2014_bar_main2

 

Regulamin do pobrania (.pdf)>>>

 

REGULAMIN DOMÓW STUDENCKICH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

1.       Dom studencki, zwany dalej DS, jest integralną częścią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, miejscem zamieszkania uprawnionych do tego studentów, zwanych dalej mieszkańcami DS, miejscem ich nauki i wypoczynku.

2.       W przypadku wolnych miejsc w DS mogą być zakwaterowane inne osoby zwane również mieszkańcami DS.

3.       Kierownik DS, zwany dalej Kierownikiem, zarządza DS w imieniu władz Uniwersytetu i czuwa nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

4.       Kierownik dba o warunki do nauki i wypoczynku mieszkańców DS.

5.       Organem samorządu mieszkańców DS jest Rada Mieszkańców, zwana dalej Radą.

6.       Sposób powoływania oraz uprawnienia Rady określają odrębne Regulaminy.

 

ZASADY ZAKWATEROWANIA

§ 2

 

1.      Zakwaterowanie studenta w DS następuje na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej, zwanej dalej KS lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej, zwanej dalej OKS, o przyznaniu miejsca w DS.

2.      Plan zakwaterowania studentów przygotowuje Kierownik, uwzględniając w miarę możliwości propozycje mieszkańców DS.

3.      Student, któremu zostało przyznane miejsce w DS, ma obowiązek potwierdzić fakt zamieszkania w przydzielonym DS do 5 października, pod rygorem utraty przyznanego miejsca. O skutkach upływu tego terminu uprawniony zostaje poinformowany w decyzji KS lub OKS o przyznaniu miejsca w DS.

4.      W uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających zakwaterowanie w terminie wskazanym w ust. 3, student zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej (listownie bądź pocztą elektroniczną) Kierownika o terminie zakwaterowania.

5.      Niezależnie od terminu zakwaterowania student ponosi odpowiedzialność finansową za przyznane miejsce w DS od miesiąca przyznania.

6.      Student w dniu zakwaterowania, jednak nie później niż do 5 października, zobowiązany jest do zapoznania się z:

 

a)       Regulaminem DS - fakt ten powinien poświadczyć własnoręcznym podpisem na oświadczeniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 1);

b)       Regulaminem Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom KUL;

c)       przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi.

7.   W dniu zakwaterowania student zobowiązany jest przedłożyć:

a)      decyzję KS lub OKS o przyznaniu miejsca w DS;

b)      dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport);

c)      2 zdjęcia legitymacyjne.

8.   Przy zakwaterowaniu student otrzymuje Kartę Mieszkańca DS
(wzór karty – załącznik nr 2).

9.  Decyzję o przyznaniu miejsca w DS w ciągu roku akademickiego podejmuje Kierownik.

 

10. Kierownik jest uprawniony do przekwaterowania mieszkańca do innego pokoju lub segmentu w ciągu roku akademickiego w celu efektywnego wykorzystania miejsca w DS lub ze względów porządkowych. W przypadku braku zgody na przekwaterowanie do innego pokoju mieszkaniec DS ponosi pełne koszty utrzymania zajmowanego pokoju według liczby zajmowanych miejsc.

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 3

 

1.      Mieszkaniec DS zobowiązany jest do uiszczania opłaty z tytułu zamieszkania w DS do 5 dnia każdego miesiąca, w wysokości zgodnej z zarządzeniem właściwego prorektora.

2.      W przypadku przekroczenia wyżej wymienionego terminu, za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe, płatne przy zaległości powyżej 10 zł.

3.      Studentowi może nie zostać przyznane miejsce w DS na kolejny rok akademicki, jeśli zalega z opłatą przynajmniej za jeden miesiąc za miejsce w DS na koniec okresu zamieszkania w danym roku akademickim. Informacja na temat zaległości w opłatach za miejsce w DS zostaje przekazana przez Kierownika do odpowiedniej Komisji przyznającej miejsce w DS.

 

ZASADY WYKWATEROWANIA

§ 4

 

1.   Student opuszczający DS zobowiązany jest:

a)      uregulować wszelkie opłaty związane z zamieszkaniem w DS;

b)     zdać  w  należytym  porządku  pokój  lub  segment  w  obecności  pracownika administracji budynku;

c)      pokryć koszty wyrządzonych szkód;

d)     zwrócić wypożyczony sprzęt;

e)      zdać Kartę Mieszkańca DS.

2.   Na koniec okresu, na który zostało przyznane miejsce w DS w danym roku akademickim,
tj. do 30 czerwca wszyscy mieszkańcy DS mają obowiązek przygotować pokój lub
segment do odbioru zgodnie z przepisami zawartymi w ust. 1.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA

§ 5

 

1.      Mieszkaniec DS ponosi odpowiedzialność materialną i finansową za zawinione uszkodzenia ścian, drzwi, urządzeń lub wyposażenia DS.

