DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

 

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego pełni funkcję Sekretarza Senatu.

 

Do zadań Działu Organizacyjno-Prawnego należy:

 1. prowadzenie legislacji wewnętrznej, w tym opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;
 2. koordynacja przygotowania i uzgodnień dokumentów przedkładanych Rektorowi i Prorektorom – planów, sprawozdań, informacji, analiz i innych dokumentów;
 3. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
 4. gromadzenie, udostępnianie i publikowanie aktów prawnych Uniwersytetu, w szczególności uchwał Senatu i zarządzeń Rektora i Prorektorów;
 5. opracowywanie i ewidencja pełnomocnictw i upoważnień oraz pism w zakresie zgodnym z zadaniami realizowanymi przez jednostkę;
 6. koordynacja procesu zawierania umów oraz nadzór nad ewidencją umów;
 7. standaryzacja obowiązujących w Uniwersytecie wzorów umów;
 8. koordynacja współpracy z zewnętrzną obsługą prawną Uniwersytetu;
 9. obsługa posiedzeń Senatu;
 10. zapewnienie terminowej realizacji przez organy Uniwersytetu obowiązków wynikających z ustawy oraz innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego i kościelnego;
 11. nadzór nad pieczęciami i symbolami Uniwersytetu, w szczególności zatwierdzanie wzorów pieczęci jednostek organizacyjnych;
 12. obsługa organów dyscyplinarnych Uniwersytetu;
 13. nadzór nad przygotowaniem dokumentów kierowanych do organów administracji państwowej, w tym właściwych służb państwowych;
 14. pozyskiwanie dla Rektora i Prorektorów z jednostek organizacyjnych informacji, danych, analiz, potrzebnych do podejmowania decyzji;
 15. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 16. nadzór i koordynowanie działań związanych ze sprawozdawczością dotyczącą działalności Uniwersytetu (POLon).
Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017, godz. 19:54 - Przemysław Filipowicz