wyzwanie_ekorozwoj_1EKOROZWÓJ.
Wyzwanie XXI wieku

Stefan Kozłowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2002
380 strony; 4 mapy (kolor)
Spis treści:

Przedmowa

Rozdział I. Wprowadzenie historyczne

    Okres 1979-1988
    Czas obrad Okrągłego Stołu (1989)
    Okres Sejmu X kadencji (1989-1991)
    Okres 1992-1998
Rozdział II. Dylematy końca XX w.
 1. Zatrucie środowiska przyrodniczego i zagrożenie życia ludzkiego
  Zanieczyszczenie atmosfery
  Zanieczyszczenie wód
  Zanieczyszczenie gleb
  Gospodarka odpadami
  Zagrożenie życia człowieka w Polsce
 2. Przyczyny niszczenia środowiska
  Zmiany zachodzące w nurtach filozoficznych
  Powstanie myślenia tzw. naukowego i obiektywnego
 3. Punkt zwrotny
 4. Światopogląd ekologiczny
 5. Przełomowy rok 1990
Rozdział III. Ochrona środowiska w nauce społecznej Kościoła katolickiego
  Stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec problemów ochrony środowiska naturalnego człowieka (1972)
  Encyklika „Redemptor hominis” (1979)
  Encyklika „Sollicitudo rei socialis” (1987)
  Adhortacja „Christifideles laici(1988)”
  Orędzie Jana Pawła II na XXIII Światowy Dzień Pokoju „Pokój z bogiem Stwórcą - pokój z całym stworzeniem” (1990)
  Encyklika „Centesimus annus” (1991)
  Encyklika „Evangelium vitae” (1995)
  Encyklika „Fides et ratio” (1998)
Rozdział IV. Konferencja „Środowisko i Rozwój”, Rio de Janeiro 1992
 1. Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju
 2. Omówienie „Deklaracji z Rio”
 3. Globalny program działań - Agenda 21
 4. Zasady globalnego konsensusu w sprawie zarządzania lasami, ich ochrony i prawidłowego rozwoju
 5. Czego nie udało się osiągnąć na Konferencji ONZ „Środowisko i Rozwój”
 6. Ocena realizacji ustaleń z Rio
  Realizacja postanowień z Rio w Polsce
  Przyczyny pogarszającego się stanu środowiskowego świata
  Nieskuteczność działań ONZ
  Zagrożenia na kontynencie afrykańskim
  Ekologia a gospodarka
  Potrzeba nowych wskaźników ludzkiego dobrobytu
  Ekologia a polityka
  Scenariusz globalnych katastrof ekologicznych
Rozdział V. Założenia ery ekologicznej
 1. Uznanie rozwoju psychicznego człowieka za główny cel życia
 2. Określenie nieprzekraczalnego poziomu zaspokajania własnych potrzeb materialnych
 3. Przyjęcie przeciętnej dzietności w rodzinie na dwoje dzieci
 4. Zaakceptowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju)
 5. Dążenie do ochrony głównych ekosystemów Ziemi
  Ochrona atmosfery
  Ochrona oceanów i mórz
  Ochrona zasobów wód słodkich
  Przeciwdziałanie procesowi pustynnienia i suszy
  Ochrona lasów
  Ochrona różnorodności biologicznej
  Ochrona obszarów górskich
 6. Opanowanie wiedzy o zarządzaniu zasobami przyrody
  Zarządzanie gruntami
  Zarządzanie odpadami stałymi i płynnymi
  Zarządzanie toksycznymi substancjami chemicznymi
  Zarządzanie odpadami radioaktywnymi  
 7. Przyjęcie koncepcji wspierającego, otwartego systemu ekonomicznego
 8. Przyjęcie zasady sprawiedliwego handlu
 9. Opodatkowanie krajów uprzemysłowionych na rzecz państw rozwijających się
 10. Kreowanie narodowych polityk ekologicznych
 11. Rozwijanie praw i aktywności obywateli
 12. Tworzenie nowych proekologicznych struktur organizacyjnych
Rozdział VI. Konferencja „O czyste środowisko dla Europy”, Lucerna 1993 Rozdział VII. Przyrodnicza różnorodność Europy, Sofia 1995
 1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Europy
 2. Paneuropejska strategia różnorodności biologicznej i krajobrazowej
  Różnorodność biologiczna
  Różnorodność krajobrazowa
  Założenia „Paneuropejskiej strategii różnorodności biologicznej i krajobrazowej”
Rozdział VIII. Ekorozwój
 1. Etapy realizacji ekorozwoju
  Programowanie celów
  Badanie środowiska przyrodniczego
  Prognozowanie zmian w środowisku
  Działania realizacyjne
 2. Założenia zrównoważonego rozwoju
  Wskaźniki ekorozwoju
 3. Prawa ekorozwoju
 4. Zasady ekorozwoju
 5. Badania nad zharmonizowanym rozwojem
 6. Sterowanie ekologiczne 
Rozdział IX. Problemy globalne
 1. Sytuacja środowiska przyrodniczego w ujęciu globalnym
 2. Szansę realizacji zrównoważonego rozwoju
  Wzorce wartości i pragnień
  Wzorce konsumpcji
  Założenia ekonomii ekologicznej (środowiskowej)
  Problem Światowego Funduszu Środowiskowego
Rozdział X. Problemy europejskie
 1. Ekorozwój w świetle wymagań Unii Europejskiej
  Traktat Amsterdamski
  Realizacja zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej
 2. Wspólnotowe programy ochrony środowiska
 3. Europejska sieć ekologiczna EECONET
 4. Przyrodniczy system informacyjny CORINE
 5. Program NATURA 2000
  „Dyrektywa ptasia”
  „Dyrektywa siedliskowa”
 6. Konwencje międzynarodowe w zakresie ochrony środowiska
 7. Gospodarka przestrzenna
  Problemy urbanizacyjne
  Standardy urbanistyczne
Rozdział XI. Strategia działania
 1. Strategia ekologiczna
 2. Strategia ochrony żywych zasobów przyrody
 3. Strategia ochrony nieożywionych zasobów przyrody (litosfery)
  Założenia strategii ochrony litosfery
  Wdrożenie ochrony litosfery
 4. Ochrona różnorodności biologicznej (bioróżnorodności)
 5. Ochrona georóżnorodności
 6. Obszary chronione
  Stan obecny
  Stan pożądany
  Zagrożenia realizacji wielkoprzestrzennego systemu obszarów chronionych
  Proponowane kierunki działania
 7. Bezpieczeństwo ekologiczne Polski
 8. Wybór scenariusza rozwoju kraju
 9. Założenia programu ekorozwoju
  Konieczność likwidacji obszarów zagrożenia środowiskowego
  Potrzeba proekologicznej gospodarki na obszarach o największych wartościach przyrodniczych
  Konieczność proekologicznej gospodarki wodą
 10. Problemy realizacji ekorozwoju
 11. System rad ekologicznych w Polsce
Rozdział XII. Polska strategia ekorozwoju. Polityka środowiskowa
 1. Ustalenia Okrągłego Stołu (1989)
  Proekologiczne działania gospodarcze
  Regulacje prawne, ekonomiczne i administracyjne w ochronie środowiska
  Współpraca międzynarodowa
  Stworzenie społecznego systemu ochrony środowiska
  Sprawy interwencyjne
  Protokół rozbieżności w sprawie rozwoju energetyki
 2. Deklaracja ekorozwoju (1990)
 3. Polityka ekologiczna państwa (1990)
 4. Uchwała Sejmu w sprawie polityki ekologicznej (1991)
 5. Apel Warszawski (1993)
 6. Długofalowa strategia rozwoju Polski do roku 2010 (1994)
 7. Strategia dla Polski (1995)
 8. Uchwała Senatu w sprawie polityki ekologicznej państwa (1994)
 9. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (1994)
 10. Deklaracja Sejmu w sprawie obszaru Zielone Płuca Polski (1994)
 11. Uchwała Sejmu w sprawie polityki zrównoważonego rozwoju (1995)
 12. Rezolucja Sejmu w sprawie harmonizacji polityki transportowej z polityką ekologiczną państwa (1995)
 13. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (1995)
 14. Rezolucja Sejmu w sprawie przedstawienia przez Radę Ministrów strategii zrównoważonego rozwoju (1999)
Rozdział XIII. Pierwsze regionalne programy ekorozwoju
 1. Porozumienia włodawskie
 2. Płuca Polski
  Dezyderat Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1994)
 3. Bieszczady
 4. Region nadmorski
 5. Program dla Górnego Śląska
 6. Program dla Podhala
  Zagadnienia rozwoju Podhala
  Uchwała Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP w sprawie ekorozwoju Tatr, Podhala, Spisza, Orawy, Pienin i Gorców (1994)
 7. Koncepcja programu ekologicznego dla Warszawy
  Układ regionalny
  Uwarunkowania przyrodnicze
  Uwarunkowania komunikacyjne
  Sieć osiedleńcza
  Układ lokalny
Rozdział XIV. Prognoza ostrzegawcza
 1. Ekspertyzy Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN (1988, 1990, 1993)
 2. Scenariusze rozwoju sytuacji środowiskowej w Polsce
Rozdział XV. Ekspertyza. „Lepiej czy gorzej?” (1997)
 
