STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
Opis kierunku:
 

Studia edytorstwa to unikalne połączenie gruntownej edukacji akademickiej z wieloma umiejętnościami praktycznymi. Na licznych zajęciach warsztatowych studenci uczą się kompetentnego wykonywania redakcji merytorycznej oraz korekty.

Ważnym elementem programowym są zajęcia filologiczne, które kształtują wrażliwość studenta związaną m.in. z ustalaniem podstawy druku czy zagadnieniami modernizacyjnymi.

Słuchacze zapoznają się także z kwestiami związanymi z prawem autorskim, wydawaniem książek i ochroną własności intelektualnej. Co więcej, dowiadują się także jak skonstruować plan wydawniczy oraz jak pozyskać fundusze na działalność wydawniczą.

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego);

b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

 

Egzamin ustny: polega na sprawdzeniu znajomości programu przedmiotu język polski w szkole średniej oraz orientacji we współczesnym życiu literackim i kulturalnym.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 08:57 - Magdalena Kargol