Europa czeka na Ciebie!

 

 

Instytut Europeistyki został utworzony w 2008 r. i prowadzi od tego czasu studia w języku polskim, ponadto od 2011 r. Instytut oferuje studia w języku angielskim dla Polaków i cudzoziemców. Europeistyka na KUL to studia interdyscyplinarne, rozwijające zainteresowania związane z historią i kulturą Europy oraz umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych zachodzących w Unii Europejskiej.


Dzięki zorganizowaniu studiów europeistycznych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, absolwenci kierunku swobodnie poruszać się będą w obszarach podlegających europejskim regulacjom prawnym. Dzięki temu będą specjalistami w zakresie spraw europejskich oraz nabędą umiejętności niezbędne na unijnym rynku pracy.

 

European Studies to unikalna oferta studiowania po angielsku w Lublinie. Możliwe jest także ukończenie studiów I stopnia w języku polskim i kontynuowanie ich w języku angielskim na studiach uzupełniających magisterskich.

 

 

Dzięki niewielkiej liczbie osób na roku (ok. 40), studenci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcami także poza zajęciami obowiązkowymi i rozwijania swoich zainteresowań w wybranych dziedzinach integracji europejskiej. Studenci European Studies rekrutują się nie tylko ze szkół polskich, ale także osoby pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Korei Południowej, Łotwy, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Gruzji, Ukrainy i Białorusi. Dzięki międzynarodowej atmosferze, nasi studenci nawiązują kontakty z rówieśnikami z całego świata.

 

W programie studiów położono szczególny nacisk na kształcenie językowe. Studenci europeistyki poza obowiązkowym językiem angielskim, studiują drugi język europejski, uczestniczą również w warsztatach językowych i zajęciach z języka specjalistycznego.

 

Poza atrakcyjnymi warsztatami językowymi, studenci uczestniczą w wielu interesujących kursach, poczynając od przedmiotów ściśle prawniczych, poprzez ekonomiczne i politologiczne. W programie studiów pojawiają się również kursy z zakresu realizacji poszczególnych polityk UE, z zakresu kultury i sztuki oraz relacji społecznych, dzięki czemu istnieje możliwość specjalizacji i nabycia wiedzy w interesującej studenta dziedzinie integracji europejskiej.

 

Wiele z zajęć prowadzonych w Instytucie ma charakter interaktywny. Ponadto zajęcia na studiach anglojęzycznych są prowadzone przez native speakerów – wykładowców ze Stanów Zjednoczonych i Europy, co dodatkowo zwiększa ich walor językowy i interkulturalny.

 

Dzięki zorganizowaniu studiów europeistycznych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, absolwenci kierunku swobodnie poruszać się będą w obszarach podlegających europejskim regulacjom prawnym. Dzięki temu będą specjalistami w zakresie spraw europejskich oraz nabędą umiejętności niezbędne na unijnym rynku pracy.

 

Dzięki współpracy kadry naukowej z różnymi instytucjami, studenci europeistyki mają możliwość odbywania różnego rodzaju praktyk oraz staży m. in. w Parlamencie Europejskim, Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, Agencji Frontex, jednostkach administracji rządowej i samorządowej zarządzających funduszami unijnymi, Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa i innych organizacjach pozarządowych.


Studenci europeistyki mają również możliwość korzystania z oferty wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus. Blisko połowa studentów europeistyki w czasie studiów wyjeżdża na stypendium zagraniczne w ramach programu Erasmus lub Erasmus Placement.


Absolwenci kierunku Europeistyka w języku polskim i angielskim są przygotowani do pracy na wymagającym i dynamicznym rynku europejskim.

 

Ze względu na wzrastający stopień współpracy gospodarczej w Europie, mogą znaleźć pracę w sektorze przedsiębiorstw, jak również w Służbie Celnej. Większość podmiotów prywatnych na rynku gospodarczym posiada również działy pozyskiwania funduszy europejskich, w których zatrudnienie mogą znaleźć nasi absolwenci.


Znajomość prawa UE i postaw prawa polskiego umożliwia absolwentom poszukiwanie zatrudnienia na wszystkich stopniach administracji państwowej i samorządowej.


Ze względu na możliwość ukończenia studiów w języku angielskim, nasi absolwenci mają możliwości poszukiwania pracy poza granicami Polski, zarówno w strukturach UE jak i poza nimi.

 

Ponadto posiadają wszelkie niezbędne kompetencje do założenia własnej organizacji (stowarzyszenia, fundacji, organizacji typu think-tank) i działania w sektorze non-profit.

Ze względu na położenie geograficzne naszego regionu i bliskość granicy zewnętrznej UE, nasi absolwenci mogą szukać pracy w Straży Granicznej czy też innych formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym regionie.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • prawa UE i prawa międzynarodowego
  • polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE
  • współpracy państw strefy Schengen

Zawody:

  • specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich
  • pracownik w strukturach Unii Europejskiej
  • pracownik administracji państwowej i samorządowej
  • funkcjonariusz Służby Celnej i Straży Granicznej
  • pracownik stowarzyszeń i fundacji

  

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 14:20 - Ewa Kula