Rozdział XVI. Prognozowanie przyszłości
 1. Memoriał Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w sprawie problemów zarządzania zasobami wodnymi w Polsce (1997)
 2. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego PAN w sprawie reprywatyzacji lasów (1988)
 3. Memoriał Komitetu Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN do najwyższych władz RP w sprawie zwiększenia skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska (1998)
Rozdział XVII. Ekorozwój w gminach i powiata
Rozdział XVIII. Kartografia środowiskowa
 1. Mapy geologiczne
 2. Mapy geologiczno-środowiskowe
 3. Mapa geologiczno-gospodarcza Polski 1:50 000
 4. Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000
 5. Mapa hydrograficzna Polski 1:50 000
 6. Mapa sozologiczna Polski 1:50 000
 7. Mapa potencjalnej roślinności naturalnej Polski l:300 000
 8. Mapy krajobrazu kulturowego
Rozdział XIX. Edukacja środowiskowa
Rozdział XX. Wyzwania XXI wieku
 1. Wizja katastrofy
 2. Wizja zrównoważonego rozwoju Podstawy etyczno-moralne Styl życia Państwo ekologiczne
 3. Nowe koncepcje ochrony środowiska
  Ochrona systemu ekologicznego
  Odmaterializowanie gospodarki
 4. Ekokapitalizm
 5. Program na XXI wiek