2.      Wycena zniszczenia następuje na podstawie faktycznego kosztu naprawy lub wymiany sprzętu. Decyzję o naprawie bądź wymianie podejmuje Kierownik lub upoważniony przez niego pracownik.

3.      W przypadku nieustalenia sprawcy szkody odpowiedzialnością materialną zostaną solidarnie obciążeni odpowiednio mieszkańcy pokoju lub segmentu w zależności od charakteru szkody i miejsca jej powstania.

4.      Mieszkaniec DS zobowiązany jest do zgłaszania pracownikowi recepcji wszelkich zauważonych uszkodzeń i awarii wyposażenia ogólnego DS i zajmowanego pokoju lub segmentu.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW DS

§ 6

 

1.   Mieszkańcy DS mają prawo:

a)   uczestniczyć we wszystkich formach działalności organizowanych na terenie DS;

b)  wyrażać  opinie  i  wysuwać  postulaty  we  wszystkich  sprawach  związanych z funkcjonowaniem DS;

c)   wybierać i być wybieranym do organów Rady;

d)  prosić o interwencję ze strony Rady w przypadku naruszenia ich praw;

e)   przyjmować gości w pokojach według zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

f)   korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku na zasadach określonych przez Kierownika;

g)  pozostawić w depozycie, o ile został on wyznaczony przez Kierownika, część swego mienia na okres wakacji ściśle według zasad określonych przez Kierownika;

h) do niezakłóconej ciszy nocnej.

2.   Mieszkańcy DS mają obowiązek:

a)   postępować zgodnie z treścią ślubowania, o którym mowa w Statucie KUL;

b)  stosować   się   do   norm   współżycia   społecznego   zgodnie   z   wartościami chrześcijańskimi i zasadami dobrego wychowania;

c)   przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, decyzji i zarządzeń władz Uniwersytetu oraz Kierownika;

d)  przestrzegać przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz porządkowych;

e)   dokonać w określonym terminie czynności meldunkowych;

f)   dbać o mienie DS, porządek i czystość w swoim pokoju lub segmencie oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku;

g)  wyrzucać  śmieci  w  miejscu  do  tego  przeznaczonym  zgodnie  z  zasadami obowiązującymi w DS;

h) terminowo uiszczać opłaty za miejsce w DS;

i) okazywać w recepcji ważną Kartę Mieszkańca DS z aktualną fotografią przy

każdorazowym wchodzeniu na teren DS i przy pobieraniu klucza z recepcji; j) pozostawiać klucz od pokoju w recepcji przy każdorazowym wyjściu z DS; k) przestrzegać ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 6.00.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 7

 

1.       DS otwarty jest w godzinach od 6.00. do 23.00.

2.       Od 23.00 do 6.00 wejście na teren DS może nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu na recepcji przez zainteresowanego mieszkańca DS o późniejszej godzinie powrotu. Wyjście z DS po godz. 23.00 jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.

3.       Na terenie DS obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do 6.00.

4.       Zasady funkcjonowania DS w okresach: ferii Świąt Bożego Narodzenia, przerwy międzysemestralnej, ferii wielkanocnych i wakacji letnich określa szczegółowo Kierownik w porozumieniu z właściwym prorektorem.

 

§ 8

 

Na terenie DS zakazane jest:

a)    wchodzenie i przebywanie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych;

b)   spożywanie, posiadanie, rozprowadzanie i handel napojami alkoholowymi, narkotykami i środkami psychoaktywnymi;

c)    palenie tytoniu poza miejscem do tego przeznaczonym;

d)   samowolne przenoszenie się do innych pokojów lub segmentów;

e)    używanie sprzętu audiowizualnego w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę i wypoczynek;

f)    wnoszenie i przechowywanie przedmiotów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia lub powodować niedogodności dla innych mieszkańców (np. broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych i innych);

g)   samodzielne zakładanie, przerabianie oraz naprawianie instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, wodnej, gazowej i komputerowej;

h) przerabianie zamków i dorabianie kluczy do drzwi;

i) używanie urządzeń będących źródłem znacznego poboru prądu oraz stanowiących

zagrożenie pożarowe (np. mikrofalówki, kuchenki elektryczne itp.); j) wynoszenie poza budynek przedmiotów stanowiących wyposażenie pomieszczeń

DS, zmienianie wyposażenia pokoju lub segmentu oraz pomieszczeń ogólnego

użytku; k) oklejanie, malowanie ścian, drzwi i wyposażenia DS; l) umieszczanie ogłoszeń, napisów, druków i informacji poza miejscem do tego

przeznaczonym, bez zgody pracownika DS; m)prowadzenie działalności handlowej, gospodarczej oraz organizowanie zbiórek

pieniężnych bez zgody władz Uniwersytetu; n) wprowadzanie pojazdów mechanicznych do pomieszczeń DS; o) wprowadzanie i hodowanie zwierząt; p) wyrzucanie śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi; q) urządzanie gier hazardowych; r) każde zachowanie, które może utrudniać mieszkanie w DS

§ 9

 

W uzasadnionych przypadkach (np. awaria) Kierownik lub wyznaczony przez niego pracownik DS, w obecności drugiej osoby, może wejść do pokoju lub segmentu w czasie nieobecności mieszkańców DS.

