiegu rekrutacji na stronie internetowej i w systemie e-rekrut;
 4. wsparcie techniczne kandydatów w procesie rejestracji i rekrutacji na studia;
 5. wsparcie nauczycieli akademickich i pracowników administracji Uniwersytetu biorących udział w procesie rekrutacji w zakresie procedur administracyjnych;
 6. przygotowywanie, na potrzeby władz Uniwersytetu i wydziałów bieżących raportów i analiz dotyczących stanu i przebiegu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów;
 7. przygotowywanie materiałów promocyjnych i udział w targach edukacyjnych we współpracy z Działem Promocji i Kontaktów Społecznych;
 8. pomoc w adaptacji na Uniwersytecie osobom przyjętym na I rok studiów;
 9. udzielanie pomocy w adaptacji cudzoziemców do warunków studiowania w Polsce;
 10. obsługa i prowadzenie spraw studentów i doktorantów cudzoziemców w zakresie toku studiów we współpracy z administracją wydziałową;
 11. koordynowanie spraw związanych z programem MOST;
 12. obsługa delegacji studenckich;
 13. wsparcie procesu rekrutacji na studia podyplomowe i kursy dokształcające;
 14. obsługa kandydatów, studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

 

 

Do zadań Sekcji Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 1. koordynowanie opracowywania i wdrożenia regulacji w zakresie jakości kształcenia;
 2. sprawowanie kontroli formalnej i dokonywanie analiz merytorycznych w sprawach związanych z tworzeniem nowych kierunków, poziomów oraz form studiów;
 3. kształtowanie i monitorowanie standardów obsługi studenta;
 4. nadzór merytoryczny i dokonywanie analiz w sprawach minimum kadrowego kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie;
 5. opracowywanie i wdrażanie zasad etatyzacji nauczycieli akademickich;
 6. opiniowanie wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich w zakresie planowanych powierzeń zajęć dydaktycznych;
 7. monitorowanie procesu powierzania zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim;
 8. rozliczanie godzin dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli akademickich;
 9. koordynowanie procesu ewaluacji zajęć dydaktycznych;
 10. koordynowanie spraw związanych z oceną programową i instytucjonalną prowadzoną przez Polską Komisją Akredytacyjną (PKA) i Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną (UKA).

 

Autor: Marzena Pogorzelska
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2016, godz. 13:11 - Leszek Wojtowicz