Celem kierunku Ekonomia społeczna i praca socjalna jest specjalistyczne kształcenie osób uprawnionych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, innego zawodu pomocowego, osób zainteresowanych działaniem w obszarze ekonomii społecznej i/lub rozwijaniem kompetencji w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.

 

Studia ukierunkowane są na rozwijanie kompetencji z zakresu ekonomii społecznej i specjalistycznej pracy socjalnej, przygotowanie do działań w obszarze zarządzania i organizacji usług społecznych, budowania strategii rozwojowych, promowania i rozwijania ekonomii społecznej oraz oferowania profesjonalnego wsparcia dla dziecka i rodziny.

 

 

Studia obejmują przygotowanie do:

 1. samodzielnego funkcjonowania w obszarze ekonomii społecznej, tworzenia i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej w ramach organizacji usług społecznych,
 2. aktywizowania i integrowania społeczności lokalnych, w tym, budowania strategii rozwoju i strategii rozwiązywania problemów społecznych, z wykorzystaniem możliwości, które daje tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i ich potencjału w generowaniu zmian społecznych,
 3. poszerzenie wiedzy i umiejętności specjalistycznych z zakresu podstawowego zadania pracy socjalnej, jakim jest opieka nad dzieckiem i rodziną,
 4. diagnozowania potrzeb osób, rodzin i społeczności lokalnych, oferowania im systemowego wsparcia specjalistycznego, w tym, do włączania potencjału ekonomii społecznej do planów pomocy osobom narażonym na marginalizację i wykluczenie społeczne,
 5. do strategicznego współdziałania z różnymi instytucjami w społeczności lokalnej, m.in. z podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

 

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy

w obszarze aktywnej i innowacyjnej polityki społecznej,

dzięki połączeniu kompetencji pracownika socjalnego oraz wiedzy i umiejętności

związanych ze społecznymi, integracyjnymi, aktywizacyjnymi i profilaktycznymi

funkcjami ekonomii społecznej.

 

 

>> Studia w Instytucie Socjologii KUL umożliwiają studentom Pracy Socjalnej I stopnia kontynuowanie kształcenia na studiach II stopnia

 

>> Do studiów z zakresu Ekonomii społecznej i pracy socjalnej zachęcamy też absolwentów innych kierunków z zakresu nauk społecznych, osoby uprawnione do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i innych zawodów pomocowych

 

>> Studia na kierunku Ekonomia społeczna i praca socjalna warto wybrać jako II kierunek; będą wówczas stanowić znakomite poszerzenie wiedzy i kompetencji zdobywanych na kierunku podstawowym

 

 

   

 

 

Studia łączą w sobie

profesjonalne poszerzanie kompetencji potrzebnych do pracy w zawodzie pracownika socjalnego lub innym zawodzie pomocowym

z

przygotowaniem do rozumienia i aktywnego wykorzystywania

instrumentów ekonomii społecznej,

w ramach realizacji założeń aktywnej polityki społecznej

i wdrażania modeli nowoczesnej pracy socjalnej,

zakładającej szerokie spektrum oddziaływania na jednostki, rodziny i społeczności lokalne.

 

 

Wyposażają uczestników

w kompleksowe umiejętności potrzebne do

diagnozowania zasobów, problemów i potrzeb osób i społeczności,

budowania i wdrażania strategii rozwiązywania tychże problemów oraz strategii rozwoju, planowania i realizacji działań profilaktycznych

oraz wykorzystywania w nich nowoczesnych metod

społecznej aktywizacji, integracji, readaptacji,

poprzez inicjowanie i wykorzystywane przedsiębiorczości społecznej.

 

 

 >> Kierunek Ekonomia społeczna i praca socjalna jest odpowiedzią na wymogi stawiane przez UE polskiemu rynkowi usług społecznych, systemowi pomocy społecznej i wymogom aktywnej polityki społecznej

 

Przedmioty wiodące w module ogólnym:

 • Podstawy ekonomii społecznej
 • Innowacyjna polityka społeczna
 • Współczesne teorie i modele pracy socjalnej
 • Prawa człowieka w pracy socjalnej
 • Podstawy zarządzania w organizacjach i instytucjach
 • Zarządzanie projektami UE
 • Nowoczesne technologie w działalności służb społecznych

 

>> Przedmioty wiodące dla poszczególnych modułów można odnaleźć na podstronach specjalności:

      - Diagnoza społeczna i budowanie strategii

      - Opieka nad dzieckiem i rodziną

 

>>  REKRUTACJA  << 

 

Kontakt:

Instytut Socjologii, tel. 81 445-33-55

e-mail: instytut.socjologii@kul.pl

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2018, godz. 01:49 - Tomasz Peciakowski