• Europeistyka to kierunek interdyscyplinarny, który łączy w sobie elementy historii, kultury Europy oraz prawa, socjologii i ekonomii. Poruszane w ramach studiów zagadnienia to m.in.: prawo międzynarodowe, prawo publiczne i prywatne; partie polityczne i systemy partyjne; międzynarodowe stosunki gospodarcze; zarządzanie zasobami ludzkimi; public relations. Szczególny charakter kierunku oraz świadomość kształcenia przyszłych dyplomatów, urzędników krajowych jak również pracowników instytucji i organów UE spowodowały, że w ramach kierunku duży nacisk położono na naukę języków obcych. Studia w języku angielskim Od 2011 roku oprócz studiów europeistycznych na poziomie magisterskim Instytut Europeistyki oferuje studia I i II stopnia w języku angielskim (BA & MA in European Studies)

Wyjazdy i zajęcia praktyczne

  • Dzięki współpracy kadry naukowej z różnymi instytucjami, studenci europeistyki mają możliwość odbywania praktyk oraz staży (np. w Parlamencie Europejskim). Mogą również odbywać praktyki w instytucjach państwowych, oraz organizacjach międzynarodowych i pozarządowych. Studenci europeistyki mają również możliwość korzystania z oferty wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu ERASMUS oraz MOST.

Studia, studia... i po studiach

  • Absolwenci europeistyki podczas studiów nabywają wiele umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Swobodnie poruszają się w obszarach podlegających europejskim regulacjom prawnym. Dzięki bogatej ofercie dydaktycznej nabywają zarówno umiejętności teoretyczne jak i praktyczne. Absolwent europeistyki to specjalista przygotowany do pracy zawodowej m.in. w: instytucjach administracji rządowej i samorządowej; placówkach kulturalnych i społecznych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym; placówkach dyplomatycznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Dzięki interdyscyplinarnym studiom i zaszczepionej ciekawości świata, absolwent europeistyki ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia w szeroko pojętym obszarze nauk społecznych.

Kontakt

Instytut Europeistyki KUL ul. Spokojna 1 20-074 Lublin

Europeistyka/European Studies

Collegium luridicum pok. Cl-203 (II piętro) tel. 81 445 30 37

europeistyka@kul.pl

www.kul.pl/europeistyka

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2012, godz. 17:42 - Andrzej Zykubek