Ekologia - wykład


Cele kształcenia:
Poznanie naturalnych procesów ekologicznych na różnych poziomach organizacji biosfery, struktury biosfery i dynamiki parametrów środowiska warunkujących poziom bioróżnorodności. Zrozumienie procesów przyrodniczych zachodzących w skali populacji, zbiorowiska, ekosystemu, krajobrazu i biosfery.

Opis:

Przedmiot ekologii i znaczenie tej nauki. Wpływ warunków abiotycznych na organizmy (autekologia). Rola ekologiczna osobnika, interakcja osobnik - środowisko abiotyczne i biotyczne.
Ekologia populacji: wzajemne oddziaływania między osobnikami - informacja, populacja jako system ekologiczny, struktura i organizacja populacji, procesy demograficzne, dynamika liczebności, produkcyjność biologiczna, przekształcanie środowiska.
Ekosystem: struktura troficzna i paratroficzna, obieg materii i przepływ energii, sukcesja ekologiczna, konkurencyjny zespół ekologiczny.
Ekologia makrosystemów: ekoton i wzajemne oddziaływania między ekosystemami, fizjocenoza (krajobraz ekologiczny); punktowe, liniowe i powierzchniowe składniki fizjocenozy, naturalna struktura fizjocenozy, granice i bariery, degradacja fizjocenozy przez czynniki antropogeniczne. Biomy. Biosfera. Wielkie cykle obiegu materii.

Literatura:
1. Andrzejewski R., Falińska K. 1986. Populacje roślin i zwierząt. PWN. Warszawa: 442 pp.
2. Banaszak J., Wiśniewski H. 1999. Podstawy ekologii. Wydawnictwo WSP w Bydgoszczy. Bydgoszcz.
3. Krebs Ch. J. 1996. Ekologia. PWN. Warszawa: 734 pp.
4. Remmert H. 1985. Ekologia. Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne. Warszawa: 403 pp.
5. Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa: 609 pp.
6. Wiąckowski S. 1998. Ekologia ogólna. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz: 462 pp.

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2008, godz. 14:44 - Daniel Klich