autor: Z. Fischer, M.R. Magomedow

tytuł: Ekologia Krajobraz Energia

wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL

miejsce wydania: Lublin

data wydania: 2004

liczba stron: 250

numer ISBN: 83-7306-167-3

 

 

 

 

 

 

 

 


 

eke

Książka przedstawia podstawowe sposoby rozumienia pojęcia krajobrazu, prezentowane przez kilka wybranych szkół ekologii krajobrazu. Zawiera opis podstaw struktury i funkcjonowania krajobrazu oraz charakterystykę jego głównych typów. Szczegółną uwagę zwrócono na przepływ energii przez poziomy troficzne jako na proces scalający. Krajobrazy analizowane są z punktu widzenia czynników macierzystych, pochodzenia badź naturalnego - dopływającej energii słonecznej i geomorfologii Ziemi, bądź też związanych z działalnością człowieka. W publikacji uwzględnione jest szeroko piśmiennicwo zarówno zachodnie, jak i rosyjskie.
     
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie 9
2. Określenia i pojęcia 13
2.1. Korzenie ekologii krajobrazu 13
2.2. Postrzeganie krajobrazu i ekologii krajobrazu 16
2.3. Fizyczny aspekt energii 23
3. Struktura i zestaw komponentów krajobrazu 27
3.1. Składowe krajobrazu w układzie horyzontalnym 27
3.2. Składowe krajobrazu w układzie wertykalnym 37
3.3. Podstawowe cechy charakterystyczne struktury krajobrazu 38
3.4. Podsumowanie 41
4. Podstwy funkcjonowania krajobrazu 43
4.1. Energetyka przyrody istotą procesów biologicznych 44
4.2. Rola geograficznej powłoki Ziemi w funkcjonowaniu krajobrazów 54
4.3. Ogólne zasady strukturalno-funkcjonalnej organizacji krajobrazu 74
4.4. Ogólne prawidłowości przepływu energii przez komponenty krajobrazu - związki troficzne 85
4.5. Funkcjonowanie krajobrazów a strefy klimatyczne 103
5. Podstawowe typy krajobrazów 109
6. Charakterystyka krajobrazów kształtowanych klimatem i rzeźbą terenu 113
6.1. Krajobrazy polarne (arktyczne i antarktyczne) 113
6.2. Tundry leśne 116
6.3. Tajgi 119
6.4. Krajobrazy subborealnych lasów liściastych strefy umiarkowanej 123
6.5. Półsuch krajobrazy stepów strefy umiarkowanej i tropikalnej (stepy i sawanny) 127
6.6. Krajobrazy pustynne 132
6.7. Lasy tropikalne 135
6.8. Krajobrazy górzyste 138
7. Człowiek jako czynnik kształtujący krajobrazy 145
7.1. Populacja ludzka i jej potrzeby 146
7.2. Zasoby energetyczne odnawialne i nieodnawialne 147
8. Krajobrazy kształtowane pod silnym wpływem człowieka 151
8.1. Krajobrazy antropogenne zharmonizowane 151
8.2. Krajobrazy naruszone 157
8.3. Krajobrazy przyrodniczo zdewastowane 170
9. Podstawowe typy krajobrazów Polski 189
9.1. Krajobrazy zharmonizowane 189
9.2. Krajobrazy naruszone 192
9.3. Polskie krajobrazy przyrodniczo zdewastowane 192
10. Wpływ działalności człowieka na przepływ energii w krajobrazie 195
11. Zagadnienia metodyczne 211
12. Literatura 227
Ilustracje 239

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2014, godz. 14:26 - Sylwia Gielarek