Dział Organizacyjno-Prawny został powołany uchwałą

Senatu Akademickiego z dniem 1 sierpnia 2004 r.

 

I. Do podstawowych zadań prawnych Działu należy:

 1. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych (uchwały Senatu KUL i Zarządzenia Rektora i Prorektorów) oraz ich publikacja.
 2. Opracowywanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych.
 3. Opracowywanie projektów pism wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie zleconym przez Rektora i Prorektorów.
 4. Analiza aktów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie szkolnictwa wyższego oraz przekazywanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym działalności Uniwersytetu.
 5. Wspieranie procesu inwestycyjnego KUL.
 6. Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości KUL.
 7. Weryfikacja wniosków dotyczących zajęć wierzytelności (innych niż zajęcia wynagrodzenia za pracę).
 8. Weryfikacja wniosków w zakresie udostępniania logo KUL.
 9. Obsługa prawna posiedzeń Senatu KUL.
 10. Obsługa administracyjna Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich.
 11. Obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

II. Do podstawowych zadań organizacyjnych Działu należy:

 1. Udzielanie bieżących informacji dotyczących systemu aktów prawnych wewnętrznych.
 2. Udzielanie bieżących informacji w zakresie zadań realizowanych przez Dział.
 3. Nadzór nad pieczęciami i symbolami Uniwersytetu, w szczególności zatwierdzanie wzorów pieczęci jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

 4. Prowadzenie dokumentacji doktoratów honoris causa nadanych przez Uniwersytet.

 5. Przygotowywanie sprawozdań ogólnouczelnianych dla naczelnych i centralnych organów administracji.

 6. Archiwizacja dokumentacji audytu i kontroli zewnętrznych prowadzonych w Uniwersytecie.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2015, godz. 23:03 - Przemysław Filipowicz