• Etyka jest nauką o moralnym dobru i złu ludzkiego postępowania, opartą na naturalnych źródłach poznania - doświadczeniu i rozumie. Praktycznym zadaniem etyki jest dostarczenie racjonalnie uzasadnionych standardów ludzkiego postępowania w biznesie, medycynie, mediach i wielu innych obszarach ludzkiej działalności. Studia z etyki stanowią interdyscyplinarny projekt łączący m.in. filozofię, nauki o prawie, psychologię i socjologię. W trakcie studiów studenci zapoznają się m.in. z: historią doktryn etycznych; współczesnymi kierunkami metaetycznymi; dyskusjami poruszanymi w ramach współczesnych etyk stosowanych (m.in. bioetyki, etyki biznesu, etyki badań naukowych, etyki polityki); problematyką moralną w różnych kulturach i religiach, w literaturze oraz w filmie.
  • Etyka w KUL to: tradycja - od początku istnienia Uniwersytetu etyka stanowiła ważną dyscyplinę badawczą rozwijaną w ramach Wydziału Filozofii; mistrzowie - w historię refleksji etycznej w Polsce wpisały się na stałe nazwiska ks. Karola Wojtyły oraz ks. Tadeusza Stycznia; wykładowcy - aktywnie uczestniczący w różnorodnych gremiach naukowo-badawczych.

Wyjazdy i zajęcia praktyczne

 
  • Studenci odbywają praktyki zawodowe w wybranej przez siebie instytucji. Chętni mają
  • możliwość wyjazdu w ramach programu ERASMUS, MOST oraz na Asystenturę Comeniusa.

Dla tych, którzy lubią działać :)

  • Koło Naukowe Studentów Filozofii KUL, Koło Dyskusyjne z Etyki.

Studia, studia... i po studiach

  • Absolwent kierunku etyka: posiada gruntowną wiedzę w zakresie kształtowania się doktryn etycznych; posiada kompetencje do prowadzenia eksperckich analiz na gruncie etyki oraz brania udziału w dyskusjach nad moralnymi problemami współczesności; rozumie relacje między etyką a religią; jest przygotowany do pracy w komisjach eksperckich i komitetach etycznych; uzyskuje tytuł licencjata i możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia; ukończenie kursu specjalizacji nauczycielskiej daje uprawnienia do nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych etyki i filozofii, bądź dodatkowego, wybranego przez siebie przedmiotu.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2012, godz. 15:04 - Andrzej Zykubek