STUDIA I STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM - ZASADY REKRUTACJI

 
European Studies and European Union Law at KUL are interdisciplinary  studies that develop interests connected with  European history and culture and the ability to understand and analyze the social, political, legal and economic phenomena that occur in the European Union.
 
Following completion of the European Studies and EU Law program graduates will be fluent in areas  that are a key part of European legal regulations. They will be specialists in the scope of European problems and will acquire professional skills that are demanded on the European labor market. These studies will provide not only the acquisition of theoretical knowledge, but also supplement this knowledge with very important practical skills.
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie

 

 

Studia bezpłatne dla obywateli Polski, Unii Europejskiej i posiadających Kartę Polaka

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka lub geografia (25% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik;

b) język polski (25% wyniku końcowego);

c) język angielski (50% wyniku końcowego).

Od kandydatów przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

I etap: Rozmowa kwalifikacyjna – z zakresu wiedzy o społeczeństwie (50% wyniku końcowego),

II etap: Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) język polski (25% wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Rozmowa kwalifikacyjna na studia w języku angielskim prowadzona jest w języku angielskim – z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Od kandydatów przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 08:50 - Magdalena Kargol