 

ZASADY ODWIEDZIN

§ 10

 

1.   Odwiedziny w pokojach lub segmentach mogą odbywać się za zgodą współmieszkańców DS w godzinach od 10.00 do 22.00, przy zachowaniu następujących zasad:

a)      odwiedzający pozostawia w recepcji dokument tożsamości ze zdjęciem;

b)     odwiedzający ma obowiązek podania recepcjoniście imienia i nazwiska oraz numeru pokoju osoby odwiedzanej;

c)      odwiedzający  zobowiązany  jest   do  przestrzegania   postanowień   niniejszego Regulaminu;

d)     osoba odwiedzana ponosi odpowiedzialność, w tym również materialną, za zachowanie odwiedzającego.

 

2.       Osoby odwiedzające, będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, użycie środków psychoaktywnych lub zachowujące się niezgodnie z zasadami dobrego wychowania, nie mają prawa wstępu na teren DS.

3.       W uzasadnionych przypadkach Kierownik ma prawo zakazać wstępu do DS osobom, które nie posiadają Karty Mieszkańca DS.

 

4.          Zabrania się udzielania noclegu przez mieszkańca DS osobom z zewnątrz pod groźbą utraty miejsca w DS.

5.          Po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji w recepcji DS, istnieje możliwość odpłatnego noclegu gości mieszkańca DS w pokojach gościnnych,

 

UTRATA PRAWA DO ZAMIESZKANIA W DS

§ 11

 

1.   Mieszkaniec traci prawo do zamieszkania w DS w przypadku:

a)      ukończenia studiów;

b)      skreślenia z listy studentów;

c)      uzyskania urlopu;

d)     uczestnictwa w wymianie międzyuczelnianej (program MOST lub Erasmus).

 

2.    W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, Kierownik dokonuje skreślenia studenta z listy mieszkańców DS, o czym powiadamia KS.

3.    W wyjątkowych sytuacjach Kierownik, na pisemną prośbę mieszkańca, o którym mowa w ustępie 1, może zezwolić na dalsze zamieszkiwanie w DS.

4.    W przypadku, gdy mieszkaniec rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza postanowienia zawarte w § 8 oraz gdy łamie zasady współżycia społecznego, Kierownik może podjąć decyzję w trybie natychmiastowym o usunięciu mieszkańca z DS, o czym pisemnie informuje mieszkańca DS i właściwego prorektora.

5.    Od decyzji Kierownika o skreśleniu z listy mieszkańców DS przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do właściwego prorektora, z zastrzeżeniem że odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji Kierownika.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 

1.   W przypadku naruszenia przez mieszkańca DS postanowień niniejszego Regulaminu
Kierownik może zastosować wobec niego:

a)      ustne lub pisemne upomnienie;

b)      dokonać skreślenia z listy mieszkańców DS;

c)      podjąć decyzję o usunięciu z listy mieszkańca DS w trybie natychmiastowym.

 

2.      Jeśli mieszkaniec DS w poprzednim roku akademickim otrzymał co najmniej dwa pisemne upomnienia, informacja na ten temat zostaje przesłana przez Kierownika do odpowiedniej komisji przyznającej miejsca w DS.

3.      Wobec doktorantów i mieszkańców, o których mowa w § 1 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.

4.      Do spraw zakwaterowania mieszkańców DS ma zastosowanie Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom KUL.

 

5.       Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu jest właściwy prorektor.

6.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora KUL.

 

 

Załącznik nr 1

.............

(imię i nazwisko)


Lublin, dn. … ..........................  r.

 

 

 

 

 

(adres zamieszkania)

 

..............

(nr albumu)

 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/podpisana, student/studentka* kierunku .......................................................

.......................................................

oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z Regulaminem Domów Studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Regulaminem Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom KUL, przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi.

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do systematycznego uiszczania opłat za zamieszkanie w Domu Studenckim do 5 dnia każdego miesiąca. W przypadku zaległości wyrażam zgodę na potrącenie należnej sumy z mojego stypendium.

 

/czytelny podpis/

*niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2

Autor: Krzysztof Soja
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2014, godz. 14:16 - Krzysztof Soja